English / ქართული / русский /ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ვლადიმერ პაპავავახტანგ ჭარაია

მსოფლიოს შედარებით ღარიბი ქვეყნებისათვის ინფლაციის მაჩვენებლის მოდიფიკაციის აუცილებლობის შესახებ და საქართველოს გამოცდილება

ვრცელი რეზიუმე ინფლაციის მაჩვენებელი სრულად ვერ ასახავს მოსახლეობის ღარიბი ნაწილის მოლოდინს, რადგანაც საქონლის ზოგიერთი ჯგუფი (მაგალითად, ელექტრონიკა, ავტომობილები, ავეჯი, სასტუმრო და რესტორნის მომსახურება, და სხვ.) არ ასახავს მცირეშემოსავლიანი მოსახლეობის პრობლემებს.  მხოლოდ ინფლაციის მაჩვენებლის გამოყენებით შესაძლოა არ იქნეს მიღებული მეტ-ნაკლებად სრულფასოვანი გ
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ალფრედ კურატაშვილი

საფინანსო-საკრედიტო ორგანიზაციების მიერ ადამიანების გაღატაკების “მექანიზმები” და მათი აღმოფხვრის აუცილებლობა

ვრცელი რეზიუმე სამეცნიერო ნაშრომში განხილულია კანონსაწინააღმდეგოდ „დაკანონებული“ დანაშაულებრივი ქმედებები, რომლებსაც ანხორციელებენ კომერციული ბანკები და სხვა საფინანსო-საკრედიტო ორგანიზაციები, რაც იწვევს მრავალი ადამიანის დაყაჩაღებას, გაღატაკებას და დამონებას – რაც იწვევს ხალხის დაყაჩაღებას, გაღატაკებას და დამონებას შენიღბული ფორმით, და დასაბუთებულია მათი
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ როზეტა ასათიანი

საქართველოს ეკონომიკის განვითარების პრიორიტეტები და გენერალური სტრატეგია

რეზიუმე საქართველოს ეკონომიკის ეფექტიანი განვითარება მნიშვნელოვნადაა დამო­კიდებული ქვეყანაში მიმდინარე სოციალურ-ეკონომიკური პროცესების სწორად წარმართვასა და ყოვლისმომცველ შეფასებაზე. საქართველოში ეკონომიკური რეფორმების (რომელიც ძალზე გაჭიანურდა) სწორი წარმართვისათვის აუცილებელია ვიცოდეთ რა სიმდიდრეს ფლობს ქვეყანა, რა სახეობებისა და რაოდენობის დოვლათი გვაქვს
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ გივი ლემონჯავა

მონეტარული პოლიტიკის გადაცემის მექანიზმების ეფექტურობის შეფასება

შესავალი ეკონომიკაზე მონეტარული პოლიტიკის გავლენის ძალა და სისწრაფე დამოკიდებულია მრავალ ფაქტორზე.  მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანია ფუნანსური სექტორის განვითარების ხარისხი. საქართველოს ფინანსური სექტორში, საბანკო სექტორის გარდა, მისი ყველა დანარჩენი კომპონენტი სუსტად არის განვითარებული. განსაკუთრებით, ძალიან სუსტად არის წარმოდგენილი კაპიტალის ბაზრი, მისი გავლე
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ბესიკ ბოლქვაძე

სახელმწიფო საბიუჯეტო პოლიტიკის ზოგიერთი პრობლემატური საკითხის შესახებ

რეზიუმე სტატია ეძღვნება ქვეყნის სახელმწიფო ფინანსების მართვის ისეთ უმნიშვნელოვანეს საკითხებს, როგორიცაა: საბიუჯეტო ცვლილებათა სიხშირე, პროგრამული ბიუჯეტირება, საბიუჯეტო დაგეგმვა და  შესრულების ანალიზი, საჯარო საბიუჯეტო განხილვები, კვარტალური განწერები, საბიუჯეტო ასიგნებათა გადანაწილება, კაპიტალური ნაკადების პროგნოზირება, სარეზერვო ფონდები, საბიუჯეტო ნაშთის ცვლ
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ანზორ კურატაშვილი

სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკა და საერთაშორისო ბიზნესის ეფექტიანობის კრიტერიუმი

ვრცელი რეზიუმე სამეცნიერო ნაშრომში განხილულია სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკის არსი და სპეციფიკური თავისებურებანი, და ამის გათვალისწინებით შემოთავაზებულია საერთაშორისო ბიზნესის ეფექტიანობის კრიტერიუმი. კერძოდ, სამეცნიერო ნაშრომში აღნიშნულია, რომ სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკის არსი მდგომარეობს ისეთი საბაზრო-ეკონომიკური სისტემის ფუნქცი
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ვახტანგ ჩქარეული

