English / ქართული / русский /ჟურნალი ნომერი 4 ∘ რამაზ აბესაძე

პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ინოვაციური პოლიტიკა

რეზიუმე. სტატიაში გამოკვლეულია პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ინოვაციური პოლიტიკა. გამოვლენილია აღნიშნული პოლიტიკის დადებითი და უარყოფითი მხარეები, საერთო და განმასხვავებელი ნიშნები. შემოთავაზებულია ამ ქვეყნების ინოვაციური პოლიტიკის სრულყოფის ძირითადი მიმართულებები. საკვანძო სიტყვები: ინოვაციები, ინოვაციური ეკონომიკა, ინოვაციური პოლიტიკა, ინოვაციური სისტემა.  შესავალი
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ გურბანოვი ტარიელ მუსალიმ ოღლიმუსტაფაევი ასიფ მირლაზიმ ოღლი

საბიუჯეტო ხარჯების გამოყენების შეფასება სახელმწიფოს ეკონომიკური როლის გასაუმჯობესებლად

რეზიუმე  ბოლო წლების განმავლობაში ქვეყნის ის პოზიცია, რომელიც ეხება აზერბაიჯანის ეროვნული ეკონომიკის განვითარებას, შეფასდა დადებითად  მრავალი საერთაშორისო კლასიფიკაციით მთავრობის მიერ განხორციელებული ღონისძიებების ფონზე. უნდა აღინიშნოს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები და ბრძანებულებები. მაგალითად შეგვიძლია მოვიყვანოთ დად
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ნათელა ლაცაბიძემურმან ცარციძეგიორგი ხმალაძენიკოლოზ ხმალაძე

საწარმოს (ბიზნესის) შეფასების მეთოდები და პრაქტიკაში გამოყენების თავისებურებები

რეზიუმე.ნაშრომში განხილულია საწარმოს (ბიზნესის) შეფასების საერთაშორისო პრაქტიკაში აპრობირებული და სტანდარტებით დაშვებული სამი ძირითადი მიდგომის (საბაზრო, შემოსავლების, დანახარჯების) სხვადასხვა მეთოდი. ავტორები იზიარებენ სპეციალისტთა მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ საერთაშორისო პრაქტიკაში არ არის ერთმნიშვნელოვნად ჩამოყალიბებული მიდგომა ან რეკომენდაცია შეფასების რომ
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ალფრედ კურატაშვილი

თანამდებობის პირთა უფლებებისა და პასუხისმგებლობის ბალანსირების თეორია – ეკონომიკური ფაშიზმისა და კრიმინალური ბიზნესის აღმოფხვრის აუცილებელი მეცნიერული საფუძველი

ვრცელი რეზიუმე სამეცნიერო ნაშრომში გამხილულია თანამდებობის პირთა უფლებებისა და პასუხისმგებლობის ბალანსირების თეორია – როგორც საზოგადოებაში და სახელმწიფოში ეკონომიკური ფაშიზმისა და კრიმინალური ბიზნესის აღმოფხვრის აუცილებელი მეცნიერული საფუძველი. თანამედროვე მსოფლიოში ეკონომიკური ფაშიზმის არსებობის მიზეზი მდგომარეობს – საზოგადოებისა და სახელმწიფოს ფუნქციო
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ იოსებ არჩვაძე

საქართველოს ეკონომიკა სსრკ-ის დაშლის წინ:შედარებითი ასპექტი

(იყო თუ არა კეთილდღეობა საქართველოში უფრო მაღალი, ვიდრე საშუალოდ სსრკ-ში?) რეზიუმე სსრკ-ის დაშლის შემდეგ მის შემადგენლობაში მყოფი ქვეყნები განვითარების დამოუკიდებელ გზას დაადგნენ. პრობლემებს, რომლებსაც დამოუკიდებლობის გზაზე ყოფილი რესპუბლიკები აწყდებიან, რუსეთის ფედერაცია, როგორც სსრკ-ის სამართალმემკვიდრე, მთლიანად მათ აკისრებს, მაშინ როდესაც რუსეთის
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ პაატა კოღუაშვილინიკოლოზ ჩიხლაძე

