English / ქართული / русский /ჟურნალი ნომერი 1 ∘ რამაზ აბესაძენანა ბიბილაშვილი

გარემოს დაცვის პრობლემები ევროკავშირში

DOI:  10.36172/EKONOMISTI.2021.XVII ანოტაცია. მსოფლიოში გარემოს დაცვისპრობლემათა გადაჭრაში მოწინავე პოზიციები უჭირავს  და  მნიშვნელოვან  როლს თამაშობს ევროკავშირი. ნაშრომში გამოკვლეულია ევროკავშირში ბუნებისდაცვითი პოლიტიკა და კანონმდებლობა; ევროკავშირის ბუნებისდაცვითი სამოქმედო პროგრამები და ევროკავშირის ბუნებისდაცვითი ინსტიტუტები. საკვანძო სიტყვები: ევროკავშირი; მდგრადი გ
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ პაატა კოღუაშვილიგეგა ბაღათურია

სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობა აგრარულ სფეროში

DOI:  10.36172/EKONOMISTI.2021.XVII.01.Koguashvili.Baghaturia ანოტაცია: ნაშრომში აღწერილია საქართველოს აგრარული სექტორის  არასათანადო განვითარების ძირითადი მიზეზები. ამ მიზეზებისა და არსებული რეალიების გათვალისწინებით  უნდა გამოინახოს სახელმწიფოსა და ბიზნესს შორის ახალი ურთიერთობების მექანიზმი,  რომლის საშუალებით შესაძლებელი გახდება დარგის აღდგენა და შემდგომი ინოვაციური განვითარება. დასაბუთე
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ მამუკა ხუსკივაძე

COVID-19 პანდემიის ეკოლოგიური შედეგები

DOI:  10.36172/EKONOMISTI.2021.XVII.01.Khuskivadze ანოტაცია.  ერთ წელზე მეტია სამყარო ცხოვრობს  COVID-19 პანდემიისა და მისგან გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისის პირობებში. სახეზეა პანდემიის ეკონომიკური და ეკოლოგიური შედეგები. ამასთან, თუ ეკონომიკური შედეგები ცალსახად ნეგატიურია, ეკოლოგიური შედეგები არაერთგვაროვანია. კორონომიკურმა კრიზისმა აშკარად გააუმჯობესა ჰაერის ნივთიერი შემადგენლობა სათბური აი
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ ზურაბ გარაყანიძე

გაზის ბაზრის დემონოპოლიზაცია „თურანის ჭიშკარმა“ არ უნდა შეაჩეროს

DOI:  10.36172/EKONOMISTI.2021.XVII.01.GARAKANIDZE ანოტაცია. 2020 წელს საქართველომ ამბიციური მიზანი დაისახა - 2024 წლისთვის ქვეყანა ევროკავშირის წევრობაზე გააკეთებს განაცხადს. ამ დიადი მიზნის მისაღწევად მხოლოდ ქართული მხარის სურვილი არაა საკმარისი. საჭიროა ევროკავშირის მხრიდანაც გადმოიდგას შემხვედრი ნაბიჯები, რისთვისაც ბრიუსელი უნდა დაინტერესდეს იმ გეოეკონომიკური უპირატესობებით, რასაც საქართველო კა
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ ვალერი არღუთაშვილი

ბიზნესის განათლების საკითხები რეგიონული განვითარების ჭრილში - საქართველოს მაგალითი

DOI:   10.36172/EKONOMISTI.2021.XVII.01.ARGHUTASHVILI გაფართოებული ანოტაცია ნებისმიერი ქვეყნის მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისა და წისვლისთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია განათლება და მეცნიერება, რომლის კარგი ხარისხი წარმოადგენს ქვეყნის განვითარების გარანტიას. განათლების ხარისხის განვითარება ხელს უწყობს ქვეყნის კეთილდღეობის ამაღლებას, რაც აუცილებელი წინაპირობაა ადამიანის პიროვნული, პროფ
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ რუსუდან კვარაცხელიალევან კიკილაშვილი

