English / ქართული / русский /ჟურნალი ნომერი 4 ∘ რამაზ აბესაძე

გლობალიზაცია და მისი გავლენა ეროვნულ ეკონომიკასა და უმუშევრობაზე

ანოტაცია. სტატიაში განხილულია გლობალიზაციის თანამედროვე აქტუალური საკით­ხ­ე­­ბი და მისი გავლენა ეროვნულ ეკონომიკაზე. გლობალიზაციას აქვს როგორც ობიექტური, ისე სუბიექტური ხასიათი. ამიტომ გლობალიზაცია მოიცავს როგორც ადამიანთა საზოგადოების განვითარების, ისე მისი არსებობის საფრთხის არნახულ შესაძლებლობებს.დადებითი შედეგები მიღწეული იქნება მხოლოდ მაშინ, როდესაც საე
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ დალ მარტინისილვია გვოზდიევიჩი

პოლონეთის საგანმანათლებლო სისტემა _ ინტეგრირებული საკვალიფიკაციო სისტემის რეგულირება და განხორციელება

გაფართოებული რეზიუმე განათლების განვითარება წარმოადგენს პოლონეთისა და მთლიანად ევრო კავშირის პოლიტიკის მნიშვნელოვან მიზანს. მას შემდეგ რაც ამ მოვლენის მთავარი მახასიათებელი რეალიზებულ იქნა, ბევრი ღონისძიება გატარდა განათლების ხარისხის გასაუმჯობესებლად და ინოვაციების რაოდენობის ზრდისათვის. ინტეგრირებული საკვალიფიკაციო სისტემის აქტით (ZSK) შემოვიდა სხვაგვარი წყობა
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ მურმან ცარციძენათელა ლაცაბიძეგიორგი ხმალაძენიკოლოზ ხმალაძე

არამატერიალური აქტივებისა და ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების შეფასების სამართლებრივი, ორგანიზაციული და მეთოდოლოგიური საკითხები საქართველოში

რეზიუმე სტატიაში შესწავლილია არამატერიალურ აქტივებისა და ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებისა და მათზე არსებულ ქონებრივი უფლებების შეფასების სამართლებრივი, ორგანიზაციული და მეთოდოლოგიური საკითხები. გაანალიზებულია შეფასების პროცესის წარმოებისათვის აუცილებელი ნორმატიულ-საკანონმდებლო და მეთოდოლოგიური ბაზა, საერთაშორისო გამოცდილება და პრაქტიკა. ძირითადი ყურადღ
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ მალხაზ ჩიქობავა

კეინზიანური და მონეტარისტული თეორიების შედარებითი ანალიზი

რეზიუმე: სტატიაში გაანალიზებული ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების კეინზიანური და მონეტარისტული პარადიგმები, მათი როლი კაპიტალიზმის ძირითადი წინააღმდეგობის დაძლევაში და თანამედროვე გლობალური ფინანსურ-ეკონომიკური კრიზისის გამოწვევების წინაშე მათი  შესაძლებლობები. ნაშრომში ხაზგასმულია მონეტარული რეგულირების კეინზიანური კონცეფციის ინფლაციური ხასიათი და გრძელვ
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ დენის ტარასენკოანა ჩეჩელი

ევროკავშირის ქვეყნებში “მწვანე ეკონომიკის” განვითარების ტენდენციები და სოციალურ-ეკონომიკური შედეგები

რეზიუმე სტატიაში განხილულია ევროკავშირის ქვეყნებში “მწვანე ეკონომიკის” ძირითადი ტენდენციები და სოციალურ-ეკონომიკური შედეგები, რომლებიც შეიძლება განხილულ იქნეს როგორც სასარგებლო გამოცდილება უკრაინის მდგრადი განვითარების გზაზე, რაც საშუალებას იძლევა ვისაუბროთ ეკონომიკის სისტემაშემქმნელ სექტორებში მნიშვნელოვან სტრუქტურულ ცვლილებებზე. ასევე, დამტკიცებულია, რო
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ მურმან კვარაცხელია

მსოფლიო ინოვაციური პოლიტიკა და საქართველო

რეზიუმე მსოფლიოში გლობალური გარდაქმნები მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული ინოვაციური პროცესების სწრაფი ტემპით განვითარებაზე. საქართველოში მოქმედი ინოვაციური პოლიტიკა პირდაპირ დაკავშირებულია საერთაშორისო ტენდენციებთან. ინოვაცია უშუალოდ ეხება ისეთ მნიშვნელოვან თემებს, როგორიცაა: ახალი ან გაუმჯობესებული პროდუქტის შექმნა, მისი მარკეტინგული უზრუნველყოფა, ინვესტიციები
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ თენგიზ ქავთარაძე

კლასტერების ფუნქციონირების გამოცდილება აშშ სოფლის მეურნეობაში და მისი განზოგადება საქართველოში

რეზიუმე თანამედროვე პრაქტიკაში ნაკლებად არის შესწავლილი რეგიონული კონკურენტუნარიანობის მექანიზმი და კლასტერების როლი. კლასტერების განხილვა უნდა მოხდეს სხვადასხვა კონცეპტუალური მიდგომების მიხედვით: ინოვაციური პროცესი, სოციალური კაპიტალი, ეკონომიკური გეოგრაფია და სხვა. საკვანძოსიტყვები: ინოვაციური კლასტერი, რეგიონული კონკუტემტუნარიანობა, ვერტიკალური კოორდინირე
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ბორის გითოლენდია

საქართველოს სარკინიგზო ტრანსპორტის ევროპულ სისტემებთან ურთიერთთავსებადობის და ინტერმოდალურობის პრობლემის ანალიზი

რეზიუმე: სტატიაში წარმოდგენილია საქართველოს სარკინიგზო ტრანსპორტის ევროპულ სისტემებთან ურთიერთთავსებადობის და ინტერმოდალურობის პრობლემის კვლევის ანალიზის შედეგებს. აქვე ჩამოთვლილი და წარმოდგენილია ევროპულ სისტემებთან საქართველოს რკინიგზის და მისი ინფრასტრუქტურის თავსებადობის, ტექნიკური პარამეტრების და ამ კუთხით არსებული გამოწვევების პრობლემური საკითხები. სტა
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ გიორგი მიქელაძე

ეკონომიკის ბუნებრივი დონიდან გადახრის დამახასიათებელი ინვესტიციების მულტიპლიკატიური მოდელი და მისი ემპირიული რეალიზაცია საქართველოს მაგალითზე

რეზიუმე. სტატიაში განხილულია კობ-დუგლასის, ეკონომიკის ბუნებრივი დონისა და ინვესტიციების თეორიის გაერთიანებით მიღებული ქვეყნის ეკონომიკის ბუნებრივი დონიდან გადახრის დამახასიათებელი ინვესტიციების მულტიპლიკატიური მოდელი.ამასთან საქართველოს ეკონომიკის მაგალითზე ემპირიულად შემოწმებულია აღნიშნული მოდელის ვარგისიანობა და შეფასებულია მისი გამოყენების ვალიდურობა.ს
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ნიკოლოზ ჩიხლაძენანა რუსაძე

მთავრობის ზომისა და ეკონომიკური ზრდის დამოკიდებულების განსაზღვრის საკითხისათვის

რეზიუმე. ნაშრომში მათემატიკურ-სტატისტიკური აპარატის გამოყენებით გამოკვლეულია მთავრობის ზომისა და ეკონომიკური ზრდის დამოკიდებულება, როგორც გარკვეული ჯგუფის პოსტსაბჭოთა ქვეყნებისათვის, ასევე, მსოფლიო ბანკის მონაცემებზე დაყრდნობით, საქართველოსათვის 2003-2017 წლებისათვის. ორივე შემთხვევაში გამოვლენილია საანალიზო პერიოდში სახელმწიფო ხარჯების ხვედრითი წილის ვარიაციის წილ
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ირაკლი გაბრიაძე

ინსტიტუციები და განვითარება: პოსტ-საბჭოთა სივრცის გამოცდილება

რეზიუმე. სტატიაში პოსტ-საბჭოთა სივრცის გამოცდილებაზე დაყრდნობით გაანალიზებულია დამოკიდებულება, ქვეყნის ინსტიტუციურ გარემოსა და ეკონომიკურ განვითარებას შორის. კერძოდ, განხილულია ფორმალური და არაფორმალური ინსტიტუციების როლი მოსახლეობის ერთ სულზე შემოსავლების განსაზღვრაში. ფორმალური და არაფორმალური ინსტიტუციების ანალიზისთვის ვიყენებთ მათი ხარისხის საზომებს მსო
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ვახტანგ ჩქარეული

