English / ქართული / русский /ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი ჯანდაცვის მენეჯმენტში. დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი. 2016 წელს დაამთავრა დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის სამკურნალო ფაკულტეტი. 2018 წელს დაამთავრა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჯანდაცვის პოლიტიკისა და მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამა.