English / ქართული / русский /ჟურნალი ნომერი 2 ∘ რამაზ აბესაძე

ტექნოლოგიური რევოლუციები

10.36172/EKONOMISTI.2021.XII.02.RAMAZ.ABESADZE ანოტაცია. ხშირად ეკონომიკური პროცესების შესწავლა ხდება ტექნოლოგიური ცვლილებების გარეშე, მაშინ როდესაც, ტექნოლოგიური ცვლილებები უდიდეს გავლენას ახდენს  ეკონომიკაზე, ბიზნესციკლებზე და ა. შ.  ნაშრომში განხილულია დედამიწაზე მომხდარი ტექნოლოგიური ცვლილებები, რომელთაც უდიდესი გავლენა მოახდინეს ეკონომიკის და საერთოდ კაცობრიობის განვითარებაზე. საკვან
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ მურმან ცარციძენათელა ლაცაბიძეშოთა გაბადაძე

უმუშევრობის დაზღვევის სისტემა განვითარებულ ქვეყნებში

10.36172/EKONOMISTI.2021.XVII.02.Tsartsidze.Latsabidze.Gabadadze ანოტაცია. ნაშრომში გაანალიზებულია უმუშევრობის დაზღვევის სისტემის ფუნქციონირების თავისებურებები ეკონომიკურად განვითარებულ ქვეყნებში. შესწავლილია აღნიშნული სფეროს ადმინისტრირების საერთაშორისო პრაქტიკა, შეფასებულია უმუშევრობის დაზღვევის მექანიზმის ფარგლებში გაცემული შემწეობის ოდენობის, დანიშვნის წინაპირობების, გაცემის პერიოდისა და ხანგ
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ევგენი ბარათაშვილიირმა ბარათაშვილილეილა მამულაშვილი

ინოვაციური საქმიანობა თანამედროვე ბიზნესში

10.36172/EKONOMISTI.2021.XVII.02.E.Baratashvili.I.Baratashvili.L.Mamulashvili რეზიუმე. ინოვაციის განსაზღვრისათვის გავრცელებულია ორგვარი მოსაზრება. ერთ შემთხვევაში, ინოვაცია განიხილება როგორც შემოქმედებითი პროცესის შედეგი ახალი პროდუქციის (ტექნიკის, ტექნოლოგიის, მეთოდის და ა.შ) სახით, მეორე შემთხვევაში - როგორც ახალი ნაკეთობის, ელემენტების, მიდგომების, პრინციპების შეყვანის პროცესი არსებულის მაგივრად. ინოვაციის უმთავ
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ მურთაზ კვირკვაიავასილ კიკუტაძენათია დაღელიშვილითამარ თავხელიძეგივი გუჯარაიძე

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და დამსაქმებლებს შორის თანამშრომლობა საქართველოში[1]

10.36172/EKONOMISTI.2021.XVII.02.Kvirkvaia.Kikutadze.Daghelishvili.Tavkhelidze.Gujaraidze ანოტაცია. საქართველოში უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და დამსაქმებლებს შორის თანამშრომლობა განვითარების საწყის ეტაპზეა. თანამშრომლობის არასათანადო ხარისხი განაპირობებს კურსდამთავრებულთა დასაქმებისა და შრომის ბაზარზე არსებული მოთხოვნების დაკმაყოფილებასთან დაკავშირებულ სირთულეებს.  თანამშრომლობის ამჟამად არსებული პ
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ დავით ჯალაღონიაიური პაპასქუაგივი მაკალათია

საქართველოს ეკონომიკა Covid-19-ის პანდემიამდე და პანდემიის პერიოდში

10.36172/EKONOMISTI.2021.XVII.02.Jalagonia.Papaskua.Makalatia ანოტაცია. COVID 19-ის ეპიდემია თანამედროვე მსოფლიოსთვის,  ერთი მხრივ, გამოწვევა, მეორე მხრივ კი, ახალი შესაძლებლობების დასაწყისი აღმოჩნდა. ეპიდემიით გამოწვეულმა პანდემიამ, ადამიანების სიცოცხლის ხელყოფასთან ერთად,  სახელმწიფოებრივი განმგებლობის ყველა სფერო მოიცვა, საზოგადოების არსებობის ეკონომიკური საფუძველი შეარყია, მკვეთრად წარმოაჩინა ეკონომ
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ელისაბედ ბალიაშვილი

