English / ქართული / русский /ჟურნალი ნომერი 2 ∘ რამაზ აბესაძე

გლობალიზაცია და პანდემიის ეკონომიკური პრობლემები

ანოტაცია. მიმდინარე წელს მსოფლიო კორონავირუსის პანდემიამ მოიცვა. ქვეყნები იძულებულნი იყვნენ შემოეღოთ ვირუსის საწინააღმდეგო აკრძალვები, რამაც ეროვნული ეკონომიკები და მსოფლიოს გლობალური ეკონომიკა საკმაოდ ღრმა რეცესიამდე მიიყვანა ნაშრომში გამოკვლეულია პანდემიის ეკონომიკური პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში. ნაჩვენებია დღევანდელი ეკონომიკის პანდემიური შოკის ხას
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ალფრედ კურატაშვილი

სოციალიზმი ჩინური სპეციფიკით – ეს არის არა კაპიტალიზმი და არა მარქსიზმ-ლენინიზმი, არამედ არის სტალინური ადმინისტრაციული სოციალიზმის შემოქმედებითი განვითარება

ვრცელი რეზიუმე სამეცნიერო ნაშრომში პრინციპულად ახლებურად არის განხილული სოციალიზმი ჩინური სპეციფიკით, რომელიც, ავტორის მეცნიერულად დასაბუთებული მტკიცებით, არა მხოლოდ არ არის კაპიტალიზმი, როგორც შეცდომით ეჩვენებათ (ან შეიძლება მოეჩვენოთ) მეცნიერებისა და პოლიტიკის ზოგიერთ წარმომადგენლებს, რომლებსაც ტრადიციულად არ ესმით კაპიტალიზმის ჭეშმარიტი არსი, არამედ ეს არ არის ა
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ვახტანგ ბურდული

ცოდნის ეკონომიკის არსი და მისი ადგილი თანამედროვე ეკონომიკების სისტემაში

ვრცელი რეზიუმე უკანასკნელი პერიოდის განმავლობაში მთელ მსოფლიოში იზრდება იმის გაგება, რომ საჭიროა მოქმედი ეკონომიკური სისტემის არსებითი რეფორმირება, რაც დაკავშირებულია გახშირებული ეკონომიკური კრიზისების შედეგად წარმოქმნილი საფრთხეების, ასევე იმ საფრთხეების ნეიტრალიზაციის აუცილებლობასთან, რომლებიც გამოწვეულია ბუნებრივი გარემოს დაბინძურებით, კლიმატის ცვლილებით,
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ პაატა კოღუაშვილიბადრი რამიშვილი

საქართველოში ხორცის მოხმარების ოპტიმალური მოცულობისა და სტრუქტურის შეფასება

ანოტაცია: ნაშრომი ეძღვნება სასურსათო უსაფრთხოების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ყველაზე რთულად გადასაწყვეტი პრობლემის, ხორცის მოხმარების ოპტიმიზაციას. მასში მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის მონაცემების ანალიზისა და ადგილობრივი პირობების გათვალისწინებით წარმოდგენილია საქართველოში ხორცის მოხმარების ოპტიმალური წლიური მოცულობა და სტრუქტურა. საკვანძო სიტყვები: ხორცის მოხმა
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ლია თოთლაძე

განათლებასა და R&D-ზე სახელმწიფო დანახარჯების, როგორც ადამიანისეული კაპიტალის ფაქტორების ეკონომიკურ ზრდაზე გავლენის შეფასება

ანოტაცია. მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის სტრატეგია ორიენტირებულია ეკონომიკური ზრდის მნიშვნელოვან ასპექტებზე, როგორიცაა მდგრადი და ინკლუზიური ზრდა. ამ მიზნების მიღწევა შეიძლება განხორციელდეს განათლებისა და ტრენინგის გამართული სისტემის, კვლევებსა და დამუშავებებზე (R&D) ორიენტირებული ინდუსტრიებისა და მეცნიერებატევადი ეკონომიკის შექმნით. ეს კი შეუძლებელია ადამიანისეული კ
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ მედეა მელაშვილიქეთევან ქველაძენუნუ ქისტაური

განათლების თავისებურებები ევროკავშირსა და მის ზოგიერთ ქვეყანაში

ანოტაცია. სტატიაში გამოკვლეულია განათლების სისტემის სრულყოფისა და განვითარების  თავისებურებები ევროკავშირსა მის ზოგიერთ ქვეყანაში, კერძოდ,  გაანალიზებულია განათლების სისტემის ფორმები ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა: დიდი ბრიტანეთი[1], შვეიცარია, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, ფინეთი, რომლებმაც ამ დარგში განსაკუთრებულ წარმატებებს მიაღწიეს. მითითებულია, რომ ნებისმიერ ქვეყა
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ მანანა ხარხელიგიორგი მიქელაძე

დროის ეკონომიის ძირითადი წყაროები

ანოტაცია. სტატიაში განხილულია დროის ეკონომიის ძირითადი წყაროები, კერძოდ, შრომითი  პირობების სრულყოფის გზები, თათბირების ჩატარებისას გასათვალისწინებელი რეკომენდაციები, თვითმენეჯმენტის მნიშნველობა და სხვა არსებითი საკითხები, რომელიც, როგორც დაქვემდებარებულებს, ისე მენეჯერებს, მისცემს საშუალებას უფრო ეფექტიანად და პროდუქტიულად მართონ თავინთი დრო. საკვანძო სიტყვები:
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ თეონა მაკალათია

ევოლუცია თუ რევოლუცია აღრიცხვასა და აუდიტში

ანოტაცია.სტატიის მიზანია გამოიკვლიოს და ჩამოაყალიბოს თანამედროვე ტექნოლოგიების გავლენა აღრიცხვასა და აუდიტზე. სტატიაში განხილულმა საკითხებმა აჩვენეს, რომ ტექნოლოგიური მიღწევების საფუძველზე შესაძლებელია აღრიცხვის ფუნდამენტური ცვლილება, რაც ავტომატურად გამოიწვევს თანმიმდევრულ ცვლილებებს აუდიტის სფეროშიც. აუდიტის სტანდარტები და აუდიტორული პროცედურები მთლიანად ა
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ გიგა კიკორია

იპოთეკური სესხების როლი თბილისში ბინათმშენებლობის ბაზრის განვითარებაზე

ანოტაცია. ბოლო ათწლეულების განმავლობაში, უძრავი ქონების, განსაკუთრებით კი საცხოვრისის ბაზარი, მუდმივად არის აქტუალური განხილვის საგანი მთელ მსოფლიოსა და საქართველოშიც. ბოლო დროინდელი 2007-2008 წლის კრიზისი მნიშვნელოვნად დაკავშირებულია სწორედ უძრავი ქონების ბაზარსა და დაბალი ლიკვიდობის მქონე სესხებთან. შესაბამისად, დღითიდღე იზრდება მისი მეცნიერული შესწავლის აუცილებლობა დ