English / ქართული / русский /ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ირაკლი დოღონაძე
მონეტარული პოლიტიკის გავლენა სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე

რეზიუმე

წინამდებარე სტატიაში საქართველოს მაგალითზე გამოკვლეულ იქნა მონეტარული შოკების გავლენა სახელმწიფო ფასიან ქაღალდებსა და უძრავი ქონების ბაზარზე. ამისათვის ვექტორული ავტორეგრესიის მოდელის ფარგლებში განხორციელდა იმპულსზე რეაქციის ფუნქციების გამოკვლევა. კვლევის პროცესში გამოყენებული იყო ორი ტიპის მოდელი. მოდელების გამიჯვნის მიზეზი საკვანძო ცვლადებში დაკვირვებების არასაკმარისი რაოდენობა იყო. კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ ფულის მასის შოკი სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების საპროცენტო განაკვეთებზე მნიშვნელოვან გავლენას არ ახდენს და მის მნიშვნელოვნებაზე მხოლოდ მოკლევადიან პერიოდში შეგვიძლია ვისაუბროთ, ხოლო საშუალო და გრძელვადიან პერიოდში ფულის მასის შოკის გავლენა შეზღუდულია.  კვლევის შედეგად აგრეთვე ჩანს, რომ მნიშვნელოვანია ფულის მასის შოკის უძრავი ქონების ფასების ინდექსზე ზეგავლენა. ზემოაღნიშნული სრულად ეხმიანება, ეკონომიკურ თეორიაში არსებულ მოსაზრებას ფულის მასით მოკლევადიან პერიოდში ეკონომიკის წახალისების შესახებ, სადაც უძრავი ქონების ბაზარიც არ არის გამონაკლისი.

საკვანძოსიტყვები: მონეტარული პოლიტიკა, სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები, კაპიტალის ბაზარი, უძრავი ქონების ბაზარი, ვექტორული ავტორეგრესული მოდელი.

შესავალი

აღსანიშნავია, რომ საქართველოში 1996-2015 წლებში მიმოქცევაში ეროვნული ვალუტის მოცულობა დაახლოებით 13-ჯერ გაიზარდა, ხოლო საშუალო წლიურმა ზრდის ტემპმა დაახლოებით 16% შეადგინა. ფულის მიწოდების ტემპი განსაკუთრებით მაღალი იყო 2004 _ 2007 წლებში. ამის ფონზე რეალური მშპ 2.7-ჯერ, ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემებით სამომხმარებლო ფასების ინდექსი 2.8-ჯერ გაიზარდა, საშუალო წლიურმა რეალური მშპ-ს ზრდის ტემპმა 5,8%, ხოლო საშუალო წლიურმა ინფლაციამ 6% შეადგინა. მონეტარული პოლიტიკის სირთულეები დაკავშირებული იყო აგრეთვე უცხოური ვალუტის დიდი რაოდენობით შემოდინებასთან, კერძოდ, საქართველოს საგადამხდელო ბალანსის ფინანსური ანგარიშის მიხედვით, უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ მხოლოდ 2002-2008 წლების მანძილზე 8.5 მილიარდ აშშ დოლარს მიაღწია, ხოლო ეროვნული ბანკის უცხოური ვალუტის რეზერვები 1,372 მლნ აშშ დოლარით გაიზარდა. უცხოური ვალუტის დიდი რაოდენობით შემოდინება, დადებით ფაქტორთან ერთად, ორი მნიშვნელოვანი უარყოფითი ტენდენციით ხასიათდება: პირველი, უცხოური ვალუტის შემოდინებით ეროვნული ვალუტის კურსის გამყარება აუარესებს საქართველოს სავაჭრო პირობებს და აფერხებს ექსპორტის ზრდის ტემპებს; მეორე, უცხოური სავალუტო რეზერვების დაგროვება და ეროვნული ვალუტის კურსის სტაბილურობის უზრუნველყოფა ინფლაციურ ზეწოლას ახდენს ეკონომიკაზე და ზრდის ეროვნული ვალუტის ჭარბ მიწოდებას ეკონომიკაში.

ორივე ეს ტენდენცია განსახილველ პერიოდში დამახასიათებელი იყო საქართველოსათვის. ეროვნული ვალუტის ჭარბი მიწოდება თავის მხრივ გარკვეულ გავლენას ახდენს ქვეყანაში კაპიტალის ბაზარზეც.

აღნიშნულ სტატიაში ჩვენი კვლევის მიზანია, შევისწავლოთ მონეტარული შოკების გავლენა სახელმწიფო ფასიან ქაღალდებზე, რომელიც, თავის მხრივ, გამოვიყენეთ იმის გამო, რომ კაპიტალის ბაზრის შესაფასებელი სხვა მაჩვენებლები შედარებით სუსტად ასახავდა ბაზრის რეალობას. ჩვენს კვლევაში შემუშავებულ მოდელში ასევე ჩავრთეთ უძრავი ქონების ბაზრის ინდექსიც [ბერაია…... 2015, #4].

მონაცემები და ეკონომეტრიკული მოდელი. კვლევის პროცესში გამოყენებულია ორი ტიპის მოდელი. მოდელების გამიჯვნის მიზეზი საკვანძო ცვლადებში არასაკმარისი დაკვირვების რაოდენობაა. პირველი მოდელი მოიცავს 2007-2015 წლების კვარტალურ მაჩვენებლებს[1], ხოლო მეორე _ 2009-2015 წლების კვარტალურ მაჩვენებლებს. კვლევა ეყრდნობა ვექტორული ავტორეგრესიის მოდელის ფარგლებში იმპულსზე რეაქციის ფუნქციების გამოკვლევას:

პირველი მოდელი:

 

მეორე მოდელი:

 

სადაც, Yt არის ენდოგენური ცვლადების ვექტორი, Zt-ეგზოგენური ცვლადების ვექტორი, Et-ნარჩენობითი წევრის ვექტორი.

ენდოგენური ცვლადებისათვის გამოყენებულ იქნა შემდეგი დროითი მწკრივები[2]: რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტი (GDP); სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (CPI); ეროვნულ ვალუტაში სესხებზე საშუალო კვარტლის რეალური საპროცენტო განაკვეთები (R); რეალური ეფექტური გაცვლითი კურის (REER); საოჯახო მეურნეობების მოხმარება რეალურ გამოსახულებაში[3] (RC); უძრავი ქონების ფასების ინდექსი [ბერაია…... 2015, #4] (AP); სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების საპროცენტო განაკვეთები (GR); ფულის მიწოდების მაჩვენებლის დასახასიათებლად გამოვიყენეთ სამი მაჩვენებელი: სარეზერვო ფული (CC); მონეტარული აგრეგატი (M3), მონეტარული აგრეგატი (M2).  ეგზოგენური ცვლადის სახით გამოყენებულ იქნა საზღვარგარეთიდან ნატურალური სახით მიღებული (მიმდინარე და კაპიტალური) ტრანსფერტების (Y_tr _ტრ) და საზღვარგარეთიდან მიღებული ფაქტორული შემოსავლების (Y_f_ფ) ჯამი (TR), აღნიშნული მაჩვენებელი იმ მოსაზრებით იქნა გამოყენებული, რომ ჩვენი შეხედულებით ეს ცვლადი ყველაზე მეტად იყო ეროვნული ეკონომიკის კონიუნქტურის განმსაზღვრელი შესაფასებელ პერიოდზე, ამასთან, ის ყველაზე მეტად ეგზოგენური ფაქტორი და მნიშვნელოვანი საგარეო შოკის მახასიათებელია.