მწვანე ბიზნესი - ჯანდაცვის პრომოციისთვის

DOI:    10.36172/EKONOMISTI.2021.XVII.01.KVARATSKHELIA.KIKILASHVILI ანოტაცია. თანამედროვე ბიზნესის „გამწვანება“, ეკომეგობრული პრინციპების გათვალისწინება მნიშვნელოვანი შესაძლებლობაა, ბიზნესის გუდვილის გასაზრდელად, პროდუქტზე მოთხოვნის ზრდისა და მეტი ეკონომიკური დოვლათის შექმნის მიმართულებით. „მწვანე“ ტექნოლოგიების დანერგვა ბიზნესში თანამედროვე მსოფლიოში განსაკუთრებულად მზარდი ტრენდია. ბიზნეს
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ ნანა ადეიშვილი

საქართველოს ინდუსტრიული პოლიტიკის პერსპექტივები

DOI:  10.36172/EKONOMISTI.2021.XVII.01.ADEISHVILI  ანოტაცია. ინდუსტრიული პოლიტიკა მიეკუთვნება ეკონომიკური პოლიტიკის იმ სფეროს, რომლის მნიშვნელობა და განხორციელების გზები ფართო დებატებს იწვევენ. მისი წარმატება მოითხოვს ეფექტიან მმართველობას, რომელიც არ არის დამახასიათებელი განვითარებადი ქვეყნებისთვის. ნაშრომში მოყვანილი ლიტერატურა და კვლევა უჩვენებს რომ 90-იან წლებში მომხდარმა დეინდუსტრიალ
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ ჟალია რახმან კიზი ალიევა

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სოფლის მოსახლეობის ცხოვრების დონეზე მოქმედი ზოგიერთი სოციალური ფაქტორის ანალიზი

DOI:  10.36172/EKONOMISTI.2021.XVII.01.ALIEVA გაფართოებული რეზიუმე  სტატიაში განხილულია ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა: განათლება, ჯანდაცვა, პენსია, სოციალური დახმარება. აღნიშნულია, რომ განათლების მაღალი დონე ზრდის მოსახლეობის შემოსავლების შესაძლებლობებს. ეს, თავის მხრივ, დადებითად მოქმედებს მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლებაზე. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სახელმწიფო სტატისტიკური კომიტეტის მიე
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ დავით კეშელავა

სავალუტო კურსის რეჟიმები და კალვო-რეინჰარტის მცურავი კურსისადმი დამოკიდებულების ინდექსი საქართველოს მაგალითზე

ანოტაცია: მიუხედავად იმისა, რომ განვითარებადი ქვეყნები, ხშირ შემთხვევაში, უპირატესობას მცურავი გაცვლითი კურსის რეჟიმს ანიჭებენ, მათ წინაშე ყოველთვის არსებობს ცდუნება, რომ არ დაუშვან გაცვლითი კურსის მნიშვნელოვანი მერყეობა. აქედან გამომდინარე, ზოგჯერ ქვეყნები ოფიციალურად (დე იურე) მცურავი გაცვლითი კურსის პირობებში ახორციელებენ ფულად-საკრედიტო პოლიტიკას, ხოლო რეალურად (დ
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ ნინო ლობჟანიძე

კორონავირუსის (Covid-19) გავლენა წყლის ინდუსტრიაზე: ძირითადი გამოწვევები მსოფლიოსა და საქართველოში

DOI:  10.36172/EKONOMISTI.2021.XVII.01.LOBZHANIDZE ანოტაცია.სტატიაში გაანალიზებულია კორონავირუსის გავრცელებით გამოწვეული ეკონომიკური შედეგები. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილებულია წყლის სექტორის ძირითად პრობლემებზე, როგორც მსოფლიო მასშტაბით, ისე საქართველოში. არსებული პრობლემების  შესწავლით გამოკვეთილია სამი მთავარი გამოწვევა: წყლის მოხმარებისა და წყლით მომარაგების  სფეროს გამოწვევე
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ დავით კეშელავა

სავალუტო კრიზისების თავისებურებები საქართველოში

DOI:  10.36172/EKONOMISTI.2021.XVII.01.KESHELAVA ანოტაცია: საქართველოს შემთხვევაში, სავალუტო ბაზრის ზეწოლის ინდექსისა და მისი კრიტიკული მნიშვნელობების ერთობლივი ანალიზის შემდეგ სავალუტო კრიზისების სამი პერიოდის იდენტიფიცირებაა შესაძლებელი: 2008-2009 წლების, 2015-2016 წლების და 2020 წლის სავალუტო კრიზისები. 2008 წლის სავალუტო კრიზისი რეგიონალურ ხასიათს ატარებდა და ძირითადად გამოწვეული იყო რუსეთთან შეიარაღებულ