English / ქართული / русский /ჟურნალი ნომერი 3 ∘ აიტაკინ გასან ქიზი ახუნდოვა

ღონისძიების ტურიზმის განვითარება ზემოქმედი ძირითადი ფაქტორები

რეზიუმე 10.36172/EKONOMISTI.2023.XIX.03.AYTAKIN.AKHUNDOVA ივენთ-ტურიზმი ტურისტული ინდუსტრიის ერთ-ერთი ყველაზე დინამიურად განვითარებადი სეგმენტია. ის აერთიანებს ადამიანებს, რომლებსაც სურთ დაესწრონ ღონისძიებებსა და ღონისძიებებს მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში, რათა ისიამოვნონ უნიკალური გამოცდილებით და შექმნან დაუვიწყარი მოგონებები. თუმცა, წარმატებული განვითარების მიზნით, ივენთ-ტურიზმი
2023-09-17
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ რამზი ელბრუსი აბდულაევი

აზერბაიჯანის სოფლის ტურიზმის განვითარების გავლენა სოციალურ და ეკონომიკურ სფეროზე

რეზიუმე 10.36172/EKONOMISTI.2023.XIX.03.RAMZI.ELBRUS.ABDULLAYEV აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ეკონომიკის განვითარებაში განსაკუთრებული ადგილი უკავია ტურიზმის ეფექტურ გამოყენებას. შეშფოთების მიზეზია რესპუბლიკაში ტურიზმის ეფექტური გამოყენების სფეროში წარმოქმნილი პრობლემები. სტატიაში ხაზგასმულია ამ სფეროს განვითარების მნიშვნელობა, სოფლის ტურიზმის განვითარების სოციალურ და ეკონომიკურ სფეროზე გავლენის
2023-09-17
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ცირა ცეცხლაძე ნათია ბერიძე

გამოწვევები მთიან რეგიონებში და ტურიზმის განვითარების თავისებურებები

რეზიუმე ტურიზმი საქართველოსთვის, ეკონომიკის ერთ-ერთი  პერსპექტიული დარგია. მისი პრიორიტეტულობა  ეკონომიკური თუ სოციალური თვალსაზრისით, განსაკუთრებით დადებითად აისახება ადგილობრივი მოსახლეობის ცხოვრების დონესა და ყოველდღიურ ყოფაცხოვრებაზე. ის ფაქტი, რომ ტურისტული შესაძლებლობებით ჯერ კიდევ ახალი და ბოლომდე აუთვისებელია ჩვენი ქვეყანა, გვაძლევს იმის წინაპირობას,
2023-09-17
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ქეთევან ქველაძე ნუნუ ქისტაური მედეა მელაშვილი

ენოტურიზმის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში

რეზიუმე 10.36172/EKONOMISTI.2023.XIX.03.Ketevan.Kveladze/Nunu.Kistauri/Medea.Melashvili ნაშრომი ეძღვნება ეკონომიკის ისეთ აქტუალურ პრობლემას, როგორიცაა ტურიზმში  პანდემიით გამოწვეული პრობლემების დაძლევა. ყველაზე სწორ გზად მიიჩნევა შიდა ტურიზმის გაძლიერება და უსაფრთხო ტურისტული ზონების შექმნა. პანდემიისა და პოსტპანდემიური პერიოდის შემდეგაც ტურიზმის მამოძრავებელ ძალად შიდა ტურიზმის განვითარებისათვის თემატურ
2023-09-17
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ რევაზ ჯავახიშვილი

იაპონიის მდგრადი და უსაფრთხო ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია

რეზიუმე 10.36172/EKONOMISTI.2023.XIX.03.Revaz.Javakhishvili იაპონიამ გასული საუკუნის მეორე ნახევარში არნახულ წარმატებებს მიაღწია სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სფეროში. თუმცა, 90-იანი წლებიდან მისი ეკონომიკა განიცდის სერიოზულ რყევებსა და სიძნელეებს. ახალი რეალობის გათვალისწინებით, შემუშავდა ქვეყნის გრძელვადიანი მდგრადი და უსაფრთხო სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია. ნაშრომში
2023-09-17
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ გივი ბედიანაშვილი მურმან ცარციძე ნინო მიქელაძე ზვიად გაბროშვილი

თანამედროვე გლობალიზაცია, ადამიანისეული კაპიტალი და ეკონომიკური ზრდა საქართველოში: მაკროასპექტი

რეზიუმე 10.36172/EKONOMISTI.2023.XIX.03.Givi.Bedianashvili/Murman.Tsartsidze/Nino.Mikeladze/Zviad.Gabroshvili თანამედროვე გლობალურ გარემოში განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს ადამიანისეულ კაპიტალთან და ეკონომიკურ ზრდასთან დაკავშირებული პრობლემატიკა. პირველ რიგში, საჭიროა  გამოვლინდეს თვით გლობალიზაციის პროცესის სპეციფიკა, რაც განაპირობებს როგორც მსოფლიოს, ისე ცალკეული ქვეყნების სოციალურ-ეკონომიკური სისტემების
2023-09-17
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ შოთა ვეშაპიძე

საქართველოს საგარეო ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის თანამედროვე პრიორიტეტები

რეზიუმე  10.36172/EKONOMISTI.2023.XIX.03.Shota.Veshapidze საგარეო ეკონომიკური უსაფრთხოება არის ქვეყანაში ეკონომიკური პროცესების ისეთი განვითარების უზრუნველყოფა, რომელიც შექმნის აუცილებელ (მისაღებ) პირობებსა და რესურსებს ეკონომიკური სტაბილურობისა და საზოგადოების განვითარებისთვის. ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოება, პირველ რიგში, ეკონომიკის მდგომარეობით და მსოფლიო ბაზრებზე მისი
2023-09-17
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ გიორგი მიქელაძე მარიამ ოქრუაშვილი

ეკონომიკური განვითარების ასიმეტრია საქართველოში

ანოტაცია. სტატიაში განხილულია, საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ასიმეტრია ტერიტორიულ ჭრილში, თვითმმართველი ტერიტორიული ერთეულების ეკონომიკური პოლიტიკის დაფინანსების ძირითადი წყაროები: ბიუჯეტი, ცენტრალური ბიუჯეტის დახმარება და საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერის ფონდი. ძირითადი ეკონომიკური მახასიათებლების სტატისტიკური ანალიზის  საფუძველზე
2023-09-17
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ სულხან ტაბაღუა

ეკონომიკური ზრდის დეტერმინანტების შეფასება გარდამავალი ეკონომიკების მაგალითზე (გაფართოებული მოდელი)

ანოტაცია. ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური კეთილდღეობის საზომად დიდი ხანია ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი გამოიყენება. ეკონომიკურ ზრდაზე სხვადასხვა ფაქტორი ახდენს გავლენას, რომელიც განისაზღვრება, როგორც კომპლექსური პროცესი მრავალი დეტერმინანტით. აღნიშნული გარემოება დასტურდება გარდამავალი ეკონომიკების მაგალითზეც, სადაც ეკონომიკური ზრდის ციკლურობა ეკონომიკის
2023-09-17
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ პაატა კოღუაშვილი იოსებ არჩვაძე

სურსათის წარმოების რეგიონული და დარგობრივი ორიენტირები

ამას ეჭვი არ უნდა, რომ ჩვენი ქვეყანა მიწათმომქმედი ქვეყანაა და ერთადერთი წარმოება, რომელსაც იგი ამოქმედებს, სასოფლო მეურნეობაა, ესე იგი იმისთანა წარმოება, რომელსაც პირდაპირ მიწასთან აქვს საქმე და მიწის მოქმედებასთან ....ქვეყნის ეკონომიური სიმტკიცე და ძლიერება გლეხკაცობის მიწათმფლობელობაზეა დამოკიდებული. რამოდენადაც ეგ მიწათმფლობელობა ფართოა, სხვაზედ დამოუკიდებელი და
2023-09-17
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ თენგიზ ვერულავა ავთანდილ ჯორბენაძე

ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარება საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის განვითარებაში

რეზიუმე  10.36172/EKONOMISTI.2023.XIX.03.Tengiz.Verulava/Avtandil.Jorbenadze ფასდაუდებელია ამერიკელი ხალხისა და მთავრობის წვლილი საქართველოს სახელმწიფოებრიობის მშენებლობის საქმეში, მის დემოკრატიულ, ეკონომიკურ და სოციალურ განვითარებაში. ასევე, უმნიშვნელოვანესია აშშ-ის დამსახურება დამოუკიდებლობის მოპოვების პირველი წლებიდან საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის კრიზისიდან გამოყვანაში, მის შემდგომ
2023-09-17
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ლალი ჩაგელიშვილი-აგლაძე მაია გონაშვილი ქეთევან არჩაია

თანამედროვე გამოწვევები და საქართველოს ჯანდაცვის განვითარების კონცეპტუალური მოდელი

რეზიუმე 10.36172/EKONOMISTI.2023.XIX.03.Lali.Chagelishvili-Agladze/Maya.Gonashvili/Ketevan.Archaia გაეროს მდგრადი განვითარების თანამშრომლობის ხელშერკრულება 2021-2025, უპირველეს სტრატეგიულ პრიორიტეტად სახავს ადამიანოს კეთილდღეობას, რომელიც, მატერიალურ კეთილდღეობასთან, განთლებასა და სოციალურ დაცვასთან ერთად მოიცას ჯანმრთელობას. ყველა ადამიანის უფლებაა ჯანმრთელობა, მისი უზრუნველყოფა კი უპირველესად სახელმწიფოს
2023-09-17
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ რუსუდან კვარაცხელია ლევან კიკილაშვილი მაია ბენია

მწვანე ეკონომიკა, როგორც მდგრადი განვითარების წამყვანი ძალა ამიერკავკასიაში - ეკონომიკურ, სოციალურ და გარემოსდაცვით ასპექტში

რეზიუმე ამიერკავკასია  როგორც ევროპა-აზიის გზაჯვარედინი მუდამ საკვანძო ადგილს იკავებდა საერთაშორისო  ეკონომიკურ, სოციალურ და პოლიტიკურ ურთიერთობებში. დღეს, როგორც არასდროს, საჭიროა რეგიონისათვის ახალი მნიშვნელობისა და ფუნქციის მინიჭება. გლობალური ეკოლოგიური გამოწვევების ფონზე, როგორებიცაა კლიმატის ცვლილება, გარემოს დეგრადაცია და ეკონომიკური უთანასწორობა,
2023-09-17
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ელისაბედ ბალიაშვილი

საკადრო პოლიტიკის სისტემის შემადგენელი ელემენტები და მისი რეგულირება საქართველოს ტურიზმისა და მასპინძლობის ინდუსტრიაში

ანოტაცია.  სტატიაში - „საკადრო პოლიტიკის სისტემის შემადგენელი  ელემენტები და  მისი რეგულირება საქართველოს ტურიზმისა და მასპინძლობის ინდუსტრიაში“ - როგორც მისი სათაურიც გვიჩვენებს, განხილულია: 1. საკადრო პოლიტიკის სისტემის შემადგენელი  ელემენტების - პერსონალის დაგეგმვის, შერჩევისა და მართვის  თავისებურებები; 2. საკადრო პოლიტიკის სისტემის რეგულირების
2023-09-17
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ საფტარ ვალიზადა ვალი

