English / ქართული / русский /ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ვლადიმერ პაპავა

ეკონომიკურ მეცნიერების ახალი გამოწვევები COVID-19-ის პანდემიის პირობებში

DOI:  10.36172/EKONOMISTI.2020.XVI.04.Papava ვრცელი რეზიუმე სტატიაში განხილულია COVID-19-ის პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისის ფონზე ეკონომიკური მეცნიერების წინაშე მდგარი ყველაზე მწვავე პრობლემები. ამ კრიზისის ატიპური ხასიათის გამო, ეკონომიკური მეცნიერების მიერ დაგროვილი ცოდნა ეკონომიკის შესახებ ტიპური ან სხვა ატიპური ეკონომიკური კრიზისების პირობებში, ხშირ შემთხვევაში პრაქტიკულად უვა
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ვახტანგ ბურდული

ინოვაციების სახეების კლასიფიკაცია და მათი გავრცელების სექტორული პრობლემები

DOI:  10.36172/EKONOMISTI.2020.XVI.04.Burduli ვრცელი რეზიუმე იმისათვის, რომ მოვახდინოთ საქართველოში ინოვაციების გავრცელების სექტორული და რეგიონული პრობლემების გამოკვლევა, უპირველეს ყოვლისა საჭიროა ინოვაციების სახეების კლასიფიკაციის და მათი დამუშავებისა და გავრცელების ხერხების სისტემატიზაციის შესახებ თანამედროვე შეხედულებების შესწავლა, რაც ჩემს მიერ გაკეთებულია ნაშრომის პირველ დანაყ
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ზურაბ გარაყანიძე

პანდემიის დროს აგფლაციის მაჩვენებლის გაანგარიშების აუცილებლობის შესახებ

DOI: 10.36172/EKONOMISTI.2020.XVI.04.Garakanidze რეზიუმე ეკონომიკური უსაფრთხოების მკვლევარები სასურსათო კრიზისების დროს სურსათის გაძვირებით გამოწვეულ „მშიერ ამბოხებას“ პროტესტის ყველაზე საშიშ ფორმად მიიჩნევენ. ამგვარი საპროტესტო გამოსვლები, როგორც წესი, ანტისამთავრობო ხასიათისაა და შეიძლება გამოწვეული იყოს იმედგაცრუებით მთავრობის მიერ კრიზისის დასაძლევად გადადგმული ნაბიჯებისგან. გარდა
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ გიორგი ბერულავათეიმურაზ გოგოხია

ბიზნეს გარემოს ზეგავლენა ფირმის ინოვაციას, მწარმოებლურობასა და ექსპორტს შორის არსებულ სტრუქტურულ ურთიერთკავშირზე გარდამავალ ეკონომიკებში[1]

DOI:  10.36172/EKONOMISTI.2020.XVI.04.Berulava.Gogokhia ანოტაცია. სტატიაში წარმოდგენილიაემპირიული ხასიათის კვლევა, რომელიც ორიენტირებულია გამოავლინოს ინდივიდუალური ფირმების საექსპორტო საქმიანობაზე ბიზნესგარემოს ზეგავლენა გარდამავალ ეკონომიკებში. ამ მიზნის მისაღწევად გამოყენებულია გარდამავალი ეკონომიკის 28 ქვეყანაში 2012-2014 წლებში მსოფლიო ბანკის და რეკონსტ­რუქციისა და განვითარების ევროპული ბან
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ გრიგორი გურბანოვი

საქართველოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დარგის კომპანიების საინვესტიციო მიმზიდველობის შეფასება

DOI:  10.36172/EKONOMISTI.2020.XVI.04.Gurbanov რეზიუმე ბოლო 20 წლის განმავლობაში მაღალტექნოლოგიური ბაზარი მნიშვნელოვნად განვითარდა, რამაც ხელი შეუწყო გლობალიზაციის ეპოქის ჩამოყალიბებას. ასეთი ტექნოლოგიები ანიჭებენ მნიშვნელოვან კონკურენტულ უპირატესობას ქვეყანას და მოიცავენ ნანოტექნოლოგიებს, ბიოტექნოლოგიებს და ინფორმაციულ და კომუნიკაციის ტექნოლოგიებს (IСT). ინოვაციური საქმიანობა მაღალტექნოლო
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ანი კალანდია

ინვესტიციების როლი გლობალურ ბაზრებზე ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებაში

DOI:  10.36172/EKONOMISTI.2020.XVI.04.Kalandia რეზიუმე გლობალური კონკურენტუნარიობის ინდექსი კონკურენტუნარიანობას განმარტავს, როგორც იმ ინსტიტუტების, პოლიტიკისა და სხვა ფაქტორთა ერთობლიობას, რომლებიც განსაზღვრავენ ქვეყნის პროდუქტიულობის მაჩვენებელს. პროდუქტიულობა კი, თავის მხრივ, ეკონომიკაში დაბანდებული ინვესტიციებიდან მიღებულ მოგების დონეს განაპირობებს. ამდენად, კონკურენტუნარიანად ის ე
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ გიორგი სანაძე

„მაღალტექნოლოგიური ადამიანი“, როგორც ინოვაციური ეკონომიკის უნივერსალური ადამიანისეული ფაქტორი

DOI: 10.36172/EKONOMISTI.2020.XVI.04.Sanadze რეზიუმე  დღევანდელ ცივილიზებულ სამყაროში ეკონომიკის ინოვაციურ განვითარებას, ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით, უდიდესი დატვირთვა აქვს. იმის გათვალისწინებით, რომ საკუთრივ ეკონომიკა სოციალურ (საზოგადოებრივ) წიაღში წარმოქმნილი მოცემულობაა, ხოლო სოციუმი, თავის მხრივ, სხვა არაფერია, თუ არა ადამიანების გარკვეულ სტრუქტურაზე დაფუძნებული ერთობლიობ
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ბექა ზაუტაშვილი

COVID-19 - ით გამოწვეული უარყოფითი ეფექტები აგროსექტორში და თანამედროვე პლატფორმათა მნიშვნელობა პრობლემათა აღმოსაფხვრელად

DOI:  10.36172/EKONOMISTI.2020.XVI.04.Zautashvili ანოტაცია სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით,, მსოფლიოს არაერთ რეგიონში შეინიშნება სიღარიბის დონის ზრდა და უკვე არსებული პრობლემების,  მათ  შორის, შიმშილის კიდევ უფრო გამწვავებაც. ამასთანავე, პანდემიის ფონზე მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენები არასახარბიელო გავლენას ახდენენ სხვადასხვა დარგზე, მათ შორის, აგრო-სასურსათო სექტორზე. პრობლემების აღმოსაფ
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ მესაად იბრაჰიმ ალ-სულაიმი

ქვეყნებს შორის სავაჭრო და ეკონომიკური ურთიერთობების შესწავლის თეორიები და კონცეფციები

DOI:  10.36172/EKONOMISTI.2020.XVI.04.MesaadIbrahimAl-Sulaim რეზიუმე სტატიაში განმარტებულია საერთაშორისო ეკონომიკის არსი და შრომის საერთაშორისო დაყოფა. გაანალიზებულია მათი ფორმირების აუცილებელი ფაქტორები, საერთაშორისო ვაჭრობის ძირითადი სპეციფიკური მახასიათებლები, რომელიც საერთაშორისო ეკონომიკის ძირითადი კომპონენტია და გამოვლენილია მათზე გავლენის ფაქტორები. შესწავლილია თითოეული კლასიკური (მერკ