მოდელში განხილულია მონეტარული შოკის გავლენა კაპიტალის ბაზრებზე. იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს საფონდო ბირჟის ინდექსები არასაკმარისად ახასიათებს ფინანსური ბაზრების მაკროეკონომიკურ დონეს (არასაბირჟო გარიგებების დიდი ოდენობა), მის ნაცვლად გამოვიყენეთ ორი ცვლადი, ერთ წლამდე სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების საპროცენტო განაკვეთები და უძრავი ქონების ფასების ინდექსი. მიგვაჩნია, რომ უძრავი ქონების ფასების ინდექსი დაბალი ფინანსური განვითარების ქვეყნებისათვის კარგი ინდიკატორია ქონების სექტორის დასახასიათებლად, თანაც ფინანსური ბაზრის განუვითარებლობამ საქართველოში წარმოშვა ფულის დაბანდების ტენდენცია უპირატესად უძრავ ქონებაში. ყოველ შემთხვევაში, დღემდე ამ ტენდენციას ჰქონდა ადგილი.

კვარტალური მონაცემების ანალიზის დროს მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს სეზონურობა. წინამდებარე ნაშრომში ყველა ცვლადი სეზონურად შესწორებულია. შესაბამისად,  ყველა მონაცემის ტესტირება მოხდა სეზონური კომპონენტის არსებობაზე  X12[4]  მეთოდის გამოყენებით.

რაც შეეხება სტაციონალურობის საკითხს, მისი ანალიზისთვის გამოყენებული იქნა რამდენიმე ტესტი: გაფართოვებული დიკი-ფულერის (ADF), ფილიპს-პერონის (PP), დიკი-ფულერის (DF-GLS), კვიატკოვსკი-ფილიპს-შმიდტი-შინის (KPSS) ტესტები. ამასთან, დროითი მწკრივების სტაციონალურობის შემოწმება ჩატარდა  სეზონურად მოუსწორებელ და გაუფილტრავ  მწკრივზე[5].

ქვემოთ მოცემულ 1 და მე-2 ცხრილში, 1996-2015 წლების დროით შუალედში წარმოდგენილია, ერთეულოვანი ფესვის ტესტების შედეგები სხვადასხვა ტესტების გამოყენებით 5%-იანი მნიშვნელოვნების დონისათვის. ტესტები ჩატარებულია ყველა სპეციფიკაციისათვის[6]: ტრენდისა და კონსტანტასთვის, მხოლოდ კონსტანტასთვის და ტრენდის და კონსტანტის გარეშე.

 ცხრილი 1

ერთეულოვანი ფესვის ტესტები (ADF, PP, DF-GLS, KPSS)

ტესტები

ცვლადები

CPI

ΔCPI

R

ΔR

REER

ΔREER

CC

ΔCC

M2

ΔM2

M3

ΔM3

ADF-ტსტი

სპეციპიკაცია

T,0

T,1

T,3

-

T,0

T,0

T,4

T,3

T,5

T,4

T,11

T,7

ADF-სტატისტიკა

-2,49

-8.2

-4.73

-

-2.8

-9.43

0.71

-3.83

-0.5

-4.91

2.53

-1.89

კრიტიკული მნიშვნელობები

-3,49

-3.47

-3.47

-

-3.46

-3.46

-3.47

-3.47

-3.47

-3.47

-3.47

-3.47

PP-tტესტი

სპეციპიკაცია

T

T

T

-

T

T

T

T

T

T

T

T

PPსტატისტიკა

-2.47

-9.12

-4.06

-

-2.8

-9.47

1.22

-12.6

-0.67

-11.4

3.46

-8.71

კრიტიკული მნიშვნელობები

-3.46

-3.47

-3.46

-

-3.46

-3.46

-3.46

-3.46

-3.46

-3.46

-3.46

-3.46

DF-GLS-ტესტი

სპეციპიკაცია

T,0

T,0

T,3

T,2

T,0

T,0

T,4

T,3

T,8

T,4

T,8

T,7

DF-GLS–სტატისტიკა

-2.27

-8,39

-0.61

-9.41

-2.8

-9.56

-0.28

-3.22

-1.38

-4.72

-0.5

-1.35

კრიტიკული მნიშვნელობები

-3.10

-3.11

-3.11

-3.11

-3.10

-3.10

-3.11

-3.11

-3.12

-3.11

-3.12

-3.12

KPSS-tტესტი

სპეციპიკაცია

T

T

C

C

T

C

T

T

T

T

T

T

KPSS –სტატისტიკა

0.13

0.11

0.68

0.32

0.147

0.05

0.29

0.147

0.28

0.186

0.3

0.11

კრიტიკული მნიშვნელობები

0.14

0.14

0.46

0.46

0.146

0.14

0.14

0.146

0.14

0.14

0.14

0.14

შედეგი

ND

I(0)

N

-

I(1)

I(0)

I(1)

N

I(1)

N

I(1)

I(0)

 ცხრილი 2

ერთეულოვანი ფესვის ტესტები (ADF, PP, DF-GLS, KPSS)

 

ტესტები

ცვლადები

RGDP

ΔRGDP

CR

ΔCR

TR

ΔTR

AP

ΔAP

GR

ΔGR

ADF-ტსტი

სპეციპიკაცია

T,4

T,0

T,0

-

T,3

T,2

T,6

-

C,1

N

ADF-სტატისტიკა

-2.49

-2.49

-4.35

-

-2.07

-12.16

-5.97

-

-2.05

-2.23

კრიტიკული მნიშვნელობები

-3.47

-3.46

-3.46

-

-3.47

-3.47

-3.58

-

-2.99

-1.95

PP-tტესტი

სპეციპიკაცია

T

T

T

-

T

-

C

-

C

N

PPსტატისტიკა

-8,21

-2.47

-4.3

-

-6.81

-

-2.93

-

-1.38

-2.43

კრიტიკული მნიშვნელობები

-3.46

-3.46

-3.46

-

-3.46

-

-2.95

--

-2.99

-1.95

DF-GLS-ტესტი

სპეციპიკაცია

T,4

T,0

T,3

T,3

T,3

T,4

T,6

-

C

C

DF-GLS–სტატისტიკა

-2.22

-2.27

-1.12

-3.95

-2.12

-2.48

-5.86

-

-1.38

-2.17

კრიტიკული მნიშვნელობები

-3.11

-3.10

-3.11

-3.11

-3.11

-3.11

-3.19

-

-2.99

-1.95

KPSS-tტესტი

სპეციპიკაცია

T

T

T

T

T

T

T

-

T

C

KPSS –სტატისტიკა

0.22

0.13

0.19

0.12

0.24

0.141

0.08

-

0.10

0.18

კრიტიკული მნიშვნელობები

0.14

0.14

0.14

0.14

0.14

0.146

0.14

-

0.14

0.46

შედეგი

I(1)

I(0)

ND

I(0)

I(1)

I(0)

I(0)

-

ND

I(0)

სტაციონალურობის  ანალიზის შედეგად მივიღეთ:

• ADF, PP, DF-GLS da KPSS ტესტების მიხედვით REER პირველი რიგის ინტეგრაციული პროცესია, ხოლო AP - TS[7]-პროცესია.

