English / ქართული / русский /სოხუმის სახელმწიფო უნივესტიტეტი

ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტი

კავკასიის უნივესიტეტის ბიზნესის სკოლის ასისტენტ-პროფესორი