English / ქართული / русский /ჟურნალი ნომერი 1 ∘ როზეტა ასათიანი

საზოგადოებრივი სექტორის ეკონომიკა და ახალი ნეოკლასიკური სინთეზი

ვრცელი რეზიუმე  საზოგადოებრივი სექტორის ეკონომიკა, როგორც საბაზრო ეკონომიკაში სახელმწიფოს ფუნქციონირების თეორია, აერთიანებს სახელმწიფო სექტორსა და "მესამე სექტორს" (არასამთავრობო ორგანოზაციებსა და საქველმოქმედო ორგანიზაციებს) ანუ სამოქალაქო საზოგადოებას. საზოგადოებრივი სექტორის ეკონომიკა ეკონომიკური მეცნიერების შედარებით ახალი დარგია, წარმოიშვა გასული საუკუ
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ თეიმურაზ ბერიძეელგუჯა მექვაბიშვილი

ეკონომიკური რეფორმების „ეკლიანი გზა“ პოსტკომუნისტურ საქართველოში: რეტროსპექტივა და პერსპექტივა

ვრცელი რეზიუმე რამდენიმე ათეული წელი საბჭოთა საქართველოს ეკონომიკა წარმოადგენდა ე.წ. ერთიანი სახალხომეურნეობრივი კომპლექსის შემადგენელ ნაწილს. ჩვენთან წარმოებული პროდუქციის 26% იგზავნებოდა სხვა მოკავშირე რესპუბლიკებში, ხოლო იქ წარმოებული პროდუქციის 28% შემოდიოდა საქართველოში. საქართველოს ეკონომიკური განვითარებაში 1950-იანი წლების შუა ხანებიდან 1990-იანი წლების დასაწყისამ
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ ვახტანგ ჭარაია

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოტივაციები და სარგებელი საქართველოსთვის

ვრცელი რეზიუმე პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ნებისმიერი ქვეყნის ეკონომიკაში, განსაკუთრებით კი ეს ფაქტი განვითარებადი ქვეყნების მაგალითზე ჩანს, მათ შორისაა საქართველოც. უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას უკავშირდება ქვეყანაში ისეთი მნიშვნელოვანი მიმართულებების განვითარება როგირცაა: კონკურენტული შრომის ანაზღაურება, თანამედროვე ტექნოლ
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ მადონა გელაშვილი

ადამიანური კაპიტალი და მისი განვითარების ტენდეციები საქართველოში

ვრცელი რეზიუმე  ახალი ცოდნისა და ადამიანური კაპიტალის გენერირება ფაქტობრივად წარმოადგენს მდგრადი ეკონომიკური განვითარების აუცილებელ წინაპირობას. ცხადია, რომ ცოდნა და ადამიანური კაპიტალი ურთიერთდამოკიდებული კატეგორიებია: შექმნას ახალი ცოდნა და ეფექტიანად გამოიყენოს ეს ცოდნა - რეალობაში შეუძლია მხოლოდ მაღალკვალიფიციურ და განათლებულ სპეციალისტებს.  აქედან გამომდ
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ იოსებ არჩვაძე

თაობათაშორისი ურთიერთობები, როგორც ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების და მოსახლეობის შემოსავლების ზრდის ფაქტორი (საქართველოს კონტექსტი)

რეზიუმე ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ქვეყნის მოსახლეობის დემოგრაფიული სტრუქტურა და განათლებულობაა. სხვათანაბარ პირობებში, რაც უფრო მეტი განათლებული და კვალიფიციური შრომისუნარიან ასაკში მყოფი ადამიანია ქვეყანაში, მით უფრო მეტია მისი ეკონომიკური ზრდის პოტენციალი. ამის გამო განსაკუთრებით საყურადღებოა ქვეყნის ეკონომიკურად აქტიური მოსახლე
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ სოლომონ პავლიაშვილიზურაბ გარაყანიძენატა გარაყანიძე

ეკონომიკური სეპარატიზმის ადრეული გამოვლენა საქართველოში

რეზიუმე ექსპერტების უმრავლესობას მიაჩნია, რომ კატალო­ნიის კრიზი­სის გაღრმა­ვება ხელახლა გააღვიძებს სეპარატიზმს ევროპასა და რუსეთში. სერიოზუ­ლი საფრთ­ხე შეიძლება არა მხოლოდ ესპანეთისა და გაერთიანებულისამე­ფოს,არამედ მრა­­­­­­ვა­­ლი ევროპული ქვეყნის მთლიანობასაც დაემუქროს. ამიტომ საჭიროა ისეთი მექანიზმის შექმნა, რომელიც როგორც ე.წ
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ ემზარ ჯულაყიძე

ეფექტური გადაწყვეტილება და ორგანიზაციათა მწარმოებლურობის ზრდის თანამედროვე პრობლემები