•ADF, PP და DF-GLS  ტესტების მიხედვით GR,CPI, CC da M2  პირველი რიგის ინტეგრაციული პროცესია, თუმცა KPSS ტესტის მიხედვით _ TS პროცესია. მიღებული წინააღმდეგობრივი შედეგი არ გვაძლევს საშუალებას, დროითი მწკრივები დანამდვილებით მივაკუთვნოთ TS ან DS[8] პროცესს. ამიტომ გამოვიყენეთ კოხრეინის[9] პროცედურა, რომლის მიხედვითაც, CPI და GR განისაზღვრა, როგორც TS პროცესი. ხოლო CC და M2 დროითი მწკრივების DS პროცესისათვის მიკუთვნება საკმაოდ რთუ¬ლია, თუმცა იგი უპირატესად DS პროცესისათვის დამახასიათებელი  ვარიაციის დინამიკით ხასიათდება.

• PP, DF-GLS და KPSS ტესტების მიხედვით M3 პირველი რიგის ინტეგრაციული პროცესია, თუმცა ADF ტესტის მიხედვით, ის მეორე რიგის ინტეგრაციული პროცესია, რაც კოხრეინის პროცედურითაც დასტურდება.

• ADF და PP  ტესტების მიხედვით R სტაციონალური პროცესია, რასაც ეწინააღმდეგება DF-GLS და KPSS ტესტების შედეგები. თუმცა კოხრეინის პროცედურით იგი უპირატესად სტაციონალური პროცესისათვის დამახასიათებელი ვარიაციის დინამიკით ხასიათდება.

• ADF, DF-GLS და KPSS ტესტების მიხედვით RGDP და RC პირველი რიგის ინტეგრაციული პროცესია. ხოლო ტესტის და კოხრეინის პროცედურის მიხედვით  _ TS -პროცესი.

• ADF, DF-GLS და KPSS ტესტების მიხედვით TR პირველი რიგის ინტეგრაციული პროცესია. ხოლოP PP ტესტის და კოხრეინის პროცედურის მიხედვით _ TS -პროცესი.

ზემოაღნიშნული შედეგების გათვალისწინებით და აგრეთვე იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველო 1996_2015 წლებში მნიშვნელოვან სტრუქტურულ ძვრებს განიცდიდა[10], მიგვაჩნია, რომ: REER, CC, M2, M3, TR ინტერპრეტირებული უნდა იქნეს DS -პროცესებად, ხოლო CPI, R, RGDP, AP, GR და CR_TS პროცესებად[11].

მაშასადამე, ცვლადების უმეტესობა მოცემულ დროით მონაკვეთზე განისაზღვრა, როგორც ტრენდის მიმართ სტაციონალური დროთი მწკრივები, ამიტომაც ეგზოგენურ ცვლადებში ჩვენ ჩავრთეთ წრფივი ტრენდის ფაქტორი.  მოდელში ცვლადები, რომელიც იდენტიფიცირდა, როგორც პირველი რიგის ინტეგრირებული პროცესები,  განიხილება პირველი რიგის სხვაობებში.

ტექნიკურად მხოლოდ სამი[12]  ცვლადი განისაზღვრა, როგორც არანულოვანი რიგის ინტეგრირებული პროცესი, ამიტომ კოინტეგრაციული კავშირები საანა¬ლიზო მწკრივებისათვის არ შეიძლება განისაზღვროს და ჩვენ განვიხილავთ ვექტორულ ავტორეგრესიას შეცდომის კორექციის გარეშე. ცვლადების სტანდარ¬ტიზებისათვის აღებულია მათი ლოგარითმული მნიშვნელობები.

ჩვენ შევაფასეთ სამი მოდელი, რომელიც შეიძლება ორ ჯგუფად დაჯგუფდეს: პირველი ტიპის მოდელში ფინანსური ბაზრების დასახასათებლად ავიღეთ ორი ცვლადი ერთ წლამდე სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების საპროცენტო განაკვეთები და უძრავი ქონების ფასების ინდექსი. ფულის მიწოდების მაჩვენებლის დასახასიათებლად გამოვიყენეთ სხვადასხვა მაჩვენებლები: სარეზერვო ფული (CC); მონეტარული აგრეგატი (M3); მონეტარული აგრეგატი (M2). მეორე ტიპის მოდელში ფინანსური ბაზრების დასახასათებლად აღებული იყო მხოლოდ უძრავი ქონების ფასების ინდექსი, რომლის საფუძველზე აიგო სამი მოდელი, სადაც ფულის მიწოდების მაჩვენებლის დასახასიათებლად გამოვიყენეთ სხვადასხვა მაჩვენებლები: სარეზერვო ფული (CC); მონეტარული აგრეგატი (M3); მონეტარული აგრეგატი (M2).

ლაგის რიგის განსაზღვრის პირველი ჯგუფის მოდელებში გამოვიყენეთ მოდელები 2 ლაგით, ხოლო მეორე ტიპის მოდელებში  _ 3 ლაგით. ოპტიმალური ლაგის სრულყოფილი გამოკვლევა ვერ მოხერხდა შესასწავლი დროითი დია¬პაზონის სიმცირის გამო. ამიტომ ზემოთ განხილული ლაგების სიღრმე ოპტიმალურია აღნიშნული შეზღუდვის გათვალისწინებით.

მოდელების ავტორეგრესიული პოლინომის მახასიათებელი შებრუნებული ფესვები მოდულით ერთზე ნაკლებია, რაც VAR მოდელის სტაციონალურობაზე მიუთითებს.

ცვლადების ენდოგენურობის/ეგზოგენურობის ანალიზისთვის გრეინჯერის წყვილური მიზეზშედეგობრიობის ტესტის მიხედვით (ცხრილი 4), ჩვენი მოდელისთვის ჩანს, რომ ვლინდება:

პირველი ტიპის მოდელისათვის 1) სამივე მოდელისათვის GR ცვლადი ეგზოგენურია; 2) პირველი მოდელისათვის გრეინჯერის მიხედვით კავშირი AP→CC; AP ცვლადის ეგზოგენურობა;  3) მეორე მოდელისათვის M2 და AP ცვლადების ეგზოგენურობა;  4) მესამე მოდელისათვის გრეინჯერის მიხედვით კავშირი →AP da GR→M3 მიმართულებით;

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, შემდეგი მიზეზშედეგობრივი სქემის აგება შეიძლება : GR¾® CC/M2/ M3 ¾®AP

მეორე ტიპის მოდელისათვის შემდეგი მიზეზშედეგობრივი სქემის აგება შეიძლება: REER ¾®AP¾®CC/M2/ M3¾®RC ¾® R ¾® CPI ¾® GDP

ცხრილი 4

გრეინჯერის  წყვილური  მიზეზშედეგობრიობის ტესტის შედეგები

 

პირველი ტიპის მოდელი

1

2

3

Dependent variable: LCC_DIF

Dependent variable: LM2_DIF

Dependent variable: LM3_DIF

Excluded

Chi-sq

df

Prob.

