English / ქართული / русский /ჟურნალი ნომერი 3 ∘ რამაზ აბესაძე

ეკონომიკური განვითარების პროცესები ინდუსტრიალიზაციამდელ ეპოქაში

DOI:  10.36172/EKONOMISTI.2020.XVI.03.ABESADZE ანოტაცია ნაშრომში გამოკვლეულია ეკონომიკური განვითარების  პროცესები ინდუსტრიალიზაციამდელ ეპოქაში, რომელიც მოიცავს ქვის, ბრინჯაოსა და რკინის ხანას. მიუხედავად იმის, რომ დედამიწის წარმოშობის შემდეგ ადგილი ჰქონდა განვითარების ძალზედ ნელ ტემპებს, თანამედროვე საზოგადოება სწორედ დედამიწის, ადამიანისა და ეკონომიკის ევოლუციისა და განვითარების პროცე
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ მაიკლ ბეკერიალმას ჟაკუპოვიანატოლი ლეზებნიკიმარიაშ ჟაკუპოვაკახაბერ გაბელაშვილი

ენერგოსისტემის "საბალანსო" (გრძელვადიანი) საიმედოობის უზრუნველყოფის საკითხები კონკურენტუნარიან ბაზარზე

რეზიუმე ყაზახეთში 2019 წლის იანვრიდან ფუნქციონირება დაიწყო დატვირთვის მატარებელი მაგენერირებელი სიმძლავრეების უზრუნველყოფის მომსახურების ბაზარმა, რომელიც რეალურად წარმოადგენს ხელმისაწვდომი (დადგმული) მაგენერირებელი სიმძლავრეების ბაზარს. რეგულირებადი ელექტროენერგიის ინდუსტრიაში მთავარი პასუხისმგებლობა ელექტროენერგიის მიწოდების საიმედოობაზე ეკისრებოდათ ვერტი
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ მურმან კვარაცხელია

გლობალური კრიზისი და ეკონომიკის მდგრადი განვითარების თეორიული პრობლემები

DOI:   10.36172/EKONOMISTI.2020.XVI.03.KVARATSKHELIA ანოტაცია. სტატია ეძღვნება  დღევანდელი გლობალური კრიზისის გამომწვევ  მიზეზებსა  და მის  მოსალოდნელ  შედეგებს  უახლოეს პერსპექტივაში. მსოფლიო კრიზისების ისტორია  ადასტურებს, რომ მისი მიმდინარეობისას ყალიბდება სრულიად განსხვავებული გარემო-პირობები, რომელიც ახალი ეკონომიკური წესრიგის დამყარების საფუძველი ხდება. ეს ეხება საზოგადოების გ
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ გივი ლემონჯავასოფიო ტყეშელაშვილი

საფინანსო სისტემის სტაბილურობა, როგორც მონეტარული პოლიტიკის ჩარჩოს ნაწილი

რეზიუმე მონეტარული პოლიტიკის გადაწყვეტილებები საფინანსო სისტემის გავლით გადაეცემა ეკონომიკას შესაბამისად, ამ საშუამავლო ფუნქციის გათვალისწინებით, მონეტარული პოლიტიკის ფორმირებისას ხდება საფინანსო სისტემის გარემოს გათვალისწინება. ამასთან, მონეტარული პოლიტიკის რისკების მართვის სისტემა მოიაზრებს საფინანსო სისტემის სტაბილურობის მიზანს,  რაც საშუალებას იძლევა გა
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ მედინა ჰაბიბ ყიზი იუზბაშოვა

სახელმწიფოს როლის გაძლიერების მნიშვნელობა ჯანდაცვის მომსახურებასა და დაფინანსებაში

რეზიუმე განვითარებად ქვეყნებში  არაგადამდები დაავადებების უდიდესი წილი მოდის გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებზე. ამ ქვეყნებში შეიმჩნევა მაღალი სიკვდილიანობა ამ დაავადებებისაგან. ჯანმოს მონაცემებით, სიკვდილის გამომწვევი 10 ძირითადი მიზეზიდან მსოფლიოში გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები იკავებს პირველ ადგილს - 21,9%. აზერბაიჯანში სიკვდილის 33 ათასი შემთხვევა დაკავშირებულია გულ-ს
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ რუსუდან კვარაცხელიალევან კიკილაშვილი

ტურიზმის ინდუსტრიაში შექმნილი პრობლემები Covid-19-ის პირობებში და მათი გადაჭრის ინოვაციური გზები

DOI:  10.36172/EKONOMISTI.2020.XVI.03.KVARATSKHELIA.KIKILASHVILI ანოტაცია სხვადასხვა ქვეყნის შემოსავლების ზრდისა და მოსახლეობის ცხოვრების დონის გაუმჯობესების საფუძველზე საერთაშორისო ტურიზმის ბაზარი სწრაფად მზარდი და განვითარებულია. ტურიზმის სწრაფ განვითარებას ასევე განაპირობებს ის ფაქტიც, რომ ტურისტული ბიზნესი არ მოითხოვს დასწყისში დიდ ფინანსურ ინვესტიციებს. განსაკუთრებით მზარდია თანამედროვე მსოფლი
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ზურაბ ნოზაძე

ბუნებრივ რესურსებზე ეკოლოგიური გადასახადების თეორიული ასპექტები

DOI:  10.36172/EKONOMISTI.2020.XVI.03.NOZADZE ანოტაცია. სტატიაში გამოკვლეულია ეკოლოგიური გადასახადები ბუნებრივ რესურსებზე ბუნებათსარგებლობისა და გარემოს დაცვის სფეროში და მათი მნიშვნელობა ეკონომიკის მდგრადი განვითარებისათვის. დახასიათებულია  ეკოლოგიური გადასახადები წყლის, მიწის, სასარგებლო წიაღისეულებისა და ტყის   რესურსების გამოყენებისა და  ცხოველთა სამყაროს პოპულაციაზე ზემოქმედ
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ცოტნე იაშვილი

უთანაბრობის შეფასება საქართველოში: შემოსავლების უთანაბრობა ქალაქ-სოფლის ჭრილში

რეზიუმე უთანაბრობა მნიშვნელოვანი პრობლემაა როგორც საქართელოში ასევე მის ფარგლებს გარეთ. ის საჭიროებს მრავალმხრივ შესაწავლას. ვინაიდან, უთანაბრობას აქვს სხვადასხვა ტიპის გავლენა ეკონომიკურ ზრდაზე, მდგრად განვითარებასა და ზოგადად, კეთილდღეობაზე. მისი ეფექტები განსხვავებულია მოკლევადიან და გრძელვადიან პერიოდში. წინამდებარე სტატიის მიზანს წარმოადგენს შეაფასოს და გაა
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ანა გუჩუა

პოსტ-პანდემიური ტურიზმის გეოეკონომიკური უპირატესობები (საქართველოს მაგალითზე)

ვრცელი რეზიუმე გლობალური ეკონომიკური პროცესების განვითარების შედეგად გეოეკონომიკამ განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა მეცნიერების სისტემაში. გეოეკონომიკის თანამედროვე, ძირითად ტენდენციებს შორის მოიაზრება ტურისტული სივრცე, ტურისტების ნაკადები, ასევე მსოფლიოს დაყოფა ტურისტების მიმღებ (ხელსაყრელი კლიმატისა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის მქონე) და ტურისტთა ნაკადის