რეზიუმე ეფექტური გადაწყვეტილება - ეს არის ისეთი ალტერნატივის შერჩევა, რომლის მიხედვითაც იზრდება ორგანიზაციის მწარმოებლურობა. იმ მიზნით, თუ რამდენად ყაირათიანად იყენებენ თანამედროვე მენეჯერები ხელთ არსებულ რესურსებს, ჩვენ მიერ ქ. ქუთაისში ჩატარებული გამოკითხვების შედეგად შეიძლება დავასკვნათ, რომ დღეს ბიზნესის განვითარების პრობლემა უფრო მეტად „მენეჯმენტის დეფიციტი
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ რევაზ ჯავახიშვილილევან ჯანგულაშვილი

მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერის შვედური გამოცდილება

რეზიუმე მცირე და საშუალო ბიზნესი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ნებისმიერი ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში, მდგრადი ეკონომიკური განვითარების მიღწევასა და მოსახლეობის მრავალფეროვანი და მუდმივად ცვალებადი მოთხოვნების უკეთ დაკმაყოფილებაში. სტატიაში გაანალიზებულია შვედეთის ხელისუფლების მიერ განხორციელებული მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერის ორგანიზაციუ
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ ლინა დათუნაშვილი

მემცენარეობის ზოგიერთი კულტურისა და დარგის განვითარების ღონისძიებები საქართველოში

რეზიუმე  საქართველოში ეროვნული მეურნეობის ძირითადი დარგებიდან სოფლის მეურნეობას განსაკუთრებული როლი და ადგილი უკავია. მიუხედავად დარგის სიცოცხლისუნარიანობისა, იგი ბოლო 15 წლის მანძილზე ჯერ კიდევ ვერ გამოვიდა კრიზისული მდგომარეობიდან, რაზედაც მეტყველებს ის ფაქტი, რომ 2002-2016 წლებში 577 ათასი ჰა-დან 240 ათას ჰა-მდე შემცირდა სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ნათესი ფართობი. პარალელ
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ ნოდარ ხადური

ინკლუზიური ზრდის ფაქტორები და საქართველოს ეკონომიკის წინაშე არსებული გამოწვევები

რეზიუმე შემოსავლების განაწილების უთანაბრობა ბოლო პერიოდში როგორც პრაქტიკოსი, ისე მეცნიერ-ეკონომისტების ყურადღების ცენტრშია. საერთაშორისო ორგანიზაციები, პრაქტიკულად ყველა ქვეყნის, მ.შ. საქართველოს მთავრობა, ცდილობს განახორციელოს პოლიტიკა, რომლის შესაბამისადაც ეკონომიკური ზრდისაგან სარგებელს უფრო მეტი ადამიანი მიიღებს, ასეთი ტიპის პოლიტიკა ცნობილია, როგორც ინკლუზიუ
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ ნანა ბიბილაშვილი

კორეის რესპუბლიკის ინოვაციური სისტემის თავისებურებები

ანოტაცია სტატიაში განხილულია კორეის რესპუბლიკის ინოვაციური სისტემის შექმნისა და ჩამოყალიბების თავისებურებები და განვითარების ეტაპები 1962-2016 წლებში. მოკლედ დახასიათებულია წარმატების განმაპირობებელი ძირითადი ფაქტორები: სახელმწიფოს განმსაზღვრელი, ეფექტური როლი რეფორმების განხორციელებაში; მჭიდრო თანამშრომლობა სახელმწიფოს, ბიზნესსა და სამეცნიერო წრეებს შორის; ჩებოლებ
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ ეთერ კაკულია

მცირე ბიზნესის ფორმირება-განვითარება საქართველოში

რეზიუმე ნაშრომში შესწავლილია  მცირე ბიზნესის ფორმირება-განვითარების საკითხები  საქართველოში. 90-იანი წლებიდან დღემდე პერიოდი წარმოდგენილია ექვს ეტაპად.  გამოკვეთილია  გატარებული  ძირითადი ღონისძიებები და მოკლედ არის აღწერილი თითოეული ეტაპის  დადებითი და ნაკლოვანი მხარეები. მცირე ბიზნესის ფორმირება-განვითარების სფეროში არსებული ნაკლოვანებების დაძლევის მიზ
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ შოთა გულბანი

საქართველოს ფინანსური ბაზრის შედარებითი ანალიზი

ვრცელი რეზიუმე  უკანასკნელი ათწლეულის განმავლობაში სახელმწიფოს ეკონომიკური პოლიტიკა, ღია და თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის მშენებლობისთვის მყარი ფუნდამენტის შექმნას ემსახურება, რაც კერძო საკუთრების გარანტირებულად დაცვას გულისხმობს. თავის მხრივ, იმისათვის, რომ კერძო საკუთრებაზე აგებულმა საბაზრო ეკონომიკამ გამართულად და ეფექტურად იფუნქციონიროს, საჭიროა მისი ფინან