English / ქართული / русский /ჟურნალი ნომერი 1 ∘ რამაზ აბესაძე

სოფლის ეკონომიკის პრობლემები პოსტსაბჭოთა საქართველოში

რეზიუმე სტატიაში განხილულია პოსტსაბჭოთა ქვეყნების, კერძოდ საქართველოს, სოფლებში არსებული მდგომარეობა, ამ სფეროს სახელმწიფო რეგულირების თვალთახედვით. გამოვლენილია არსებული პრობლემები, დასაბუთებულია სოფლის სახელმწიფო მხარდაჭერის აუცილებლობა და განსაზღვრულია მისი ძირითადი მიმართულებები. საკვანძო სიტყვები: სოფლის ეკონომიკა, ჯიშთა გამოცდისა და განახლების სისტემებ
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ როზეტა ასათიანი

კეთილდღეობის სახელმწიფოს მოდელები

რეზიუმე დიდმა დეპრესიამ, რომელმაც მილიონობით ადამიანს მოუტანა უმუშევრობა და სიღარიბე, მრავალ ქვეყანაში საზოგადოების პროგრესული მსოფლმხედველობითი ცვლილებები გამოიწვია და საფუძველი ჩაუყარა კეთილდღეობის სახელმწიფოს მშენებლობას. კეინზიანურ რევოლუციამდე კეთილდღეობის სახელმწიფო აღიქმებოდა როგორც მესამე გზა ორ უკიდურესობას შორის _ მკაცრად რეგულირებად იმდროინდელ სო
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ რამაზ აბესაძევახტანგ ბურდული

საქართველოს ეროვნული ინოვაციური სისტემის თანამედროვე მდგომარეობა და მისი ფორმირების პრიორიტეტები

ვრცელი რეზიუმე თანამედროვე პერიოდისათვის ქვეყნის ინოვაციური სისტემა ძალიან განუვითარებელი და არაეფექტიანია. ქვეყანაში ქმედითი ინოვაციური სისტემის არსებობის გარეშე კი შეუძლებელია მდგრადი ეკონომიკური განვითარების უზრუნველყოფა და საჭირო დარგების განვითარება პერსპექტივაში ეკონომიკის თვითკმარობის მისაღწევად. ამასთან, მის ფორმირებისათვის საჭიროა საკმაოდ დიდი დრო დ
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ ალფრედ კურატაშვილი

აზარტული “თამაშების” აღმოფხვრის ეკონომიკურ-თეორიული პრობლემები

ვრცელი რეზიუმე სამეცნიერო ნაშრომში განხილულია აზარტული “თამაშები” “ბიზნესის” “ნიღბის” ქვეშ – როგორც ეკონომიკური ფაშიზმის გამოვლინება, როგორც ხალხის რეპრესიის სახესხვაობის გამოვლინება, როგორც დანაშაულებრივი “ბიზნესის” გამოვლინება, როგორც ხალხის გენოციდის გამოვლინება, როგორც ადამიანურობის წინააღმდეგ დანაშაულის გამოვლინება და როგორც ადამიანის
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ ანა ჩეჩელი

ეკონომიკურ-ეკოლოგიური განვითარების სტრატეგიის ზოგიერთი ასპექტი

რეზიუმე სტატიაში განმარტებულია და დასაბუთებულია ეკონომიკურ-ეკოლოგიური განვითარების სტრატეგიის განხორციელების მექანიზმის ფორმირების კონცეპტუალური მიდგომები, ინდუსტრიული და პოსტინდუსტრიული ტერიტორიების რევიტალიზაციისთვის. ეს გულისხმობს რეგიონული ეკოლოგიურ-ინოვაციური პროცესების მონაწილეების ეფექტიან ურთიერთქმედებებს, გამიზნული ინდუსტრიული რეგიონის სოციალურ
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ იური პრისიაჟნიუკიოქსანა შიბა

სატრანსორტო ინფრასტრუქტურაში ინვესტიციების გავლენა ევროკავშირის წევრი ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდაზე

რეზიუმე ამ სტატიის მიზანია, გამოარკვიოს სატრანსორტო ინფრასტრუქტურაში ინვესტიციების გავლენა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ეკონომიკურ განვითარებაზე. ჩატარებულია ამ გავლენის კორელაციური ანალიზი მთლიანდ 2000-2014 წლებისათვის და ეროვნულ დონეზე კი - 2014 წლისათვის.  სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ინვესტირების დადებითი გავლენა EU 27-ში იმპორტზე,   EU ქვეყნებიდან _ საქონლის ექსპორტზ
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ თენგიზ ქავთარაძეგიორგი ქავთარაძე

სახელმწიფო ინოვაციური პოლიტიკა აშშ-ს მეკარტოფილეობაში და მათი გამოცდილების განზოგადება საქართველოში

რეზიუმე ნაშრომში შესწავლილია სახელმწიფო ინოვაციური პოლიტიკა აშშ-ს მეკარტოფილეობაში, როგორც სტრატეგიული, ისე ტაქტიკური ნიშნით; გაანალიზებულია საქართველოს მეკარტოფილეობის თანამედროვე მდგომარეობა; გამოთქმულია აზრი საქართველოს მეკარტოფილეობაში აშშ-ის გამოცდილების განზოგადების შესახებ. საკვანძო სიტყვები: აშშ-ის მეკარტოფილეობა, ინოვაციური საქმიანობა, ტექნოლოგიური ინ
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ ზურაბ გარაყანიძენატა გარაყანიძე

ევროკავშირის „სამხრეთისგაზისდერეფნის“ მთავარიგამოწვევები

რეზიუმე ბოლო წლებში სულუფრო აქტუალური ხდება  ამერიკული თხევადი გაზის ევროპაში დიდი რაოდენობით ექსპორტი. ლიტვასა და პოლონეთში აგებულმა სპეციალურმა რეგაზაციის ტერმინალებმა 2016 წელს უკვე პირველი ამერიკული გათხევადებული გაზით სავსე ტანკერები მიიღეს. ეს, ერთის მხრივ, სასიხარულოა – ბრიუსელი ხომ ნაკლებად იქნება გეოპოლიტიკურად დამოკიდებული რუსულ ენერგორესურსებზე და “ხე