English / ქართული / русский /ჟურნალი ნომერი 2 ∘ რამაზ აბესაძე

საქართველოს ეკონომიკის ინოვაციური განვითარების სტრა­ტ­ე­გ­ი­ის ძირითადი მიმართულებები

DOI:  10.36172/EKONOMISTI.2022.XVIII.02.RAMAZ.ABESADZE ანოტაცია.გამოკვლეულია საქართველოსში ეკონომიკის ინოვაციური განვითარების მიმარ­თუ­ლებით არსებული დადებითი და უარყოფითი მხარეები და განსაზღვრუ­ლია საქარ­თველოს ეკონომიკის ინოვაციური განვითარე­­­­­­­­­­­­­­­­ბის სტრატეგიის ძირითადი მიმა­რთუ­ლებები. საკვანძო სიტყვები:ი ნოვაციური განვითარების სტრა­ტ­ე­გ­ი
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ზახარი ვარნალიოქსანა ჩებერიაკონატალია მიედვიედკოვაოქსანა მიკიტიუკ

უკრაინის სოციალური უზრუნველყოფა ომის პირობებში

DOI:  10.36172/EKONOMISTI.2022.XVIII.02.Z.Varnalii.O.Cheberyako.N.Miedviedkova.O.Mykytiuk რეზიუმე გამოვლინდა სახელმწიფოს სოციალური უზრუნველყოფისა და ადამიანის სოციალური უზრუნველყოფის არსი და შინაარსი, განისაზღვრა ომის პირობებში ეკონომიკური უსაფრთხოების როლი, გამოკვლეულია ომის პირობებში ადამიანის სოციალური უსაფრთხოების მახასიათებლები, საფრთხეები სოციალური და ეკონომიკური უსაფრთხოების კრიტიკულ მდგომარეობაზე. უკრაინ
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ პაატა კოღუაშვილირამაზ გახოკიძე

მოსავლის ენერგეტიკული ღირებულება

DOI:  10.36172/EKONOMISTI.2022.XVIII.02.P.Koguashvili.R.Gakhokidze ,,ადამიანის ნამდვილი მკვებავი და მარჩენალი მიწა კი არა მცენარეა, მზის ყოველი სხვი, რომელიც არ იქნა დაჭერილი მწვანე საფარის მიერ (მინდორში, ტყეში, ველზე, და ა.შ.), არის სიმდიდრე, რომელიც დაიკარგა სამუდამოდ ,რის გამოც ჩვენი მომავალი, უფრო განათლებული შთამომავლობა აუცილებლად უსაყვედურებს თავის წინაპრებს’’.                                 &nb
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ მარიამ ლაშხისოფიო ობგაიძემარიამ ლაშხივახტანგ ჭარაია

სტარტაპების ხელმისაწვდომობა ფინანსებზე საქართველოში და საერთაშორისო გამოცდილება

DOI: 10.36172/EKONOMISTI.2022.XVIII.02.M.Lashkhi.S.Ogbaidze.M.Lashkhi.V.Charaia რეზიუმე მოცემული კვლევა საქართველოს სტარტაპ ბიზნესების ადგილობრივ ფინანსურ რესურსთან წვდომას და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკას აანალიზებს. განხილულია, როგორ კომერციული საბანკო სექტორის, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების, ბიზნეს ანგელოზების, ვენჩერული ფონდების, დაინტერესებული პირების, საერთაშორისო საფინანსო და დონორი ორგანიზაციების დ
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ თენგიზ ვერულავაავთანდილ ჯორბენაძე

პირველადი ჯანდაცვის რეფორმირების 1995-2003 წლების გამოცდილება და რეკომენდაციები

DOI:  10.36172/EKONOMISTI.2022.XVIII.02.T.Verulava.A.Jorbenadze ანოტაცია. პირველადი ჯანდაცვა განიხილება როგორც ჯანდაცვის სისტემის ფუნქციონირების ხარჯთეფექტური მექანიზმი, სადაც უმთავრესი აქცენტი კეთდება დაავადებების პრევენციაზე და ჯანმრთელობის ამაღლებაზე. დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ საქართველოში ჯანდაცვის სფეროში დაწყებული რეორგანიზაციის მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენდა სტაციონა
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ლევან კიკილაშვილირუსუდან კვარაცხელია