Excluded

Chi-sq

df

Prob.

Excluded

Chi-sq

df

Prob.

LGR

4.524

2

0.104

LGR

2.586

2

0.275

LGR

5.556

2

0.062

LAP

8.408

2

0.015

LAP

1.000

2

0.607

LAP

0.452

2

0.798

All

14.965

4

0.005

All

4.813

4

0.307

All

7.648

4

0.105

Dependent variable: LGR

Dependent variable: LGR

Dependent variable: LGR

Excluded

Chi-sq

df

Prob.

Excluded

Chi-sq

df

Prob.

Excluded

Chi-sq

df

Prob.

LCC_DIF

0.622

2

0.733

LM2_DIF

1.151

2

0.563

LM3_DIF

2.916

2

0.233

LAP

0.110

2

0.946

LAP

0.250

2

0.882

LAP

0.297

2

0.862

All

0.783

4

0.941

All

1.3ჰ17

4

0.859

All

3.102

4

0.541

Dependent variable: LAP

Dependent variable: LAP

Dependent variable: LAP

Excluded

Chi-sq

df

Prob.

Excluded

Chi-sq

df

Prob.

Excluded

Chi-sq

df

Prob.

LCC_DIF

1.097

2

0.578

LM2_DIF

1.641

2

0.440

LM3_DIF

6.835

2

0.033

LGR

1.737

2

0.420

LGR

0.590

2

0.745

LGR

4.192

2

0.123

All

2.287

4

0.683

All

2.874

4

0.579

All

8.477

4

0.076

მეორე ტიპის მოდელი

1

2

3

Dependent variable: LCC_DIF

Dependent variable: LM2_DIF

Dependent variable: LM3_DIF

Excluded

Chi-sq

df

Prob.

Excluded

Chi-sq

df

Prob.

Excluded

Chi-sq

df

Prob.

LRC

2.427

2

0.297

LRC

0.435

2

0.804

LRC

10.657

2

0.005

LREER_DIF

5.756

2

0.056

LREER_DIF

1.069

2

0.585

LREER_DIF

0.673

2

0.714

LCPI_SA

0.547

2

0.760

LCPI_SA

1.358

2

0.507

LCPI_SA

0.560

2

0.756

LRN_SA

0.624

2

0.731

LRN_SA

2.737

2

0.254

LRN_SA

0.298

2

0.862

LRGDP_SA

0.276

2

0.870

LRGDP_SA

2.983

2

0.224

LRGDP_SA

0.279

2

0.870

LAP_SA

7.303

2

0.025

LAP_SA

10.679

2

0.004

LAP_SA

7.658

2

0.022

All

31.068

12

0.001

All

35.588

12

0.000

All

33.762

12

0.001

Dependent variable: LREER_DIF

Dependent variable: LREER_DIF

Dependent variable: LREER_DIF

Excluded

Chi-sq

df

Prob.

Excluded

Chi-sq

df

Prob.

Excluded

Chi-sq

df

Prob.

LCC_DIF

 1.446

2

 0.485

LM2_DIF

1.323

2

0.516

LM3_DIF

0.389

2

0.823

LRC

 3.009

2

 0.222

LRC

3.632

2

0.163

LRC

3.149

2

0.207

LCPI_SA

 1.327

2

 0.515

LCPI_SA

3.660

2

0.160

LCPI_SA

2.624

2

0.269

LRN_SA

 0.318

2

 0.853

LRN_SA

1.437

2

0.488

LRN_SA

0.438

2

0.803

LRGDP_SA

 0.146

2

 0.930

LRGDP_SA

1.016

2

0.602

LRGDP_SA

0.310

2

0.857

LAP_SA

 0.400

2

 0.819

LAP_SA

2.741

2

0.254

LAP_SA

1.048

2

0.592

All

 10.257

12

 0.593

All

10.067

12

0.610

All

8.634

12

0.734

Dependent variable: LRC_ SA

Dependent variable: LRC_ SA

Dependent variable: LRC_ SA

Excluded

Chi-sq

df

Prob.

Excluded

Chi-sq

df

Prob.

Excluded

Chi-sq

df

Prob.

LCC_DIF

0.521

2

0.770

LM2_DIF

3.244

2

0.198

LM3_DIF

7.054

2

0.029

LREER_DIF

0.010

2

0.994

LREER_DIF

0.604

2

0.740

LREER_DIF

1.796

2

0.407

LCPI_SA

1.386

2

0.499

LCPI_SA

1.384

2

0.501

LCPI_SA

0.828

2

0.661

LRN_SA

1.046

2

0.592

LRN_SA

1.447

2

0.485

LRN_SA

4.834

2

0.089

LRGDP_SA

0.140

2

0.932

LRGDP_SA

0.012

2

0.994

LRGDP_SA

3.973

2

0.137

LAP_SA

2.296

2

0.317

LAP_SA

4.420

2

0.110

LAP_SA

5.337

2

0.069

All

9.365

12

0.671

All

13.639

12

0.324

All

19.621

12

0.075

Dependent variable: LCPI_SA

Dependent variable: LCPI_SA

Dependent variable: LCPI_SA

Excluded

Chi-sq

df

Prob.

Excluded

Chi-sq

df

Prob.

Excluded

Chi-sq

df

Prob.

LCC_DIF

0.604

2

0.739

LM2_DIF

3.753

2

0.153

LM3_DIF

2.904

2

0.234

LRC

14.004

2

0.001

LRC

22.210

2

0.000

LRC

17.582

2

0.000

LREER_DIF

2.013

2

0.366

LREER_DIF

4.201

2

0.122

LREER_DIF

0.839

2

0.657

LRN_SA

5.250

2

0.072

LRN_SA

7.685

2

0.021

LRN_SA

1.225

2

0.542

LRGDP_SA

1.775

2

0.412

LRGDP_SA

3.903

2

0.142

LRGDP_SA

3.972

2

0.137

LAP_SA

0.050

2

0.975

LAP_SA

5.455

2

0.065

LAP_SA

2.477

2

0.290

All

37.392

12

0.000

All

47.963

12

0.000

All

45.114

12

0.000

Dependent variable: LR_SA

Dependent variable: LR_SA

Dependent variable: LR_SA

Excluded

Chi-sq

df

Prob.

Excluded

Chi-sq

df

Prob.

Excluded

Chi-sq

df

Prob.