„სოფლად ნუ ჩაკლავ სიცოცხლეს, ქალაქი წაგიხდებაო“

რეზიუმე. უკანასკნელ წლებში ქართული სოფელი გატარებული არასწორი სოცია­ლურ-ეკონომიკური პოლიტიკის გამო უაღრესად დაკნინებულია. ასეთ პირობებში აგროსექტორის კრიზისიდან გამოსვლა და განვითარება გარედან დახმარების გარეშე პრაქტიკუ­ლად შეუძ­ლებელია. აუცილებელია აღდგეს სოფლის ადმინისტრაციული ორგანო, როგორც მუნიციპალურ თვითმმართველობაში სასოფლო თემის მონაწილეობისა და ჩა
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ რამაზ ოთინაშვილიევგენი ბარათაშვილითამარ ლაგვილავა

ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის აქტუალური საკითხები

რეზიუმე. ბიზნესის კონკურენტული სტრატეგია დაკავშირებულია მენეჯმენტის თანამედროვე მეთოდების ძიება-შესწავლასთან და მათ პრაქტიკაში დანერგვასთან. კონკურენტული სტრატეგიის მიხედვით ბიზნეს-ობიექტები დაყოფილია: საბაზრო ლიდერებად, პრეტენდენტებად, მიმდევრებად და იმ ობიექტებად, რომლებმაც უკვე მოიპოვეს საკუთარი საბაზრო ნიშა. გაანალიზებულია მათი კონკურენციული ბრძოლის ძირითა
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ თეიმურაზ გოგოხია

ბიზნესგარემო, ინოვაცია და მწარმოებლურობა გარდამავალი ეკონომიკების პირობებში: ანალიზი ფირმის დონეზე[1]

ანოტაცია. სტატიაში წარმოდგენილიაემპირიული ხასიათის კვლევა, რომლის მთავარი მიზანია გაფართოებული ეკონომეტრიკული ე.წ. CDM მოდელის საფუძველზე გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნების პირობებში მოქმედი ფირმების დონეზე არსებული შესაბამისი სტრუქტურული ურთიერთობების შესწავლა ისეთ ფაქტორებს (ცვლადებს) შორის, როგორიცაა: ბიზნესგარემო; სამეცნიერო-კვლევითი და საცდელ-საკონსტრუქტორო ს
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ დავით ჯალაღონიაირმა გელანტია-ახვლედიანი

შიდა აუდიტის როლი კორუფციისა და თაღლითობის პრევენციისათვის საქართველოს საჯარო მმართველობაში

,,პატიოსნება, გამჭვირვალობა და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა ორგანიზაციული კულტურის ნაწილია და აღიქმება უზენაეს ღირებულებად“ ანხელ გურია[1]  რეზიუმე გადასახადის გადამხდელი იურიდიული და ფიზიკური პირის, სახელმწიფოს თითოეული მოქალაქის ინტერესის საგანი, სახელმწიფო ბიუჯეტის ეფექტიანი მართვაა. ქვეყანაში არსებული კორუფცია და თაღლითობა, საბიუჯეტო თანხების მიზნობრივ განკ
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ერეკლე პირველი

ფინანსური გა(უ)მჭვირვალობა საქართველოში: ინფორმაციის მოპოვების სირთულის გაზომვა[1]

  რეზიუმე. ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს 2016 წლის კანონის თანახმად, ქვეყნის ისტორიაში პირველად საქართველოს კერძო სექტორის დაახლოებით 80.000  საწარმოს საკუთარი წლიური ფინანსური ინფორმაციის გასაჯაროება მოეთხოვა. ფინანსური ინფორმაციის მსგავსი საჯაროობა უპრეცენდენტოა ქვეყნის ისტორიაში. თუმცა, ნიშნავს კი ბიზნეს ერთეულების ფინანსური ი
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ მურმან კვარაცხელია