სომხეთის სახელმწიფო ბიუჯეტის საბიუჯეტო პოლიტიკა და სტრუქტურა

რეზიუმე სტატიაში თავდაპირველად მიმოხილულია სომხეთის რესპუბლიკის საბიუჯეტო სისტემის სტრუქტურა და ყურადღებაა გამახვილებული კანონზე, რომელითაც ხორციელდება საბიუჯეტო პოლიტიკა. ამ ნაწილში ასევე განხილულია სომხეთის სახელმწიფო ბიუჯეტის და მუნიციპალური ბიუჯეტის ფორმირების სტრუქტურა და წყაროები. სომხეთის საბიუჯეტო პოლიტიკის ბუნების გასაგებად, განიხილება ბიუჯეტის
2023-09-17
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ბექა ფაცაცია ნინო ხარებავა დავით ჯალაღონია

სახელმწიფო შესყიდვების წარმატების შესწავლა: კონკურენციის გავლენა ეფექტურობაზე საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვებში

რეზიუმე სტატია იკვლევს კავშირს კონკურენციასა და სახელმწიფო შესყიდვებში დადებული ხელშეკრულებების ეფექტიანობას შორის, საქართველოს ოთხ ძირითად სექტორში: საინფორმაციო ტექნოლოგიები, ჯანდაცვა, სოფლის მეურნეობა და ნავთობი. კვლევის მიზანია გააანალიზოს მონაწილეებს შორის კონკურენციის გავლენა საქართველოში სახელმწიფო შესყიდვების ეფექტიანობაზე. სახელმწიფო შესყიდვების
2023-09-17
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ მედეა ხარაიშვილი

ადამიანისეული კაპიტალის ფაქტორი ეკონომიკურ განვითარებაში და დასაქმებისპოლიტიკის გამოწვევები

ანოტაცია. სტატიაში შეფასებულია ადამიანისეული კაპიტალის ფაქტორი ეკონომიკურ განვითარებაში. გამოვლენილია  დასაქმების  პოლიტიკის საჭიროებები საქართველოში.  ადამიანისეული კაპიტალის ფაქტორის ეკონომიკურ ზრდაზე ზემოქმედების ასახსნელად შესწავლილია ამ კაპიტალის ფორმირების წყაროები.  გაანალიზებულია ადამიანისეული კაპიტალის, როგორც ეკონომიკური ზრდის,
2023-09-17
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ რუსუდან სრესელი

შიდა აუდიტის შედეგების მომზადების და წარდგენის ძირითადი საკითხები

ანოტაცია. ბოლო წლებში ბევრი კომპანიის წარმატებაში შიდა აუდიტმა გადამწყვეტი მნიშვნელობა შეიძინა. კომპანიები ამჟამად უფრო ინტენსიურად ატარებენ შიდა აუდიტს. ამის უმთავრესი მიზეზია ის უპირატესობები, რომლებიც შიდა აუდიტორული შემოწმების პროცესთანაა დაკავშირებული. შიდა აუდიტი ხელს უწყობს შიდა კონტროლის მექანიზმების გაძლიერებას., იმის გამო, რომ შიდა აუდიტი ორიენტირებულია
2023-09-17
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ნინო ღონღაძე

ჰელიკულტურა და მომხმარებლების დამოკიდებულების შესწავლა საქართველოში

ანოტაცია. საკვებად ვარგისი ლოკოკინების მოპოვება და მისი ფართოდ გამოყენება გასტრონომიაში უცხოა საქართველოსთვის, თუმცა იგივეს ვერ ვიტყოდით ევროპის, ამერიკასა და აფრიკის ქვეყნებზე დაყრდობით. მიუხედავად ამისა საქართველოში იზრდება ლოკოკინის ფერმების რაოდენობა და სხვადასხვა რეგიონებში ლოკოკინების შეგროვებაც უფრო აქტუალური ხდება. მიმდინარეობს ლოკოკინების ექსპორტიც და
2023-09-17