LCC_DIF

0.679

2

0.712

LM2_DIF

1.453

2

0.484

LM3_DIF

0.421

2

0.810

LRC

10.982

2

0.004

LRC

14.684

2

0.001

LRC

10.968

2

0.004

LREER_DIF

1.172

2

0.556

LREER_DIF

2.183

2

0.336

LREER_DIF

0.441

2

0.802

LCPI_SA

2.413

2

0.299

LCPI_SA

2.564

2

0.277

LCPI_SA

4.299

2

0.117

LRGDP_SA

0.148

2

0.929

LRGDP_SA

0.957

2

0.620

LRGDP_SA

0.648

2

0.723

LAP_SA

0.085

2

0.959

LAP_SA

1.866

2

0.394

LAP_SA

0.959

2

0.619

All

47.618

12

0.000

All

50.710

12

0.000

All

46.588

12

0.000

Dependent variable: LRGDP_SA

Dependent variable: LRGDP_SA

Dependent variable: LRGDP_SA

Excluded

Chi-sq

df

Prob.

Excluded

Chi-sq

df

Prob.

Excluded

Chi-sq

df

Prob.

LCC_DIF

4.772

2

0.092

LM2_DIF

2.602

2

0.272

LM3_DIF

2.578

2

0.276

LRC

25.757

2

0.000

LRC

8.914

2

0.012

LRC

12.322

2

0.002

LREER_DIF

10.652

2

0.005

LREER_DIF

5.804

2

0.055

LREER_DIF

7.290

2

0.026

LCPI_SA

5.394

2

0.067

LCPI_SA

3.025

2

0.220

LCPI_SA

0.412

2

0.814

LRN_SA

2.391

2

0.303

LRN_SA

1.029

2

0.598

LRN_SA

0.377

2

0.828

LAP_SA

0.393

2

0.821

LAP_SA

0.415

2

0.813

LAP_SA

3.519

2

0.172

All

46.277

12

0.000

All

39.551

12

0.000

All

39.477

12

0.000

Dependent variable: LAP_SA

Dependent variable: LAP_SA

Dependent variable: LAP_SA

Excluded

Chi-sq

df

Prob.

Excluded

Chi-sq

df

Prob.

Excluded

Chi-sq

df

Prob.

LCC_DIF

0.399

2

0.819

LM2_DIF

9.070

2

0.011

LM3_DIF

1.752

2

0.417

LRC

1.057

2

0.589

LRC

0.871

2

0.647

LRC

2.315

2

0.314

LREER_DIF

0.123

2

0.940

LREER_DIF

1.809

2

0.405

LREER_DIF

0.587

2

0.746

LCPI_SA

0.529

2

0.768

LCPI_SA

1.038

2

0.595

LCPI_SA

0.013

2

0.993

LRN_SA

0.043

2

0.979

LRN_SA

1.180

2

0.554

LRN_SA

0.954

2

0.621

LRGDP_SA

1.763

2

0.414

LRGDP_SA

2.153

2

0.341

LRGDP_SA

5.142

2

0.077

All

10.838

12

0.543

All

25.385

12

0.013

All

13.107

12

0.361

შემთხვევითი სიდიდის ერთჯერად შოკზე ენდოგენური ცვლადების სისტემის რეაქციის ანალიზისათვის უნდა შევისწავლოთ იმპულსზე რეაქციის ფუნქციები. პრობლემას ამ ტიპის მოდელში სისტემის განტოლებების შოკების კორელირებულობა წარმოადგენს. ამ პრობლემის გადაწყვეტა შეგვიძლია ქოლესკის დეკომპოზიციის გამოყენებით იმპულსების ორთოგონალიზაციის საშუალებით. თუ დავუშვებთ მიმდევრობის ცვლილებას მაშინ ფუნქცია შეიცვლის სახეს. თუ ფუნქცია მნიშვნელოვნად იცვლება, მაშინ უნდა ვივარაუდოთ, რომ ადგილი აქვს ინოვაციების ჯვარედინ მნიშვნელოვან კორელაციას. 

საქართველოს მაგალითზე, რეალურ გამოშვებაზე ფულის მიწოდების გავლენის გაცნობის დროს შესწავლილ იქნა უფრო დიდი დიაპაზონი, კერძოდ 1996_2015 წლამდე პერიოდის კვარტალური მონაცემები, სადაც, გრეინჯერის მიხედვით, სხვა  მიზეზშედეგობრივი კავშირები გამოვლინდა[13].  იმის გათვალის-წინებით, რომ ჩვენი მოდელის შესასწავლი პერიოდი შეზღუდულია 2007_2015 და 2009_2015 წლების დიაპაზონით (არასრული მონაცემების გამო) ძველ პერიოდებში, ამიტომ მიზანშეწონილად მიმაჩნია ზემოაღნიშნული კვლევის შედეგების გაზიარება მოდელის ასაგებად, ამიტომ ჩვენს მეორე მოდელში ცვლადები შემდეგი რეგითობით არის დალაგებული: 

CC/M2/ M3¾® RC¾® REER ¾® CPI ¾®R ¾® GDP¾® GDP

ასევე გაკეთდა ორივე ტიპის მოდელში ალტერნატიული სქემების ანალიზიც. ალტერნატიული სქემების ანალიზის შედეგად ფუნქციებს არსებითი ცვლილებები არ განუცდია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ნარჩენობითი წევრების ჯვარედინ კორელაციას ადგილი არ აქვს.

შედეგები. ჩვენ მიერ იდენტიფიცირებულ მოდელებში სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების საპროცენტო განაკვეთების ფულის მიწოდების შოკის იმპულსზე რეაქციის ფუნქციები სტატისტიკურად არამნიშვნელოვანია. არამნიშვნელოვანია სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების საპროცენტო განაკვეთების ვარიაციაში ფულადი აგრეგატების ვარიაციაც. ამასთან, სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების საპროცენტო განაკვეთების მაჩვენებელი რყევებით უბრუნდება წონასწორულ მნიშვნელობას, რაც წონასწორობის აღდგების ადაპტაციურ მექანიზმზე მიუთითებს. აღსანიშნავია, რომ მასზე მაქსიმალური  გავლენა M2 და M3 ფულად აგრეგატებს გააჩნია, სადაც მხოლოდ კომერციული ბანკების დეპოზიტებია თავმოყრილი. ასეთი გავლენის მიზეზი, პირველ რიგში, სახელმწიფოსთვის სესხის გაცემის ბაზა უნდა მივიჩიოთ, კერძოდ ეროვნულ ვალუტაში დეპოზიტების მოულოდნელად ზრდამ უნდა გამოიწვიოს საპროცენტო განაკვეთების შემცირების შოკი.

გრაფიკი 1

     

 

  

პირველი მოდელისათვის სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების საპროცენტო განაკვეთების და უძრავი ქონების ფასების ინდექსის იმპულსზე რეაქციის ფუნქციები ფულის მიწოდების შოკებზე.

 გრაფიკი 2

  

 

მეორე მოდელისათვის უძრავი ქონების ფასების ინდექსის იმპულსზე რეაქციის ფუნქციები ფულის მიწოდების შოკებზე.

უძრავი ქონების ფასების ინდექსის ფულადი აგრეგატების (CC, M2 da M3) ცვლილების იმპულსზე რეაქციის ფუნქციები სტატისტიკურად მნიშვნელოვანია.  უძრავი ქონების ფასების ინდექსის ვარიაციის დეკომპოზიცია გვიჩვენებს, რომ უძრავი ქონების ფასების ინდექსის ვარიაციაში ფულის მასის აგრეგატების ცვლილების ვარიაცია მაღალი მნიშვნელოვნების დონით ხასიათდება. ამასთან, დინამიკური წონასწორობის აღდგენის პროცესი ატარებს რყევით ხასიათს და მისი გავლენა სხვადასხვა მოდელებში განსხვავებული დროითი ლაგის შემდეგ აღწევს მაქსიმუმს, ინდექსის მაჩვენებელი ძირითადად რყევებით უბრუნდება წონასწორულ მნიშვნელობას.

აღსანიშნავია, რომ განსხვავდება პირველი და მეორე მოდელის შედეგები, თუმცა მიზეზი მოდელების არასრულფასოვნებაში უნდა ვეძებოთ. ვფიქრობთ, მეორე მოდელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსზე ფულის ბაზრის გავლენის თვალსაზრისით უფრო სრულ ინფორმაციას იძლევა. შესაბამისად, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ფულადი აგრეგატების ზრდა საწყის ეტაპზე მნიშვნელოვნად ზრდის უძრავი ქონების ფასების ინდექსს, თუმცა შოკი საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში[14] უძრავი ქონების ბაზარზე დინამიკური არასტაბილურობის მიზეზია.

ცხრილი 5.1

სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების საპროცენტო განაკვეთების და უძრავი ქონების ფასების ინდექსის ვარიაციის დეკომპოზიცია 

Variance Decomposition of LGR:

Variance Decomposition of LAP:

Period

S.E.

LGR

LCC_DIF

LAP

S.E.

LGR

LCC_DIF

LAP

1

0.15

100.00

0.00

0.00

0.04

7.40

14.11

78.49

2

0.22

99.75

0.23

0.02

0.05

21.85

15.62

62.54

3

0.24

99.58

0.40

0.02

0.06

23.68

17.22

59.10

4

0.25

98.15

1.09

0.77

0.06

23.46

17.08

59.46

5

0.25

97.19

1.36

1.45

0.06

23.46

17.08

59.47

6

0.25

96.99

1.47

1.55

0.06

23.53

17.11

59.35

7

0.25

96.98

1.47

1.55

0.06

23.69

17.07

59.24

Cholesky Ordering: LGR LCC_DIF LAP

Period

S.E.

LGR

LM2_DIF

LAP

S.E.

LGR

LM2_DIF

LAP

1

0.14

100.00

0.00

0.00

0.04

6.13

1.47

92.40

2

0.20

97.65

2.11

0.23

0.04

13.57

5.84

80.59

3

0.22

93.41

6.22

0.37

0.04

17.97

5.50

76.52

4

0.23

91.74

7.33

0.94

0.05

18.03

5.68

76.30

5

0.23

91.53

7.40

1.07

0.05

18.44

5.69

75.86

6

0.23

91.64

7.30

1.06

0.05

19.15

5.69

75.15

7

0.23

91.65

7.31

1.04

0.05

19.65

5.76

74.59

Cholesky Ordering: LGR LM2_DIF LAP

Period

S.E.

LGR

LM3_DIF

LAP

S.E.

LGR

LM3_DIF

LAP

1

0.14

100.00

0.0.0

0.00

0.03

3.50

0.76

95.73

2

0.21

93.26

6.62

0.12

0.03

14.20

18.54

67.25

3

0.23

92.61

6.91

0.49

0.03

23.17

30.39

46.44

4

0.23

92.01

7.02

0.97

0.03

24.04

30.02

45.94

5

0.23

91.55

7.17

1.28

0.03

24.81

29.69

45.51

6

0.23

91.50

7.16

1.34

0.03

25.92

29.23

44.85

7

0.24

91.53

7.13

1.33

0.03

26.35

29.07

44.58

Cholesky Ordering: LGR LM3_DIF LAP

ცხრილი 5.2

უძრავი ქონების ფასების ინდექსის ვარიაციის დეკომპოზიცია

Period

S.E.

LCC_DIF

LRC

LREER_DIF

LCPI_SA

LRN_SA

LRGDP_SA

LAP

1

0.043

31.474

9.644

4.128

1.160

3.296

0.287

50.011

2

0.055

28.525

7.112

6.684

0.722

3.384

3.296

50.278

3

0.067

23.182

5.194

23.350

2.261

2.665

4.317

39.031

4

0.071

18.807

4.199

35.052

3.216

2.470

4.678

31.578

5

0.073

19.459

5.130

36.778

3.866

2.203

4.629

27.934

6

0.075

21.448

7.785

35.123

3.531

2.185

4.264

25.663

7

0.076

22.931

8.548

33.737

3.335

2.596

4.209

24.646

Cholesky Ordering: LCC_DIF LRC LREER_DIF LCPI_SA LRN_SA LRGDP_SA LAP

 

Period

S.E.

LM2_DIF

LRC

LREER_DIF

LCPI_SA

LRN_SA

LRGDP_SA

LAP

1

0.033

0.377

30.287

1.417

6.568

0.675

5.437

55.239

2

0.040

27.408

22.904

1.790

5.176

1.946

4.517

36.258

3

0.044

32.469

21.401

7.058

4.012

2.458

3.710

28.891

4

0.049

37.247

18.683

8.637

3.548

3.666

3.177

25.042

5

0.053

34.576

19.166

12.222

3.496

3.704

3.305

23.532

6

0.055

31.618

21.105

12.425

4.139

3.369

3.973

23.371

7

0.056

29.754

24.017

11.683

4.463

3.220

4.617

22.246

Cholesky Ordering: LM2_DIF LRC LREER_DIF LCPI_SA LRN_SA LRGDP_SA LAP

 

Period

S.E.

LM3_DIF

LRC

LREER_DIF

LCPI_SA

LRN_SA

LRGDP_SA

LAP

1

0.034

1.051

20.899

9.052

18.984

13.857

3.529

32.629

2

0.041

5.275

17.933

11.504

11.135

15.467

5.406

33.281

3

0.046

6.576

14.371

24.917

8.067

13.084

5.417

27.568

4

0.052

6.608

12.431

32.305

9.774

10.731

5.196

22.956

5

0.055

6.723

13.302

31.029

12.098

9.611

5.570

21.667

6

0.058

6.558

18.133

28.215

11.530

9.192

5.035

21.336

7

0.059

7.238

18.016

27.332

11.349

9.079

4.985

22.001

Cholesky Ordering: LM3_DIF LRC LREER_DIF LCPI_SA LRN_SA LRGDP_SA LAP

 

ფულის მასის და უძრავი ქონების ფასების ინდექსის, როგორც საქართველოში ფინანსური ბაზრის მახასიათებელი მაჩვენებლის ამგვარი დამოკიდებულება დასტურდება სხვა კვლევებითაც (Bernanke and Kuttner 2004, Campbell and Cochrane 1999, Brandt and Wang 2003).

