English / ქართული / русский /ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ავთანდილ სულაბერიძეგიორგი წულაძევლადიმერ სულაბერიძენინო გომელაური

დემოგრაფიულ შემთხვევათა სტატისტიკური აღრიცხვის პრობლემები საქართველოში

რეზიუმე პროგნოზები ძირითადად ემყარება სახელმწიფო სტატისტიკის ოფიციალურ დემოგრაფიულ მაჩვენებლებს. მოსახლეობის ბუნებრივი მოძრაობის და მიგრაციის არაზუსტი აღრიცხვის პირობებში კი (განსაკუთრებით განვითარებად ქვეყნებში) არასწორ ოფიციალურ ინფორმაციაზე გაანგარიშებული პროგნოზები მნიშვნელოვანი ცდომილებებით ხასიათდება. ჩვენი აზრით, პროგნოზთა გაანგარიშებისას, სასურველია
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ გივი ლემონჯავა

მონეტარული პოლიტიკის როლი და ამოცანები

რეზიუმე ნაშრომში განხილულია მონეტარული პოლიტიკის როლი და ამოცანები, ამ პოლიტიკის კომპონენტები და დანერგვის მექანიზმები. სტატიაში გაანალიზებულია მონეტარული პოლიტიკის განვითარების ტენდეციები და მიზნობრივი ინფლაციაზე ფოკუსირებული მონეტარული პოლიტიკის კონფიგურაცია.   საკვანძო სიტყვები: მონეტარული პოლიტიკა, მიზნობრივი ინფლაცია, ვალუტის გაცვლითი კურსი, მონეტარული
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ თენგიზ ქავთარაძე

ინოვაციური პოლიტიკა აშშ-ს სოფლის მეურნეობაში და საქართველოში მისი გამოყენების შესაძლებლობები

რეზიუმე ნაშრომში განხილულია აშშ-ისა და ევროკავშირის ქვეყნების სოფლის მეურნეობაში ინოვაციური პოლიტიკის ზოგიერთი საკითხი. გამოთქმულია აზრი მათ მაგალითზე, საქართველოს სოფლის მეურნეობაში ინოვაციური პოლიტიკის გატარების შესახებ. საკვანძოსიტყვები: აგროსასურსათო წარმოება, ევროკავშირის ქვეყნები, ინოვაცია, ინოვაციური პოლიტიკა, ინოვაციური საწარმო. შესავალი საინოვაციო საქ
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ თამარ ლაზარიაშვილი

სუბსიდირების პროგრამების ეფექტიანობა მევენახეობა-მეღვინეობაში

რეზიუმე სტატიაში შეფასებულია აგრარულ სექტორში ფინანსური რესურსების მოზიდვის ხელშეწყობის პოლიტიკა, გაანალიზებულია მევენახეობა-მეღვინეობაში სუბსიდირების სისტემა. გაკეთებულია დასკვნა  სუბსიდირების პროგრამების უპირატესობის.  ასევე,   მინიმალური ფასების  პოლიტიკით გამოწვეული სარგებლისა და ზარალის შესახებ. მოცემულია მოსავლის პირდაპირი დაფინანსების მექანიზმი
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ზურაბ გარაყანიძე

შიმშილი - ქართული სახელმწიფოს ფარული საფრთხე

რეზიუმე სტატიაში განხილულია ეკონომიკური უსაფრთხოების ისეთი მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი, როგორიცაა სასურსათო უსაფრთხოება და მისი უზრუნველყოფის მაჩვენებლები. თანამედროვე ეკონომიკურ ლიტერატურაში არ არსებობს ერთიანი შეხედულება ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში ისეთი ბერკეტის გამოყენებაზე, როგორიცაა ადგილობრივ საქონელმწარმოებელთა დაცვა. დასავლე
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ლია თოთლაძე

დიფუზიური ინდექსი საქართველოსთვის: წინმსწრებ ეკონომიკურ ინდიკატორთა შერჩევა

(ვრცელი რეზიუმე) ეკონომიკის ციკლური ბუნება უბიძგებს მეცნიერ-მკვლევარ და პრაქტიკოს ეკონომისტებს, ეძიონ ადრეული სიგნალები, რომლებიც მოასწავებს ეკონომიკის აღმავლობას თუ დაცემას. ამგვარ მაჩვენებლებს განეკუთვნება წინმსწრები ინდიკატორები. წინმსწრებ ინდიკატორებს შეიძლება მივაკუთვნოთ მაკრომაჩ-ვენებლები, რომლებიც იცვლება იმავე მიმართულებით, რა მიმართულებითაც იცვლება მთლ
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ აითან სამედზაძე

ეკონომიკური განვითარებისა და მოსახლეობის შემოსავლებს შორის ურთიერთობის ანალიზის გარკვეული საკითხები

(ვრცელი რეზიუმე) დარღვევებმა, რომლების წინაშეც დგას გლობალური ეკონომიკა ბოლო წლების განმავლობაში, ასევე მიმდინარე ეკონომიკურმა კრიზისმა ზეგავლენა მოახდინა მოსახლეობის სოციალურ მდგომარეობაზე. ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში ვხედავთ სოციალური პროგრამებისათვის გამოყოფილი თანხების და მოსახლეობის რეალური შემოსავლების შემცირებას. მოსახლეობის მონეტარული შემოსავლის ზრდ
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ გიორგი თეთრაული

სპექტრული ანალიზის მეთოდი ეკონომიკური ციკლების შესწავლაში

რეზიუმე სტატია ეძღვნება ეკონომიკის ციკლურობის კვლევის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული თანამედროვე მეთოდის-სპექტრული ანალიზის თეორიული საკითხების განხილვას და პრაქტიკულ გამოყენებას საქართველოს მაგალითზე. საკვანძო სიტყვები: ეკონომიკის ციკლურობა, სპექტრული ანალიზი, ეკონომიკური კრიზისი. შესავალი მსოფლიოს ეკონომიკის განვითარების თანამედროვე ეტაპზე პერიოდული მაკროეკონ
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ გიორგი თეთრაული

ჟუგლარის ციკლები საქართველოს ეკონომიკაში

რეზიუმე სტატიაში განხილულია ეკონომიკის ციკლურობის კვლევის თანამედროვე მეთოდის, ჰოდრიკ-პრესკოტის ფილტრის გამოყენების თეორიული და პრაქტიკული საკითხები. გამოთვლილია საქართველოს ეკონომიკაში ჟუგლარის ციკლების ვადები და გაკეთებულია დასკვნები ქვეყნის მომავალი ეკონომიკური განვითარების შესახებ. საკვანძოსიტყვები: ჟუგლარის ციკლები, ჰოდრიკ-პრესკოტის ფილტრი. შესავალი ეკო
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ირაკლი დოღონაძე

მონეტარული პოლიტიკის გავლენა სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე

რეზიუმე წინამდებარე სტატიაში საქართველოს მაგალითზე გამოკვლეულ იქნა მონეტარული შოკების გავლენა სახელმწიფო ფასიან ქაღალდებსა და უძრავი ქონების ბაზარზე. ამისათვის ვექტორული ავტორეგრესიის მოდელის ფარგლებში განხორციელდა იმპულსზე რეაქციის ფუნქციების გამოკვლევა. კვლევის პროცესში გამოყენებული იყო ორი ტიპის მოდელი. მოდელების გამიჯვნის მიზეზი საკვანძო ცვლადებში დაკვირვ