ეკონომიკური თავისუფლების ძირითადი ასპექტები და მისი გავლენა ეკონომიკურ განვითარებაზე (პრაქტიკული კვლევა საქართველოს მაგალითზე)

ვრცელი რეზიუმე            თავისუფლება თანაბრად მნიშვნელოვანი წინაპირობაა წარმატების მიღწევისათვის როგორც ინდივიდუალურ, ისე საზოგადოებრივ თუ ბიზნეს საქმიანობაში. იგი წარმოადგენს თითოეული ჩვენგანის მთავარ მოთხოვნილებას და გააჩნია სასიცოცხლო მნიშვნელობა ადამიანისეული, სოციალური, ეკონომიკური თუ პოლიტიკური განვითარებისთვის. როდესაც ადამიანები ზეგავლენის ქვე
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ცოტნე ჟღენტი

ინსტიტუციური ჯგუფები საქართველოში და ტრანსფორმაციულ/პოსტ-ტრანსფორმაციულ ეკონომიკებში

რეზიუმე ინსტიტუციური განვითარება მნიშვნელოვანია საკითხია როგორც ეკონომიკური მეცნიერებისათვის, ასევე აქტუალური პრაქტიკული საკითხია მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში. ინსტიტუციურ ცვლილებათა თემა განსაკუთრებით მგრძნობიარე არის განვითარებადი ქვეყნებისთვის, მათ შორის პოსტ კომუნისტური ეკონომიკებისთვის, ისეთი როგორც საქართველოა. ეკონომიკური განვითარება მეტწილად განისაზღვრ
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ნინო ჟორჟიკაშვილი

მაკროპრუდენციული პოლიტიკა და მისი ეფექტიანი გამოყენების პრობლემები (ევროპული გამოცდილება)

ანოტაცია   2008 წლის გლობალურმა ფინანსურმა კრიზისმა კიდევ ერთხელ წამოჭრა საკითხი მაკროპრუდენციული პოლიტიკის უფრო აქტიურად გამოყენების თაობაზე, რადგან გამოიკვეთა,რომ მიკროპრუდენციული პოლიტიკა და მისი რეგულაციები არ იყო საკმარისი ფინანსური სტაბილურობისათვის. მაკროპრუდენციული მიდგომის ეფექტიანი განხორციელება ზედამხედველობის და ცენტრალური ბანკის კოორდინირებულ ქმ
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ გიორგი მიქელაძე

ინვესტიციების ფულადი ნაკადების მოდელის ემპირიული რეალიზაცია (საქართველოს მაგალითზე)

ანოტაცია სტატიაში ემპირიულად შემოწმებულია რ. კოპკეს ინვესტიციების ფულადი ნაკადების მოდელი საქართველოს ეკონომიკის მაგალითზე. მოდელის ემპირიული რეალიზაციის დროს, ეკონომიკურ ინდიკატორთა შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობისა თუ არარსებობის პრობლემა გადაჭრილია სხვადასხვა ეკონომიკური მეთოდით (ჩამნაცვლებელი ცვლადების გამოყენება, მონაცემთა გამოთვლა სხვა განტოლების მეშვეობ
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ვანო ბენიძე

ბედნიერების ეკონომიკური თეორია და კეთილდღეობის ალტერნატიული ინდიკატორები

რეზიუმე  სტატიაში ახსნილია ბედნიერებასა და ეკონომიკას შორის კავშირი, შეფასებულია მოსახლეობის კეთილდღეობის გაზომვის მეთოდოლოგიური და კეთილდღეობის მაქსიმიზაციის განხორციელების მიზანშეწონილობის საკითხები. ნაშრომში გაანალიზებულია უცხოელ მკვლევართა შეხედულებები ბედნიერების ეკონომიკური თეორიის შესახებ და შემოთავაზებულია მთლიანი შიგა პროდუქტის ალტერნატიული საზ
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ შორენა წიკლაური

მოსახლეობის დაბერება საქართველოში როგორც ქვეყნის ეკონომიკის დემოგრაფიული ხაფანგი

რეზიუმე ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებასა და კეთილდღეობაზე დემოგრაფიას დიდი გავლენა გააჩნია. მოსახლეობის რაოდენობის ზრდა დადებითად აისახება ეკონომიკის განვითარებაზე, თუმცა მას შეიძლება უარყოფითი ხასიათიც ჰქონდეს, როდესაც ამოიწურება დემოგრაფიული დივიდენდი. სწორედ ეს სიტუაცია არის თანამედროვე საქართველოსათვის გამოწვევა, სადაც ეკონომიკური კეთილდღეობა აღმოჩნდება მ