ჩვენი აზრით, მოდელის ეკონომიკური ინტერპრეტაცია შესაძლებელია შემდეგი სახით: ფულის მიწოდების მოულოდნელ ზრდას შეუძლია გამოიწვიოს საპროცენტო განაკვეთების შემცირება, შეამცირებს საინვესტიციო პროქტების რისკიანობას.  იმის გათვალისწინებით, რომ ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განუვითარებლობის გამო საქართველოში ფულის დაბანდების მხოლოდ სამი ალტერნატივაა (უძრავი ქონება, დეპოზიტები და ბიზნესპროექტები), ბიზნეს¬პროექტი კი მაღალ ფინანსურ დაბანდებებს გულისხმობს, რისთვისაც საკუთარი სახსრები არასაკმარსია და  საფინანსო სექტორიდან სესხის აღების გარეშე განხორციელება საკმაოდ რთულია. საფინანსო სექტორში საპროცენტო განაკვეთები, შემცირების მიუხედავად, მაღალ დონეზეა, რაც ქვეყნის რისკის პრემიის _ მაღალი მაჩვენებლით და საფინანსო სექტორში დაბალი კონკურენციით არის განპირობებული. ამასთან, უძრავი ქონების ბაზარზე დაბანდებები ნაკლებრისკიანია, ბიზნესპროექტებთან შედარებით. ამიტომ, ერთი მხრივ, ბიზნესსექტორის წახალისებით, ხოლო მეორე მხრივ, მოხმარების წახალისებით გაიზრდება მოთხოვნაც და, მოგვიანებით, მიწოდებაც  უძრავი ქონების ბაზარზე.

დასკვნა

ამრიგად, მოცემულ სტატიაში ჩვენ მიერ განხორციელებული კვლევის შედეგად გამოიკვეთა შემდეგი დასკვნები:

ფულის მასის შოკი სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების საპროცენტო განაკვეთებზე მნიშვნელოვან გავლენას არ ახდენს და მის მნიშვნელოვნებაზე მხოლოდ მოკლევადიან პერიოდში შეგვიძლია ვისაუბროთ, ხოლო საშუალო და გრძელვადიან პერიოდში ფულის მასის შოკის გავლენა შეზღუდულია.

კვლევის შედეგად აგრეთვე ჩანს, რომ მნიშვნელოვანია ფულის მასის შოკის უძრავი ქონების ფასების ინდექსზე ზეგავლენა. ზემოაღნიშნული სრულად ეხმიანება ეკონომიკურ თეორიაში არსებულ მოსაზრებას, ფულის მასით მოკლევადიან პერიოდში ეკონომიკის წახალისების შესახებ, სადაც უძრავი ქონების ბაზარიც არ არის გამონაკლისი.

კვლევამ აჩვენა რომ უძრავი ქონების ფასების ინდექსზე მონეტარული შოკები უფრო ძლიერია, ვიდრე მთლიან გამოშვებაზე მონეტარული შოკების გავლენა, რაც შეიძლება ინტერპრეტირდეს, როგორც საქართველოში უძრავი ქონების ბაზრისადმი დაბანდებების მაღალ მიდრეკილებად, ვიდრე ეკონომიკის სხვა დარგებში, რაც ფინანსური ბაზრების ინსტიტუციური შეზღუდვით და განუვითარებლობით არის განპირობებული.

აღსანიშნავია, რომ განსხვავდება პირველი და მეორე მოდელის შედეგები, თუმცა მიზეზი მოდელების არასრულფასოვნებაში უნდა ვეძებოთ. ვფიქრობთ, მეორე მოდელი, უძრავი ქონების ფასების ინდექსზე ფულის ბაზრის გავლენის თვალსაზრისით, უფრო სრულ ინფორმაციას იძლევა. შესაბამისად, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ფულადი აგრეგატების ზრდა საწყის ეტაპზე მნიშვნელოვნად ზრდის უძრავი ქონების ფასების ინდექსს, თუმცა შოკი საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში[15] უძრავი ქონების ბაზარზე დინამიკური არასტაბი-ლურობის მიზეზია.

