English / ქართული / русский /ჟურნალი ნომერი 1 ∘ რამაზ აბესაძე

ეკონომიკური რეგრესი და მისი გამოვლინების მიზეზები საქართველოს ეკონომიკაში

რეზიუმე სტატიაში განხილულია ეკონომიკურ ლიტერატურაში პირველად შემოტა­ნილი ცნებები “კონსოლიდირებული ეკონომიკა” და “ეკონომიკური რეგრესი”. გახსნილია ამ ცნებათა არსი, დადგენილია ეკონომიკური რეგრესის წყაროები, გა­ნსაზღვრულია მთავრობის, როგორც ეკონომიკის “მესაჭის” ფუნქციები და გან­საზღვრულია საქართველოს ეკონომიკაში ეკონომიკური რეგრესის გამოვ­ლი­ნების მ
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ როზეტა ასათიანი

ეკონომიკური პოლიტიკის ძირითადი მიმართულების (მეინსტრიმის) შეცვლის აუცილებლობა საქართველოში

რე­ზი­უ­მე ეკო­ნო­მი­კურ პო­ლი­ტი­კას უდი­დე­სი რო­ლი აკის­რია ნე­ბის­მი­ე­რი ქვეყ­ნის სო­ცი­ა­ლურ-ეკო­ნო­მი­კურ გან­ვი­თა­რე­ბა­ში, აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე კი, კულ­ტუ­რულ-სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო დო­ნის ამაღ­ლე­ბა­სა და სა­მეც­ნი­ე­რო-ტექ­ნო­ლო­გი­ურ ფა­სე­უ­ლო­ბა­თა დამ­კვიდ­რე­ბა­ში. სა­ხელ­მწი­ფო კი იმის გა&sh
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ ვახტანგ ბურდული

ეკონომიკის აქტუალურ სექტორებში წარმოებების შექმნისათვის ეროვნული ბიზნესის თავისუფალი საფინანსო რესურსების მოზიდვის ეკონომიკური მექანიზმის ფორმირება

ვრცელი რეზიუმე ეროვნული ბიზნესის ძალიან დაბალი ინვესტიციური აქტიურობის პირო­ბებ­ში საქართველოში აღებულია კურსი უცხოური ინვესტიციების გადაჭარ­ბე­ბულ (აუცილებელზე მეტ) მოზიდვაზე, როგორც მიზანშეწონილების, ასევე მი­ზან­შეუწონლების. ამას მოსდევს მოკლე ერთდროული დადებითი მაკროე­კო­ნო­მი­კური შედეგი (უცხოური ვალუტის ნაკადებისა და სამუშაო ადგილების რაო­დე­­
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ აიდა გულიევაულვია რზაიევა

ადამიანური კაპიტალი, როგორც ეკონომიკური ზრდით გამოწვეული პრობლემების გადაჭრის ფაქტორი განვითარებადი ქვეყნების ეკონომიკებში აზერბაიჯანის მაგალითზე

ვრცელი რეზიუმე ბევრი ქვეყნის მაკროეკონომიკური პოლიტიკები, სადაც უფრო დიდია მშპ, როგორც წესი, ათეული წლებია ფოკუსირდება ეკონომიკურ ზრდაზე. თანამედ­როვე ეკონომიკის თვალსაზრისით ეკონომიკური ზრდა ნიშნავს საქონლის წარმოებისა და მოხმარების და მომსახურების ზრდას. დღევანდელი დებატები ზრდის ნორმების (ლიმიტების) შესახებ დაიწყო 1972 წელს რომის კლუბში მოხსენების წაკითხვით "ზრდი
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ მარინა მუჩიაშვილიზამირა შონიამაია გიორგობიანი

ფისკალური მდგრადობის ანალიზი საქართველოში

ვრცელი რეზიუმე განვითარების თანამედროვე ეტაპზე ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკის ძირითად მიზანს მდგრადი ეკონომიკური განვითარების უზრუნველყოფა წარ­მოადგენს.  ეკონომიკურად განვითარებული  ქვეყნების  მაგალითზე განხორციე­ლებული კვლევები გვიჩვენებს, რომ მათი სწრაფი ეკონომიკური ზრდის მიღწევა შესაძლებელი გახდა იმ პერიოდებში, როდესაც მათ ძალიან დაბალი საგადა­სახადო
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ დავით ასლანიშვილიქრისტინე ომაძე

სავალუტო კრიზისები საქართველოში: გაკვეთილები და პერსპექტივა (1995 – 2016)

რეზიუმე მოცემულ კვლევაში პირველად არის აღწერილი და თავმოყრილი დამო­უკი­დებელი საქართველოს ისტორიაში მომხდარი სამი სავალუტო კრიზისი, მა­თი წარმოშობისა და განვითარების ისტორია. მოცემულია სავალუტო კრიზი­სე­ბის დაძლევისა და პრევენციის რჩევები, გამოკვლეულია მათი ბუნება  და გან­საკუთრებული ყურადღება აქვს დათმობილი კრიზისების დაძლევაში დაშვე­ბუ­ლი შეცდომის ან
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ სოლომონ პავლიაშვილიზურაბ გარაყანიძე

რუსულ-თურქული ურთიერთობა და ქართული ენერგეტიკა

რეზიუმე საქართველოს გაზმომარაგების და მისი ტრანზიტის დივერსიფიკაციის პერსპექტივის თვალსაზრისით ამ ეტაპზე რჩება ირანი - ქვეყანა, რომელიც გაზის დაზვერილი მარაგებით მსოფლიოში მეორე ადგილზეა და რომელსაც სავარაუდოდ, მალე სრულიად მოეხსნება დასავლეთის სანქციები. ირანი უკვე აწარმოებს მოლაპარაკებებს მეზობელ სომხეთთან ამ ქვეყნის ტერიტორიის გავლით ენერგეტიკული რესურსების
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ თეიმურაზ გოგოხია

საქართველოში ფირმების ინოვაციური საქმიანობის სრულყოფის გზები

რეზიუმე ჩვენი კვლევის ძირითად მიზანს წარმოადგენს, საქართველოს მაგალით­ზე, ფირმის დონეზე ინოვაციური საქმიანობის არსებული მდგომარეობის გარკვეულწილად აღწერა და მისი სრულყოფის გზების დასახვა.კვლევის შედე­გად მიღებული დასკვნები და ჩამოყალიბებული რეკომენდაციები შეიძლე­ბა გამოყენებულ იქნეს როგორც საწარმოო ფირმების მართვის პროცესში, ისე ქვეყნის ინოვაციური პოლიტიკის