English / ქართული / русский /ჟურნალი ნომერი 4 ∘ რამაზ აბესაძეშოთა ვეშაპიძე

ეკონომიკური მეცნიერების განვითარება საქართველოში[1]

რეზიუმე ნაშრომში განხილულია ეკონომიკური მეცნიერების განვითარების ასპექტები მისი ჩასახვიდან დღემდე. ყურადღება გამახვილებულია იმ ორგანიზაციებსა და მეცნიერებზე,რომელთაც მნიშვნელოვანი წვლილი მიუძღვით საქართველოში ეკონომიკური მეცნიერების განვითარებაში. საკვანძო სიტყვები: კოლხეთის სამეფო,მერ­კანტილიზმის დოქტრინა, კალმასობა,ხელმწიფის კარის გარიგება 
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ვახტანგ ბურდული

საქართველოს ეკონომიკის დარგობრივი სტრუქტურის გაუმჯობესების პრობლემები

ვრცელი რეზიუმე 1990-ანი წლების დასაწყისში, ეკონომიკის პოსტსაბჭოური დაცემის შემდეგ, საქართველოში, ისევე, როგორც სხვა პოსტსაბჭოური ქვეყნების უმეტესობაში, მკვეთრად შეიცვალა ეკონომიკის დარგობრივი სტრუქტურა, დაიკარგა მრავალი აუცილებლად საჭირო დარგი და წარმოება. მართალია, მათი უმეტესობა მოძველებულ ტექნოლოგიებს იყენებდა, მაგრამ სახალხო-სამეურნეო კომპლექსი დივერსიფიცირებუ
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ გიორგი ბერულავაირმა დიხამინჯიანათია ღვინჯილია

მიგრაციის მიკროეკონომიკური ეფექტები შრომის ბაზარზე: საქართველოს მაგალითზე

რეზიუმე წინამდებარე ნაშრომში შესწავლილია საქართველოში  მიგრაციას და შინ დარჩენილი ოჯახის წევრების შრომის ბაზარზე მოქმედებას შორის ურთიერთკავშირი. ქართული ოჯახების კვლევის საფუძველზე შევეცადეთ პასუხი გაგვეცა ეკონომიკურ ლიტერატურაში შედარებით შეუსწავლელ საკითხებზე. პირველი, ჩვენ გამოვიყენეთ ინსტრუმენტული ცვლადების მეთოდიკა მიზეზშედეგობრივი კავშირის დასად
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ხათუნა ბარბაქაძე

კომპანიის კაპიტალის სტრუქტურის ოპტიმიზაციის შესახებ

ანოტაცია კაპიტალის სტრუქტურის ოპტიმიზაცია არის ერთ-ერთ ყველაზე რთული პროცედურა კორპორაციული ფინანსების მართვის პროცესში, რადგან იგი წარმოადგენს  კომპრომისს სასესხო კაპიტალის გამოყენებას და საკუთარი ფინანსური რესურსების საიმედოობასა და სტაბილურობას შორის. კაპიტალის სტრუქტურის ოპტიმიზაციის მექანიზმი წარმოადგენს კომპანიის ფინანსური მდგრადობის მართვის  სისტემ
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ გიორგი ღაღანიძე

ეფექტიანი საექსპორტო სტრატეგიების ფორმირება თანამედროვე პირობებში

ანოტაცია. სტატიაში განხილულია საექსპორტო სტრატეგიების ფორმირებისა და ფუნქციონირების სხვადასხვა ასპექტები. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო საექსპორტო სტრატეგიებისა და თანამედროვე ინდუსტრიული პოლიტიკის კავშირურთიერთობების საკითხებს: რამდენად უნდა მოხდეს თანამდროვე ინდუსტრიული პოლიტიკისა და საექსპორტო სტრატეგიების კოორდინირება, როგორ უნდა გავანაწილოთ შეზღუდუ
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ თეა ლაზარაშვილი

ეროვნული ინოვაციური სისტემების ფორმირების თავისებურებები თანამედროვე ეტაპზე

რეზიუმე სტატიაში განხილულია ეროვნული ინოვაციური სისტემების ფორმირება და მათზე მოქმედი ფაქტორები. გაშუქებულია ეროვნული ინოვაციური სისტემებისთვის დამახასიათებელი საერთო ნიშან-თვისებები ურთიერთმოქმედი ბლოკების სახით. კერძოდ: კრეატიული ბლოკი, ტექნოლოგიების ტრანსფერის ბლოკი, წარმოების ბლოკი და კადრების მომზადების ბლოკი. მსოფლიოში არსებული ეროვნული ინოვაციური სისტემ
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ თენგიზ ვერულავა

ჯანდაცვის სისტემის რეფორმები აშშ-ში: ინდივიდუალიზმი და უნივერსალიზმი

რეზიუმე პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მიერ ინიცირებული სავალდებულო სამედიცინო დაზღვევის მთავარი მიზანია ჯანმრთელობის დაზღვევით მოსახლეობის დაფარვის გაფართოება და სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება. განვითარებულ ქვეყნებს შორის აშშ წარმოადგენდა ერთადერთ ქვეყანას, სადაც არ არსებობდა საყოველთაო, სავალდებულო ჯანმრთელობის დაზღვევა. რეფორმას არაერთგვარ
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ გიორგი მიქელაძე

ინვესტიციების აქსელერატორის და ტობინის მოდელი (საქართველოს მაგალითზე)

ვრცელი რეზიუმე სტატიაში განხილულია მთლიანი ინვესტიციების კვლევის პროცესში ქვეყნის ძირითადი კაპიტალის მნიშვნელობა, საქართველოს ძირითადი კაპიტალის გამოთვლის მეთოდი და აღნიშნული მეთოდის პრაქტიკული რეალიზაციის შესაძლებლობა. კვლევებში გამოყენებულია 2003-2016 წლების კვარტალური ემპირიული მონაცემები. სტატიაში საქართველოს მაგალითზე ემპირიულად შემოწმებულია ინვესტიციების 
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ლუკა ლაზვიაშვილი

ინკლუზიური ეკონომიკური განვითარების მახასიათებლები საქართველოში

რეზიუმე სტატიაში ახსნილია ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის რაობა, წარმოდგე­ნილია მისი მიღწევის გზები და წახალისების საშუალებები, ინკლუზიურობის ერთ-ერთი მთავარი წინაღობის - შემოსავლების უთანაბრო განაწილები სგაანალი­ზება და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გაცემული რეკომენდაციები და მი­თითებები.ნაშრომის მთავარი მიზანია საქართველოს ეკონომიკის ინკლუზიური განვითარე
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ნინო პაპაშვილიპასკალ ჟელევილელა ჯამაგიძე

საქართველო - ბულგარეთის ეკონომიკური ურთიერთობები: თანამედროვე მდგომარეობა და პერსპექტივები

ვრცელი რეზიუმე  ნაშრომი ეძღვნება საქართველო-ბულგარეთის ეკონომიკური თანამშრომლობის მიღწეული დონის შეფასებას და პერსპექტივების განსაზღვრას. ამ მიზნით გაანალიზებულია ორ ქვეყანას შორის არსებული სავაჭრო და საინვესტიციო ნაკადები; საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების ასპექტები ტურიზმის, ფულადი გზავნილების და ენერგეტიკული თანამშრომლობის მიმართულებით. გამოვლენილია სა