გამოყენებული ლიტერატურა

 1. ბლუაშვილი ა., 2013, „მონეტარული პოლიტიკის გადაცემის მექანიზმები საქართველოში: ბოლოდროინდელი დინამიკა“, ჟურნალი ეკონომიკა და საბანკო საქმე - ტომი I, N 3, გვ. 57-74.
 2. Кейнс Дж.м., 1978, Обшая теория занятости, просента и денег. М.
 3. Angeloni, I., A. Kashyap, B. Mojon and D. Terlizzese, 2003, “Monetary transmission in the euro area: does the interest rate channel explain all?”
 4. Barro R., Sala-i-Martin X., 1995,  Economic Growth. New York.
 5. Bakradze, G, and Andreas B., 2008, “InflationTargeting in Georgia: Are We There Yet?.” NBGWP. no. 04.
 6. Bernanke B. S., Blinder A.S., 1992, “The Federal Funds Rate andthe Channels of Monetary Transmission”, American EconomicReview, Vol. 82, № 4, pp. 901–921.
 7. Bierens  H.J., 1997,  “Testing the unit root with drift hypothesis against nonlinear trend stationarity, with an application to the US price level and interest rate”, Journal of Econometrics, Vol. 81, pp. 29-64.
 8. Brissimis S. N., Magginas N.S., 2006,  “Forward-looking information inVAR models and the price puzzle”, Journal of Monetary Economics,Vol. 53, Issue 6, pp. 1225–1234.
 9. Canova F., Ciccarelli M., 2006, “Estimating Multi-Country VARModels”, European Central Bank, Working Paper № 603/
 10. Cochrane J.H., 1988, “How Big is the Random Walk in GNP?” Journal of Political Economy,  Vol. 96, pp. 893-920.
 11. Christiano L.J., 1988, “Searching for a Break in GNP”, NBER,Working Papers No. 2695
 12. Modigliani F., 1971, Monetary Policy and Consumption: Linkages via Interest Rate and Wealth
 13. Effects in the FMP Model. Federal Reserve Bank of Boston Conference Series 5, pp. 9-84.
 14. Ghysels E. &Perron P., 1990, “The Effect of Seasonal  Adjustment Filters on Tests for a Unit Root” Econometrics Research Program, Princeton University, Research Memorandum no. 355,
 15. Golodniuk I., 2006, “Evidence on the bank-lending channel inUkraine”, Research in International Business and Finance, Vol. 20,Issue 2, pp. 180–199.
 16. Hamilton J.D., 1994, Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton.
 17. HicksJ. R., 1937,  „Mr. Keynes and the "Classics"; A Suggested Interpretation“,Econometrica, Vol. 5, no. 2, pp. 147-159
 18. Friedman, M., 1968, The Role of Monetary Policy. American Economic Review, Vol. 58, no. 1, pp. 1-17.
 19. Leeper E. M., Sims Ch. A., Zha T., 1996, “What Does MonetaryPolicy Do?”, Brookings Papers on Economic Activity, (2),pp. 1–63.
 20. Lucas R., 1980, “Methods and Problems in Business Cycle Theory”, Journal of Money, Credit andBanking, Vol 12, no.4, pp. 696-715.
 21. Lucas R., 1972, Expectations and the Neutrality of Money, Journal of Economic Theory, , Vol 4, no.2, pp. 103-124.
 22. McCallum, B., 1999, «Analysis of the monetary transmissionmechanism: Methodological issues», NBER Working paper, 7395.
 23. Maddala G.S., Kim I.M., 1998,  “Unit roots, cointegratio and structural change”, Cambridge University Press, Cambridge.
 24. Nunes L.S.,Newbold P., Kuan C.M., 1997, “Testing for Unit Roots With Breaks. Evidence on the Great Crash and the Unit Root Hypothesis Reconsidered”, Journal of American Statistical Association, Vol. 90, pp. 268-281
 25. Phelps E.S., 1967, Phillips Curves, Expectations of Inflation and OptimalUnemployment over Time. EconomicaVol. 34 no. 135 pp. 254-281.
 26. Phelps E.S., 1968,  Money-Wage Dynamics and Labor-Market Equilibrium. Journalof Political Economy,Vol. 76, no. 4, pp. 678-711.
 27. Perron P., 1989, “The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis”, Econometrica, Vol. 57, no. 6, pp. 1361-1401.
 28. Perron P., 1994, Trend, unit root, and structural change in macroeconomic time series. In: Cointegration for the Applied Economist, Rao, B.B. (ed.), Basingstoke: Macmillan Press, 113-146.
 29. Perron P., 2006, Dealing with structural breaks. Palgrave Handbook of Econometrics Vol.1 Econometric Theory, K. Patterson and T.C. Mills (eds.), Palgrave Macmillan, 278-352 (working paper version
 30. Perron P., Vogelsang T., 1991, Nonstationarity and level shifts with an application to purchasing power parity. Econometrics Research Program, Princeton University, Research Memorandum no. 359,
 31. Perron P., 1997, Further evidence from breaking trend functions inmacroeconomic variables. Journal of Econometrics, 80, 55-385.
 32. Perron P., Yabu, T., 2005, Testing for shifts in trend with an integrated or stationary noise component. Department of Economics, Boston University.
 33. Kydland F.E., Prescott E.C., 1977, “Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of OptimalPlans.”The Journal of Political Economy, Vol. 85, No. 3. pp. 473-491.
 34. Rousseas S., 1998, Post Keynesian Monetary Economics, Macmillan Press,N.Y.
 35. Samkharadze, Besik. “Monetary TransmissionMechanism in Georgia: Analyzing Pass-Throughto Different Channels.” NBG WP.no. 02 (2008)
 36. Sarno L., Taylor P.M., 1998, “Real Interest Rates, Liquidity Constraints and Financial Deregulation: Private Consumption Behaviour in the UK”,  Journal of Macroeconomics, Vol. 20, no.3,pp. 221-42.
 37. Sidrauski M., 1967, Rational choices and patterns of growth in a monetary economy. AmericanEconomic Review Vol. 57, Issue 2,pp. 534-544.
 38. Sims C., 1972, “Money, income and causality”, American EconomicReview, 652, pp. 540–542.
 39. Sims C., 1980, “Comparison of interwar and postwar businesscycles”, American Economic Review, 70, pp. 250–257.
 40. Sims Ch. A., Zha T.A., 1998, “Does Monetary Policy GenerateRecessions?”, Federal Reserve Bank of Atlanta, Working Paper 98-12/ July 1998.
 41. Taylor P.M., 1999, Real interest rates and macroeconomic activity // Oxford review economic policy. Vol. 15. no. 2, pp. 95-113.
 42. Zivot E.,  Andrews D., 1992,  “Further evidence on the Great crash, the oil price shock and the Unit root hypothesis”, Journal of Business and Economic Statistics, Vol. 10, no. 3, pp. 251–287.     


[1] winamdebare naSromSi gamoyenebuli statistika eyrdnoba  saqarTvelos finansTa saministros (www.mof.gov.ge); saqarTvelos erovnuli bankis (www.nbg.ge) da saqarTvelos statistikis erovnuli samsaxuris (www.geostat.ge) monacemebs.

 

[2] imisaTvis, rom zemoaRniSnuli maCveneblebi droSi erTmaneTTan Sesadarisi iyos, mniSvnelovania fasebis donis, rogorc erT-erTi mniSvnelovani faqtoris, gaTvaliswineba. fasebis donis cvlilebis gauTvaliswineblobam SesaZloa maCveneblebs Soris e.w. mcdari korelaciac gamoiwvios, aRniSnulidan gamomdinare, mizanSewonilia aRniSnuli maCveneblebis koreqtireba sabaziso periodisaTvis (1996 wlis I kvartali) mTliani Siga produqtis deflatoris gamoyenebiT.

[3] Sinameurneobebis da Sinameurneobebis momsaxure kerZo arakomerciuli organizaciebis  xarjebis saboloo moxmareba zerealur gamosaxulebaSi.

 

[4] X12 meTodi warmoadgens aSS mosaxleobis aRweris biuros mier Seqmnil sezonurobisa da sxva gadaxrebis koreqtirebis sistemas.

[5] zogierTi avtoris (Ghysels & Perron 1990, gv. 23) dakvirvebiT, sezonurad koreqtirebuli cvladis mimarT sxvadasxva testebis gamoyenebiT stacionalurobis analizis dros matulobs mwkrivis DS procesad kvalificirebis Sansebi, amitom, umjobesia, mousworebel da gaufiltrav mwkrivze  erTeulovani fesvis testebis gamoyeneba.

[6] GDP, CPI, R, REER, RC, CC, M3, M2 da TR droT mwkrivebze testireba Catarda 1996-2015 wlebis Sualedze,   AP droiT mwkrivze 2007-2015 wlebis Sualedze, xolo GR droiT mwkrivze 2009-2015 wlebis Sualedze.

 

[7] Trend-Stationary

[8] Difference-Stationary

[9] ეს პროცედურა შემოთავაზებულია კოხრეინის ნაშრომში (Cochrane, 1988) TS და DS პროცესების იდენტიფიცირებისა და განსხვავებისათვის.

[10] რასაც  ADF, PP, DF-GLS, KPSS  ტესტები პრაქტიკულად არ ითვალისწინებს..

[11] ostapenko da tabaRuas (2014) kvlevis mixedviT, sadac saojaxo meurneobebis moxmarebis  da realuri mTliani Sida produqtis stacionalurobis sakiTxis Seswavlisas gamoyenebul iqna erTeulovani fesvis testirebis meTodebi, romlebic struqturul Zvrebs iTvaliswineben, saojaxo meurneobebis moxmareba  da realuri mTliani Sida produqti ganisazRvra, rogorc TS procesi.

 

[12] CC, M2 და M3 წარმოადგენს ფულის მასას.

 

[13] CC/M2/ M3¾® RC¾® REER ¾® CPI ¾®R ¾® GDP¾® GDP

[14] 8-10 kvartlis

[15] 8-10 კვარტლის