სახელმწიფოს მოქმედება და ეკონომიკური თავისუფლება

გაფართოებული რეზიუმე ზოგადად, ტოტალიტარული საზოგადოება მოქმედებს პრინციპით - „მიზანი ამართლებს საშუალებას“, რასაც კატეგორიულად ეწინააღმდეგება მემარჯვენე იდეოლოგიის მატარებელი ხალხი. ისინი მიიჩნევენ, რომ „საშუალება“ შესაძლებელია იყოს მხოლოდ ნებაყოფლობითი თანამშრომლობა, რაც აბსოლუტურად გამორიცხავს რაიმე ფორმით ჩარევას მესამე მხარისგან. ადამიანზე ითქმის რომ
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ერეკლე ზარანდია

ადგილობრივი თვითმმართველობის პოტენციური შემოსავლების განვითარება საქართველოში, სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის მაგალითზე

გაფართოებული რეზიუმე  გეოგრაფიული ადმინისტრაციული ერთეულით, სოფელი არის ყველაზე მცირე, მუნიციპალიტეტის შემადგენლობაში მყოფი ერთეული და სავსებით ლოგიკურია, როცა ქვეყანაში ყველაზე პატარა ტერიტორია მდიდარია,  ქვეყანაც მდიდარია. კვლევითი პროექტის თემა არის საქართველოსთვის ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომლის განვითარება მოგვცემს შეუქცევად ეკონომიკურ პროცესს. საქარ
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ თათია უდესიანი

შიდა კონტროლის სისტემის როლი სახელმწიფო შესყიდვების მართვაში

რეზიუმე საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული პროცესების ეფექტური მართვა ერთ–ერთი მნიშნელოვანი გამოწვევაა, რადგან იგი უზრუნველყოფს ფულადი სახსრების რაციონალურ ხარჯვას, ჯანსაღი კონკურენციის საფუძველზე ეკონომიური და ხარისხიანი მომსახურებისა თუ საქონლის მიწოდებას, პროცესების საჯაროობასა და სხვ. თავის მხრივ, სახელმწიფო შესყიდვების მ
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ლალი ხიხაძე

ეკონომიკური და კულტურული გლობალიზმის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები და საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ძირითადი პრიორიტეტები

რეზიუმე თანამედროვე მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნის ეროვნული ეკონომიკისა და ბიზნეს სექტორის განვითარების მომავალი გლობალიზაციის შეუქცევად პროცესებთანაა დაკავშირებული. სამეურნეო ცხოვრების ინტერნაციონალიზაცია, ტრანსნაციონალიზაცია, ინტეგრაციული პროცესები, სავაჭრო პოლიტიკის ლიბერალიზაცია გახდა ის მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც განსაზღვრავს გლობალიზაციის თანამედრო
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ლუკა ლაზვიაშვილი

საქართველოში შემოსავლების განაწილების ანალიზი საიმონ კუზნეცის მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით

რეზიუმე. სტატია წარმოადგენს ჩემს მიერ 2018 წლის ივლისში, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაცული სამაგისტრო ნაშრომის - „ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის მაკროეკონომიკური პოლიტიკა“ - დასკვ­ნითი ნაწილის შემოკლებულ ვერსიას. სტატიაში საქართველოს ეკონომიკა გაანალიზებულია საიმონ კუზნეცის[1] მეთოდოლოგიის მიხედვით, რომელიც მან „კუზნეცის მრუდის&
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ გიორგი მორჩილაძე

ინოვაციური პროცესების მოდელების დახასიათება და ევოლუცია

რეზიუმე სტატიაში განხილულია ინოვაციური პროცესების მოდელების თეორიები, დახასიათებულია  პირველი თაობის ხაზოვანია და მეორე თაობის არახაზოვანი მოდელები ასევე განხილულია, როგორ იცვლებოდნენ მოდელები, ინოვაციების თეორიის ევოლუციის პროცესში. საკვანძო სიტყვები:ინოვაცია, ინოვაციების მართვა, ინოვაციების პროცესი, ტექნოლოგიური ინოვაცია  შესავალი ნებისმიერ კომპანიას, რომ
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ცოტნე ჟღენტი

ინსტიტუციური და ეკონომიკური განვითარების დონეების შედარება საქართველოში

გაფართოებული რეზიუმე ინსტიტუციური განვითარება მნიშვნელოვანია საკითხია მსოფლიოს განვითარებულ და განვითარებად ნაწილში შემავალი ეკონომიკებისთვის. ინსტიტუციურ ცვლილებათა თემა განსაკუთრებით მგრძნობიარე არის განვითარებადი ქვეყნებისთვის, მათ შორის პოსტ კომუნისტური ეკონომიკებისთვის, ისეთი როგორც საქართველოა. ინსტიტუციური განვითარების აქტუალობა იზრდება დღევანდელ მს