ერთხელ კიდევ საქართველოს მთიანეთის ტურისტული პოტენციალის შესახებ

10.36172/EKONOMISTI.2021.XVII.02.Baliashvili ანოტაცია სტატიაში - „ერთხელ კიდევ საქართველოს მთიანეთის ტურისტული პოტენ­ციალის შესახებ“ - როგორც მისი სათაურიც გვიჩვენებს, განხილულია ტურიზმის განვითარების პოტენციალი საქართველოში მისი მთიანი ნაწილის - სვანეთის, ხევსუ­რეთის, თუშეთის, ფშავის და სხვა მთიანი მხარეების კონტექსტში. სათანადო ინფორმაციით სტატიის ავტორი ასაბუთებს, რომ საქართველოს ამ მთ
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ნატალია ძიძიგურინიკო ჩიხლაძე

კორონომიკის გამოწვევები საქართველოში: ქალაქის კონტექსტი

10.36172/EKONOMISTI.2021.XVII.02.Dzidziguri.Chikhladze ვრცელი რეზიუმე        კორონომიკის პირობებში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ერთობლივ ძალისხმევას, სოლიდარობას და კომპეტენციათა გადანაწილებას.      აშკარაა, რომ გლობალიზაციას ალტერნატივა არ გააჩნია და ვერცერთი ცალკე აღებული ქვეყანა ვერ გაუმკლავდება მსოფლიოს  წინაშე არსებულ  COVID-19 პანდემიას.      საქართველოში თვითმმართველმა
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ეკატერინე შაინიძე

საგადასახადო ორგანოთა მიერ გადამხდელთა ინფორმირების მექანიზმის გავლენა საგადასახადო ვალდებულებათა შესრულებაზე

10.36172/EKONOMISTI.2021.XVII.02.SHAINIDZE ანოტაცია:. საგადასახადო შემოსავლების მობილიზებაში მნიშვნელოვან როლი აკისრია საგადასახადო ადმინისტრირების სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას. ამ ურთულესი მექანიზმის მნიშვნელოვანი კომპონენტია გადამხდელთა ინფორმირება, რომელიც დაბალი საგადასახადო კულტურის მქონე გადამხდელთა მიერ საგადასახადო ვალდებულებების ჯეროვნად შესრულების დონის ამაღლებაში მას
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ნათია კურდღელია

COVID-19-ის გავლენა საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის ფუნქციონირებაზე

10.36172/EKONOMISTI.2021.XVII.02.Kurdgelia რეზიუმე:სტატიაში განხილულია მცირე და საშუალო ბიზნესის როლი საქართველოს ეკონომიკაში, მოცემულია შედარებები სხვადასხვა ქვეყნებთან.   სტატიის ძირითადი ნაწილი ეთმობა კოვიდპანდემიის გავლენას მცირე და საშუალო ბიზნესზე, პანდემიით განპირობებულ გამოწვევებს და სახელმწიფოს დახმარების პროგრამების როლსა და მნიშვნელობას მეწარმეებისთვის.  საკვანძო სიტყვები
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ნინო ჟორჟიკაშვილი

მაკროპრუდენციული და მონეტარული პოლიტიკის ძირითადი გამოწვევები

10.36172/EKONOMISTI.2021.XVII.02.Zhorzhikashvili ანოტაცია. 2008 წლის გლობალურმა  ფინანსურმა კრიზისმა კიდევ ერთხელ წამოჭრა საკითხი მაკროპრუდენციული პოლიტიკის უფრო აქტიურად გამოყენების თაობაზე, რადგან  გამოიკვეთა, რომ მიკროპრუდენციული პოლიტიკა და მისი რეგულაციები არ იყო საკმარისი ფინანსური სტაბილურობისათვის. მსოფლიო ფინანსურ კრიზისამდე აკადემიურ წრეებში გავრცელებული იყო ხედვა, რომ მონეტარულ პოლ