English / ქართული / русский /ჟურნალი ნომერი 4 ∘ რამაზ აბესაძე

საქართველოს ეკონომიკის ტრანსფორმაციის ეტაპები და განვითარების ზოგადი მიმართულებები

რეზიუმე მეოთხედ საუკუნეზე მეტია რაც საქართველოში დაიწყო ეკონომიკის ტრანსფორმაცია, მაგრამ სრულყოფილი საბაზრო ეკონომიკის ჩამოყალიბება ვერ მოხერხდა. განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს ის, რომ დღეისათვის განუვითარებელია საბაზრო ინფრასტრუქტურა (სასაქონლო, საფონდო და შრომის ბირჟები, სადაზღვევო სერვისი, საინვესტიციო ინსტიტუტები, მარკეტინგული, ინჟირინგული, კოლსანტინგური და საი
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ აგნეჟკა რზეპკა

უცხოური პირდაპირი ინვესტიციები და საერთაშორისო ვაჭრობა ეკონომიკის გლობალიზაციის ასპექტში (პოლონეთის მაგალითი)

გაფართოებული რეზიუმე თანამედროვე გლობალიზაციის პირობებში სხვადასხვა ტიპის ეკონომიკური და პოლიტიკური ურთიერთობები ვითარდება. ყველაზე მნიშვნელოვანია საქონლისა და მომსახურეობის გაცვლა, უცხოური ვალუტის ბაზრებზე ვაჭრობა, კაპიტალისა და შრომის ნაკადები, საერთაშორისო საწარმოო და  პოლიტიკური კოოპერაცია. სხვადასხვა ქვეყანას შორის ეკონომიკური ურთიერთობების სწრაფი განვი
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ გიორგი ჭურაძეგიული ქეშელაშვილი ეკა ჩოხელიმანანა ხარხელინუგზარ პაიჭაძეშორენა ტიელიძე

ადამიანური რესურსების მართვის სრულყოფის საკითხები საქართველოს ეკონომიკის კერძო სექტორში

(ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 2016 წლის მიზნობრივი სამეცნიერო -  კვლევითი პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული საგრანტო პროექტი: ,,ადამიანური რესურსების მართვის გამოწვევები საქართველოში (საჯარო და კერძო სექტორის შედარებითი ანალიზი)“.) ვრცელი რეზიუმე ნაშრომში  განხილულია  ადამიანური რესურსების მა
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ირინე მამალაძე

კომპანიების რეორგანიზაცია და ინტერესთა დაბალანსების პრობლემა

რეზიუმე სტატიაში განხილულია კომპანიების რეორგანიზაციის დროს გამყოფი დასაწყისი, სასტარტო ბალანსების ფორმირების პროცესები და მისი მნიშვნელობა როგორც ახლად შექმნილი, ისე რეორგანიზებული საზოგადოებების აქტივებისა და პასივების სტრუქტურის განსაზღვრაში. ასევე განსაზღვრულია ,,შუალედური“ გამყოფი ბალანსის შედგენის მიზანშეწონილობა გამოყოფილი საზოგადოების სახელმწიფო რეგ
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ვახტანგ ჭარაია

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა და მართვა საქართველოში

რეზიუმე პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა და მართვა საქართველოში საკმაოდ რთული საქმეა. თუმცა, მრავალი სკეპტიკოსის  მიუხედავად, ჩვენი აზრით, ის პოზიტიურად მოქმედებს საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებაზე. ამავდროულად გასათვალისწინებელია, რომ საქართველო თავისი ეკონომიკური განვითარების სუსტი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე,სრულად ვერ იყენებს მის პოტენციალს. პირ
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ნანა სრესელიმერაბ ჯიქიარუსუდან სრესელი

ფულადი ნაკადების ანგარიშგების ანალიზის ძირითადი ასპექტები

რეზიუმე ორგანიზაციას ფინანსური სირთულეები ექმნება,თუ ფულადი საშუალებების წილი  მიმდინარე აქტივებშიშემცირებულია მაშინ, როცა მიმდინარე ვალდებულებები არის გაზრდილი. აღნიშნული პრობლემის გადაჭრას უზრუნველყოფს ფულადი საშუალებების ანალიზი, რომლითაც ხორციელდება ფულადი სახსრების საკმარისობის დონის განსაზღვრა; საწარმოს მიერ ფულადი საშუალებების გამომუშავების უნარის და
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ქეთევან ქველაძენუნუ ქისტაურიმედეა მელაშვილი

მომსახურების სფეროს თანამედროვე ასპექტები და მისი განვითარების პერსპექტივები საქართველოში

რეზიუმე მსოფლიოს ეკონომიკის განვითარების ეტაპზე ერთ-ერთ ძირითად ტენდენციას წარმოადგენს მომსახურების სფეროს სწრაფი ტემპებით ზრდა. საერთაშორისო სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით, მსოფლიოში უცხოური ინვესტიციების 40%-ზე მეტი ხმარდება მომსახურების სფეროს განვითარებას, რაც არა მხოლოდ ამ სექტორის აქტუალობაზე, არამედ მისი შემდგომი განვითარების უზარმაზარ პერსპექტივებზეც
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ირაკლი დოღონაძე

მონეტარული აგრეგატების გავლენა რეალურ ეკონომიკაზე

რეზიუმე ნებისმიერ ქვეყანაში ეკონომიკურ პროცესებზე მონეტარული პოლიტიკის გავლენა საკმაოდ მძლავრი და მნიშვნელოვანია. ბოლო  პერიოდში მსოფლიო ფინანსური კრიზისების ანალიზმა ცხადყო, თუ რაოდენ დიდი ზეგავლენა შეუძლია მოახდინოს მონეტარულმა პოლიტიკამ ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე. დღეისათვის აკადემიური წრეების წარმომადგენლებსა და ეკონომიკის მკვლევარებს შორის არ არს
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ თორნიკე ხოშტარია

ბიზნესის სტრატეგიის იმპლემენტაციის გავლენა კომპანიის საქმიანობის შედეგებზე საქართველოში

რეზიუმე ნებისმიერი კომპანიის წარმატების განმსაზღვრელ ფაქტორს სტრატეგიული მართვის ხარისხი წარმოადგენს. ის თუ რა ყურადღებას უთმობენ მენეჯერები სტრატეგიის ფორმულირებას და განხორციელებას, სარკისებურად აისახება კომპანიის შედეგებზე. უცხოური გამოცდილება ცხადყოფს, რომ წარმატებულ კომპანიებს ნათლად და ცხადად აქვთ ჩამოყალიბებული სტრატგიული არჩევანი და მიზნების მიღწევას ე