English / ქართული / русский /ჟურნალი ნომერი 2 ∘ რამაზ აბესაძე

ალტერნატიული ენერგეტიკა[1]

ანოტაცია. თანამედროვე ეტაპზე ენერგეტიკასთან დაკავშირებით მკაცრად დგას ორი უმნიშვნელოვანესი პრობლემა: 1. ენერგორესურსების ამოწურვისა და 2. ენერგეტიკული დაბინძურებისაგან გარემოს დაცვისა. ნაშრომში გამოკვლეულია როგორც ერთი, ისე მეორე პრობლემა, მსოფლიოში თანამედროვე მდგომარეობიდან გამომდინარე. ასევე გაანალიზებულია საქართველოში აღდგენადი და ალტერნატიული ენერგეტიკის გა
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ლილია უკრაინეცი

ჩინეთის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები უკრაინაში ერთი გზის და ერთი სარტყელის პროექტისათვის

რეზიუმე ჩინეთი ეკონომიკური განვითარებით წარმოადგენს ლიდერ ქვეყანას აზიის რეგიონის ქვეყნებს შორის. მძლავრი ეკონომიკური ექსპანსიის პირობებში იგი ძირითად ეკონომიკურ ცენტრს წარმოადგენს აზიისა და ევრაზიის მეგა-რეგიონებში. ემპირიული კვლევა გვიჩვენებს, რომ ჩინელი ინვესტორები იღებენ დამატებით წახალისებას რათა ინვესტირება მოახდინონ უკრაინაში თუ იქ იქნება უპირატესი პოზი
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ალფრედ კურატაშვილი

სოციალური მიზნის ფილოსოფია – სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესის მეთოდოლოგიური საფუძველი

ვრცელი რეზიუმე სამეცნიერო ნაშრომში კრიტიკულად არის განხილული – როგორც კაცობრიობის ისტორიაში არსებული, ისე მეცნიერთა, პოლიტიკოსთა და ა.შ. თანამედროვე შეხედულებები და მიდგომები, რომლებიც ეფუძნებოდნენ და ეფუძნებიან ფილოსოფიას, რომელსაც მე საშუალებათა ფილოსოფიას ვუწოდებ. როგორც საშუალებათა ფილოსოფიის ალტერნატივას, მოცემულ სამეცნიერო ნაშრომში ვთავაზობ ჩემს მიერ ჯერ
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ნუგზარ პაიჭაძე

ადამიანური რესურსების განვითარების სტრატეგიული მართვა და ორგანიზაციული სწავლება

რეზიუმე.ნაშრომში განხილულიაადამიანური რესურსების განვითარების მართვისა და ორგანიზაციული სწავლების ისეთი საკითხები, როგორიცაა: ადამიანური რესურსების სტრატეგიული მართვის არსი და მიზნები, პრინციპები და მიდგომები, ელემენტები, პრიორიტეტები და მოდელები, ორგანიზაციული სწავლება, სწავლებაზე დაფუძნებული ორგანიზაცია: არსი, პრინციპები და მიდგომები, ორგანიზაციული სწავლების მ
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ სოლომონ პავლიაშვილიზურაბ გარაყანიძენატა გარაყანიძე

გაზის ბაზრის სივრცითი ჰარმონიზაციის საკითხისათვის

რეზიუმე. ადგილი, სადაც რუსეთის, ირანისა და კასპიის გაზის დასავლეთის მარშრუტები იკვეთება, საქართველოა. კერძოდ, "ჩრდილოეთ-სამხრეთის მაგისტრალური გაზსადენი" რუსეთის ქალაქ მოზდოკიდან სომხეთში საქართველოს გავლით გადის. იგი გარდაბნის ახლოს, ჯანდარასთან კვეთს „სამხრეთკავკასიურ გაზსადენს“ (SCP), რომლის საშუალებითაც გაზი 2007 წლიდან კასპიის „შაჰ-დენიზის“ საბადოდან თურქეთში შე
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ნაზირა კაკულია

საქართველოს ინსტიტუციურო გარემოს შეფასება WGI ინდიკატორების მიხედვით და მისი გავლენა ეკონომიკურ ზრდაზე

თანამედროვე მსოფლიო ეკონომიკის ისტორიაში არსებითი გავლენა მოახდინამე-20 საუკუნის მიწურულს აღმოსავლეთ ევროპის და ყოფილი საბჭოთა კავშირის სოციალისტური ქვეყნების ნგრევამ და მათ ტერიტორიაზე წარმოქმნილ ახალ სახელმწიფოებში განხორციელებულ ცენტრალიზებულ გეგმიანი მეურნეობის გარდაქმნამ საბაზრო ეკონომიკად. ნებისმიერი ქვეყნის ეკონომიკაში არსებობს გარკვეული ურთიერთდამოკ
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ მურმან ცარციძე

ეფექტიანი დასაქმება-ადამიანის კეთილდღეობისა და ეკონომიკური ზრდის მნიშვნელოვანი ფაქტორი საქართველოში

„არ შეიძლება ისეთ ქვეყანაში, როგორიც საქართველოა, უმუშევარი იყოს ადამიანი“ ილია II, სრულიად საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქი რეზიუმე საქართველოში მასობრივი, ქრონიკული უმუშევრობის არსებობა ყველაზე მწვავე, გლობალური ხასიათის პრობლემას წარმოადგენს. იგი ქვეყანაში აღიარებულია, როგორც სიღარიბის გამომწვევი ძირითადი ფაქტორი. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ნაშრომში წარმოდგენ
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ მალხაზ ჩიქობავა

უზრუნველყოფს თუ არა ინფლაციის თარგეთირების პოლიტიკა ფასების სტაბილიზაციას

რეზიუმე: სტატიაში გაანალიზებულია საქართველოს ეროვნული ბანკის ინფლაციის თარგეთირების პოლიტიკა, მისი გავლენა ფასების, ეროვნული ვალუტის გაცვლით კურსსა და ფინანსურ სტაბილიზაციაზე. ნაჩვენებია, რომ ინფლაციის თარგეთირების პოლიტიკაზე დაყრდნობით, გაუგებარია მონეტარულ ხელისუფალთა დარწმუნება იმაში, რომ მათ შეუძლიათ თავი გაართვან ინფლაციას და ეროვნული ვალუტის კურსის რყევებს
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ნონა ქავთარაძე

საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ტენდენციები 2018 წელი

რეზიუმე. სტატიაში წარმოდგენილია საქართველოს საგარეო ვაჭრობის, ასევე ქვეყნის ექსპორტ – იმპორტის (სასაქონლო ჭრილში) და სავაჭრო ბალანსის  სტატისტიკური მაჩვენებლების დინამიკა და სტრუქტურა. აღნიშნული მასალის კომპლექსური ანალიზის საფუძველზე, შემუშავებულია რეკომენდაციები, რომელთა განხორციელებაც, ვფიქრობთ, ქვეყნის საექსპორტო პოტენციალის გაფართოებასთან ერთად, ხელს შეუწ
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ რუსუდან ჭითავა

ეკონომიკური ღირებულების შექმნა საქართველოს სადაზღვევო სექტორში

რეზიუმე  აქტუალობა.ეკონომიკურად განვითარებულ ქვეყნებში, სადაც მძლავრად არის წარმოდგენილი ფინანსური სექტორი, სადაზღვევო კომპანიები წარმოადგენენ უდიდესი რესურსების მქონე მსხვილ მოთამაშეებს, რომლებიც მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენენ ფასების ცვლილებაზე გლობალური კაპიტალის ბაზარზე. საქართველოში კაპიტალის ბაზარი ჯერ კიდევ განვითარების პროცესშია, და სადაზღვევო ბიზნ
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ირაკლი ასლანიშვილი

ეკონომიკური წესრიგის ჩარჩო პირობების როლი ვიშეგრადის ქვეყნებში ბიზნეს გარემოს განვითარებაში

რეზიუმე. წინამდებარე სტატიის მიზანია ვიშეგრადის ჯგუფის წევრი ქვეყნების (ვიშეგრადული ოთხეულის) ეკონომიკური საქმიანობის შეფასება ერთ სულ მოსახლეზე მშპ-ისა და სხვა რჩეულ სოციო-ეკონომიკურ მაჩვენებელთა გათვალისწინებით.  წარმატებული ეკონომიკის მიზანია არა მხოლოდ ეკონომიკური მაჩვენებლების გაუმჯობესება, არამედ მოსახლეობის ცხოვრების მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფა. შესაბა
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ სალომე სილაგაძე

უმაღლესი განათლება და მიგრაცია: ახალგაზრდების მიგრაციის ზოგიერთი ასპექტი

რეზიუმე: ახალგაზრდების მიგრაციის საკითხი 2000-იანი წლების დასაწყისიდან იქცევს საერთაშორისო მეცნიერების ყურადღებას. მრავალმა კვლევამ დაადასტურა, რომ უცხოეთში მიღებული განათლება შესაძლო წინაპირობაა ახალგაზრდების მიგრაციის [Li et al. 1996; Salt, 1992; Khadria, 2001; Hugo, 2002]. ნაშრომში განხილულია განათლების მიერ გამოწვეული მიგრაცია, მისი თავისებურებები და ხელშემწყობი ფაქტორები. ავტორისეული არგუმენტ
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ინეზა ვაწაძე

სოფლის ტურისტული ბიზნესის განვითარების თანამედროვე მდგომარეობა და გამოწვევები რაჭაში

რეზიუმე. მუნიციპალური ტურისტული ცენტრებიდან და სოფლის ტურისტული პროდუქტების რეალური მწარმოებლების გამოკითხვით მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე დახასიათებულია რაჭის სოფლის ტურისტული ბიზნესის განვითარების თანამედროვე მდგომარეობა და ჩამოყალიბებულია ძირითადი გამოწვევები, კერძოდ, საცხოვრებელი სახლების შეუსაბამობა ტურისტთა განთავსების საშუალებებისადმი წაყენებულ თ