ეკონომიკური თავისუფლების ხარისხი საქართველოში

რეზიუმე საბაზრო ურთიერთობების განვითარების გამოცდილება მოწმობს, რომ მნიშვნელოვანია ეკონომიკური თავისუფლების ხარისხის ამაღლება. ეს ერთ-ერთ არსებით ფაქტორად გვევლინება არჩევანის თავისუფლების კუთხითაც. საზოგა¬დოების ძირითადი ეკონომიკური ისეთი მიზნების მისაღწევად, როგორიცაა სრული დასაქმება, ფასების სტაბილურობა, ეკონომიკური ზრდის ნორმალური ტემპების მიღწევა და, რაც მ
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ნინო ფარესაშვილი

კონფლიქტების მართვის ზეგავლენა პერსონალის ქცევაზე

რეზიუმე დღეს, ცვლილებები თითოეული ადამიანის ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. ცვლილებები მიმდინარეობს ყველგან, როგორც პოლიტიკურ, ასევე ეკონომიკურ და ტექნოლოგიურ გარემოში. იმდენად, რამდენადაც აღნიშნული გარემო ფაქტორები გავლენას ახდენს ორგანიზაციებზე, შესაბამისად, მათში მიმდინარე ცვლილებებიც შეაღწევს სხვადასხვა ტიპისა და მასშტაბის ორგანიზაციებში. მეორე მხრივ, ორგანიზაც
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ მაია გრიგოლია

ფისკალური მულტიპლიკატორის გაანგარიშება დანახარჯები-გამოშვების ცხრილების საშუალებით საქართველოსთვის

რეზიუმე. სტატიაში მოცემულია საქართველოში ფისკალური პოლიტიკის მაკროეკონომიკური ეფექტის შეფასება ფისკალური მულტიპლიკატორის მეშვეობით. შემოთავაზებული ფისკალური მულტიპლიკატორის დათვლის მეთოდოლოგია განსხვავდება კლასიკური განმარტებისგან და იყენებს მცირე, ღია ეკონომიკისთვის დამახასიათებელ ფისკალური მულტიპლიკატორის განმარტებას, რომელიც თავის მხრივ ითვალისწინებს იმ
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ანი კალანდია

ბიზნესის კეთების სიმარტივის 2020 წლის რეიტინგი

რეზიუმე ბიზნესის კეთება მსოფლიო ბანკის ჯგუფის ყოველწლიური ანგარიშის ნაწილია. ეს არის ბიზნესის რეგულირების რაოდენობრივი მაჩვენებელი და საკუთრების უფლების დაცვა. მოხსენებაში განხილულია რეგულაციები, რომლებიც ხელს უწყობს ბიზნეს საქმიანობას. სტატიაში განხილულია კრიტერიუმები, რომლითაც არის შეფასებული ქვეყანა. ძირითადი აქცენტი კეთდება ბიზნესის კეთებაზე, ბიზნესის დაწყებ
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ლევან კიკილაშვილირუსუდან კვარაცხელია

ეკოქალაქის როლი და მნიშვნელობა ადამიანის სიცოცხლის ხარისხის ამაღლებაში

რეზიუმე. საქართველო განვითარებადი ეკონომიკის ქვეყანაა და ის მუდამ დგას თანამედროვე გამოწვევების წინაშე. ქვეყნის მრავალფეროვანი ბუნებრივი ლანდშაფტის გამო,  სახელმწიფო ახალი სოციალურ-ეკონომიკური კუთხით განვითარების გზაზეა და განხორციელებას იწყებს მრავალი ტექნოლოგიური სიახლე. მიუხედავად ამისა, დიდ ქალაქებში ჭარბობს სხვადასხვა დაავადების გამომწვევი რისკფაქტორი, რა
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ერეკლე ზარანდია

ფისკალური დეცენტრალიზაციის როლი ფინანსურად ძლიერი მუნიციპალიტეტის შექმნის პროცესში, საქართველო

 (სამეგრელო - ზემო სვანეთის რეგიონის მაგალითზე)  რეზიუმე. წინამდებარე კვლევითი ნაშრომი წარმოადგენს საქართველოს მთავრობის მიერ განხორციელებულ ფისკალური პოლიტიკის ანალიზს. კონკრეტულად კი ადგილობრივ თვითმმართველობებთან მიმართებაში გატარებული პოლიტიკის მიმოხილვას. ფისკალური პოლიტიკა მჭიდრო კავშირშია ადგილობრივი თვითმმართველობების ავტონომიასთან, განვითარებასთა