მწვანე ტექნოლოგიები-საქართველოს პასიურ მზის სათბურებში

DOI:  10.36172/EKONOMISTI.2022.XVIII.02.L.Kikilashvili.R.Kvaratskhelia რეზიუმე პასიურ მზის სათბურში ფერმერი მოსავლის მოსაყვანად ისეთ მოდელს იყენებს, რომელიც დაბალი თვითღირებულების ხარჯზე ქმნის მსოფლიო სტანდარტის, ბიოლოგიურად სუფთა და ეკოლოგიურად უსაფრთხო პროდუქტს სწორედ ამიტომაა ასეთი ბიზნესი მდგრადი და მომგებიანი. მზის სათბური შენდება რკინის კონსტრუქციით, გადახურულია აგრო ცელოფნით, გადახურვის გრადუსული ზ
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ხათუნა ხადური

სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობებისა და კერძო სექტორის როლი პოსტკონფლიქტურ რეგიონებში

DOI:  10.36172/EKONOMISTI.2022.XVIII.02.Khatuna.Khaduri ანოტაცია.თანამედროვე მსოფლიოს წინაშე ერთ-ერთ უმთავრეს გამოწვევად რჩება ქვეყნებს შორის და ქვეყნების შიგნით წარმოებული კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარების და სტაბილური ორმხრივი თანამშრომლობის მიღწევის ეფექტური გზების ძიება-რეალიზება. სტატიაში ყურადღება გამახვილებულია პოსტკონფ­ლიქტურ რეგიონებში ეკონომიკური რეაბილიტაციის მიმართებით  სავა
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ნათია შარაბიძე

საქართველოს საპენსიო სისტემა: გამოწვევები და პერსპექტივები

DOI:  10.36172/EKONOMISTI.2022.XVIII.02.Natia.Sharabidze ანოტაცია. სრულყოფილი საპენსიო სისტემა სახელმწიფოს სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკის მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილია. მისი მიზნებია: ადეკვატური საპენსიო შემოსავლის უზრუნველყოფა და საპენსიო ხარჯების ფისკალური მდგრადობა, რომლის მიღწევა შესაძლებელია სისტემაში დაგროვებითი სქემის ინტეგრირებით. დაგროვებითი საპენსიო სქემა სამართლიანია, ითვალისწი
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ციცი ცაცკრიალაშვილი

ქართული ღვინის ტურიზმის ბიზნეს მოდელი მცირე საოჯახო მარნების განვითარებაში

DOI:  10.36172/EKONOMISTI.2022.XVIII.02.Tsitsi.Tsatskrialashvili ანოტაცია. ნაშრომში გადმოცემულია დღეისათვის მეტად აქტუალური თემა ღვინის ტურიზმის განვითარება საქართველოში და ღვინის ტურიზმის ბიზნეს მოდელის შექმნა მცირე საოჯახო ტიპის მარნებისთვის. მოგეხსენებათ, ღვინის ტურიზმი  ჩვენი ქვეყნისთვის  ახალი მიმართულებაა, ახალი დარგის განვითარებას კი უამრავი ხელისშემშლელი ფაქტორები ახლავს თან. ღვინის ტურიზმ
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ალიმი ხერხაძე

საქართველოს ეკონომიკის დაჩქარებული განვითარების აუცილებლობა და არსი

DOI:  10.36172/EKONOMISTI.2022.XVIII.02.Alimi.Kherkhadze ანოტაცია სტატიაში განხილულია საქართველოს უახლესი ეკონომიკური ისტორია - საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის წინა პერიოდი და გარდამავალი პერიოდის შეცდომები, არსებული მდგომარეობა და ეკონომიკის განვითარების პერსპექტივები, მსოფლიოში ჩამოყალიბებული პოსტ-პანდემიური ახალი რეალობის ფონზე.წარმოჩენილია საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდგომ პერი