English / ქართული / русский /ჟურნალი ნომერი 1 ∘ ემირ ეთერია

საქართველო-ევროკავშირის ეკონომიკური ურთიერთობები 2014-2023 წლებში: ასოცირებიდან კანდიდატობამდე

10.36172/EKONOMISTI.2024.XX.01.Emir.Eteria ანოტაცია: 2023 წლის 14 დეკემბერს, საქართველოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი მიენიჭა და შესაბამისად, საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობები სრულიად ახალ ეტაპზე გადავიდა. სტატიაში ყურადღება გამახვილებულია ასოცირების შეთანხმების გაფორმებიდან კანდიდატის სტატუსის მიღებამდე პერიოდში (2014-2023 წლები) საქართველო-ევროკავშირის ეკონომიკური
2024-03-23
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ გივი ბედიანაშვილი ზვიად გაბროშვილი

ბლოკჩეინ ტექნოლოგიები სახელმწიფო ვალის მართვისთვის

10.36172/EKONOMISTI.2024.XX.01.Givi.Bedianashvili/Zviad.Gabroshvili რეზიუმე  კვლევაში განხილულია სახელმწიფო ვალის მართვაში ბლოქჩეინ ტექნოლოგიების გამოყენების შესაძლებლობები. გაანალიზებულია ვალის მართვაში გამოყენებული არსებული მოდელები, როგორიცაა ვალი, ინვესტიციები, ზრდის მოდელი და ვალი, ინვესტიციები, ზრდა, ბუნებრივი რესურსების მოდელი. წარმოდგენილია მდგრადობის უზრუნველყოფისათვის მნიშვნელოვანი
2024-03-23
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ ზურაბ გარაყანიძე

„ნახევრად-სანქციების“ როლი ცენტრალური ევროპის გაზმომარაგების მონოპოლიზაციაში

10.36172/EKONOMISTI.2024.XX.01.Zurab.Garakanidze ანოტაცია. ქვეყნის ან რეგიონის ეკონომიკური საფრთხეებიდან ერთ-ერთი უმწვავესია ენერგეტიკული სანქციები. სწორედ ამიტომ აირჩია დასავლეთმა ომის პირობებში რუსეთზე ზეწოლის ბერკეტად ამ ქვეყნიდან გაზის იმპორტის შეწყვეტა. თუმცა, სანქციებს ყველა წევრი ქვეყანა არ შეუერთდა და რუსულმა „გაზპრომმა“ ამ ქვეყნების ენერგეტიკულ ბაზრებზე მონოპოლიური მდგომარეობა
2024-03-23
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ ზურაბ წერეთელი

საწარმოს ეკონომიკური უსაფრთხოების პრობლემები და მათი დაძლევის გზები

10.36172/EKONOMISTI.2024.XX.01.Zurab.Tsereteli ანოტაცია. ნაშრომში გამოკვლეულია საწარმოს ეკონომიკური უსაფრთხოების პრობლემები და მათი დაძლევის გზები, რომელთა განხორციელების შედეგად მიიღწევა საწარმოს ეკონომიკური მაჩვენებლების გაუმჯობესება. საკვანძო სიტყვები: ეკონომიკური უსაფრთხოება, საწარმოს ეკონომიკური უსაფრთხოება, საწარმოს ეკონომიკური ეფექტიანობა.  შესავალი დღესდღეობით ეკონომიკურ
2024-03-23
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ შოთა აბზიანიძე თენგიზ ვერულავა

კანაბინოიდების, ჰალუცინოგენებისა და სტიმულატორების მოხმარება ახალგაზრდებს შორის საქართველოში

10.36172/EKONOMISTI.2024.XX.01.Shota.Abzianidze/Tengiz.Verulava  რეზიუმე საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში, ეროვნული და გლობალური კუთხით მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარების მზრდი ტენდენციები და კონტროლის მექანიზმების კომპქლესურობა. განსაკუთრებით მოწყვლადი ამ მიმართულებით ახალგაზრდები არიან. ნარკოტიკული საშუალებების ნაადრევი მოხმარების პრაქტიკა, მოზარდის და ახალგაზრდი
2024-03-23
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ ლელა მენაბდიშვილი ნანა მენაბდიშვილი ნინო გომელაური

სოციალ-დემოგრაფიული ქცევის ტრანსფორმაცია ქართულ ოჯახში

10.36172/EKONOMISTI.2024.XX.01.Lela.Menabdishvili/Nana.Menabdishvili/Nino.Gomelauri რეზიუმე ნებისმიერი ქვეყნისთვის დემოგრაფიული საკითხები ყოველთვის გადამწყვეტი იყო და იქნება. საქართველოს მომავლისთვის უაღრესად მნიშვნელოვანი და ტრაგიკულია ის ფაქტი, რომ ჩვენი მოსახლეობა თანდათან მცირდება და ქართველი ერი  მომაკვდავ ერთა სიაშია. ამ ფონზე უდაოდ აქტუალურია იმ მიზეზების შესწავლა და კვლევა, რომელმაც ქვეყანა ამ
2024-03-23
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ თეა მუნჯიშვილი

ბიზნესის ფინანსური შედეგების პროგნოზირების მანქანური სწავლების პროგრამული სისტემის შემუშავება[1]

10.36172/EKONOMISTI.2024.XX.01.Tea.Munjishvili ანოტაცია. სი­მუ­ლა­ცი­ის მე­თო­დით სა­წარ­მოს ფი­ნან­სუ­რი მდგრა­დო­ბის შე­ფა­სე­ბის ეკო­ნო­მი­კურ­-მა­თე­მა­ტი­კუ­რი მო­დე­ლის შე­მუ­შა­ვე­ბა (არ­სე­ბუ­ლი მო­დე­ლე­ბი­დან კონ­კრე­ტუ­ლი სა­წარ­მოს ადეკ­ვა­ტური მო­დე­ლი­სა და ამ მო­დელ­ში შე­მა­ვა­ლი კო­ე­ფი­ცი­ენ­ტე­ბის შერჩე­ვა) განხილულია
2024-03-23
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ ვლადიმერ ბასარია

განათლების სისტემისა და ახალგაზრდების დასაქმების პრობლემების ურთიერთკავშირის საკითხისათვის

ანოტაცია. სტატიაში საუბარია ახალგაზრდების დასაქმებასა და განათლების  დონეს შორის კავშირ-დამოკიდებულებაზე; შრომის ბაზრის სტრუქტურული წინააღმდეგობების კავშირზე ახალგაზრდების განათლებულობასთან; განათლების მნიშვნელობასა და როლზე ნაციონალური ეკონომიკის განვითარებისა და უმუშევრობის შემცირების საქმეში; უმუშევრობის ნეგატიურ გამოვლინებებზე და სახელმწიფოს
2024-03-23
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ ნინო ჟორჟიკაშვილი

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე

10.36172/EKONOMISTI.2024.XX.01.Nino.Zhorzhikashvili ანოტაცია. უცხოური ინვესტიციები ქვეყნისთვის ეკონომიკური ზრდის მიღწევის ერთ-ერთი გზაა. უცხოური ინვესტიცია ზრდის ქვეყანაში არსებული კაპიტალის მარაგს, რაც უფრო მაღალ მწარმოებლურობასა და დასაქმების მაღალ დონეს უზრუნველყოფს. უცხოური ინვესტივიები განვითარებად ქვეყნებს ასევე საშუალებას აძლევს გაეცნონ და გამოიყენონ უახლესი ტექნოლოგიები, რომელიც
2024-03-23
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ ნიკო ხუციშვილი

საქართველოს სოფლის მეურნეობაში ინოვაციების განხორციელების ხელშემწყობი ეკონომიკური პოლიტიკა მეოთხე ინდუსტრიული რევოლუციის ფონზე

ანოტაცია: სტატიაში გაანალიზებულია საქართველოში სოფლის მეურნეობის თანამედროვე მდგომარეობა და გამოწვევები. განხილულია მსოფლიოში არსებული  ინოვაციური მიდგომები, რომლებიც მეოთხე ინდუსტრიული რევოლუციის პერიოდში მეწარმეებს აძლევს საშუალებას იყვნენ უფრო მეტად პროდუქტიულები და კონკურენტუნარიანები. ასევე განხილულია საქართველოში არსებული პროგრამები, რომლებიც ხელს
2024-03-23
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ სალომე თვალოძე

საქართველოში მდგრადი ფინანსური პროდუქტებისა და მდგრადი დაფინანსების ბაზრის ტენდენციების ანალიზი

ანოტაცია: მდგრადი დაფინანსების ბაზარი ბოლო წლების განმავლობაში მნიშვნელოვნად განვითარდა და გაიზარდა, როგორც საერთაშორისო დონეზე, ასევე საქართველოშიც. ეს კვლევა საქართველოში მდგრადი დაფინანსების ბაზრის ტენდეციებს განიხილავს და არსებულ მდგრადი დაფინანსების ინსტრუმენტებს მიმოიხილავს. ანალიზი ცხადყოფს, რომ 2022 წელს გაცემული მწვანე სესხების მოცულობა წინა წელთან
2024-03-23
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ მარიამ ქუთათელაძე

სასტუმრო მომსახურების ხარისხისზე მოქმედი ფაქტორები და შეფასების ძირითადი ასპექტები

ანოტაცია. სტატიაში, როგორც  მისი სათაურიც გვიჩვენებს, განხილულია: 1. სასტუმრო მომსახურების ხარისხისზე მოქმედი ფაქტორები; 2. სასტუმრო მომსახურების ხარისხის შეფასების ასპექტები. აღნიშნული საკითხები შესწავლილია როგორც თეორიულ-მეთოდოლოგიური, ასევე - პრაქტიკულ ჭრილში.  სათანადო ინფორმაციით სტატიის ავტორი არგუმენტირებულად ასაბუთებს, სასტუმრო მომსახურების თავისებურებას,
2024-03-23
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ გიორგი ჭოჭუა

საქართველოს ლანდშაფტური მრავალფეროვნება და მდგრადი ტურიზმის პერსპექტივები

ანოტაცია ტურიზმი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სოციალური პრობლემების გადაჭრაში, დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნის, დასაქმების გაზრდასა და ქვეყნის მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლებაში. მისი მულტიპლიკატორული ეფექტის გამო, ტურიზმი ხდება ეკონომიკის სულ უფრო მნიშვნელოვანი სექტორი, რომელიც გავლენას ახდენს მის სხვა სექტორებზე, მათ შორის მშენებლობაზე, ტრანსპორტზე, სოფლის
2024-03-23
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ თეონა მაკალათია

გლობალური პანდემიების გავლენა ფინანსურ ანგარიშგებასა და აუდიტზე

ანოტაცია როგორც ცნობილია, გლობალური დათბობის პირობებში, მასიურ ინფექციურ აფეთქებებს უნდა ველოდეთ.  COVID-19 (ახალი კორონავირუსის) პანდემია კომპანიებისთვის, მსოფლიო მასშტაბით, ინდუსტრიების ფართო სპექტრში წარმოადგენდა უპრეცედენტო ფინანსურ და ოპერაციულ გამოწვევას. პანდემიის გავლენის სრული მოცულობა განსაზღვრა ბიზნესებსა და გლობალურ ეკონომიკაზე რთულია, თუმცა შედარებები
2024-03-23