English / ქართული / русский /ჟურნალი ნომერი 1 ∘ რამაზ აბესაძე

საქართველოს ინოვაციური პოლიტიკა და სისტემა

10.36172/EKONOMISTI.2023.XIX.01.RAMAZ.ABESADZE ანოტაცია. გამოკვლეულია საქართველოში ინოვაციური პო­ლი­ტიკისა და ინოვაციური სისტემის ფორმირების პროცე­სები დაგანსაზღვრუ­ლია საქარ­თველოს ინოვაციური პოლიტიკის ძირითადი მიმა­რთუ­ლებები. საკვანძო სიტყვები: ინოვაციური განვითარება,  ინოვაციური პო­­­­ლიტიკა, ინ­ო­­ვაციური სისტემა. შესავალი  საზოგადოების კეთილდღეობა განუყრელადაა და­კა
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ ვახტანგ ბურდული

გლობალური ეკონომიკური საფრთხეები და მათი გავლენა ეროვნულ ეკონომიკურ უსაფრთხოებაზე

10.36172/EKONOMISTI.2023.XIX.01.VAKHTANG.BURDULI რეზიუმე განხილულია და სისტემატიზებულია სტრუქტურული ელემენტები (ატრიბუტები, ინსტრუმენტები, მექანიზმები, კონცეპტუალური რეგულატორები), რომლებიც უზრუნველყოფენ გლობალიზაციის განხორციელებას ზოგადად და გლობალურ ეკონომიკურ განვითარებას კონკრეტულად. განხორციელებულია თანმიმდევრული ექსკური სხვადასხვა ისტორიული ეპოქების ძირითადი გლობალიზაციის კუთხით მ
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ შოთა ვეშაპიძერამაზ ფუტკარაძე

საქართველოს საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები გლობალიზაციის თანამედროვე ეტაპზე

10.36172/EKONOMISTI.2023.XIX.01.SHOTA.VESHAPIDZE.RAMAZ.PUTKARADZE ანოტაცია.წარმოდგენილ სტატიაში სამეცნიერო კვლევის ინტერესის სფეროა საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობებში საქართველოს მონაწილეობის შედეგებისა და პერსპექტივების გამოვლენა და განსაზღვრა. კვლევის თემისადმი ინტერესი განპირობებულია იმით, რომ საქართველოს ეკონომიკური განვითარების დონე მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული დანარჩენ მსოფლიოსთან და სა
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ პაატა კოღუაშვილიდავით მამუკელაშვილი

ინკლუზიური სამეწარმეო განვითარების რეფორმის ძირითადი მიმართულებები საქართველოში

10.36172/EKONOMISTI.2023.XIX.01.PAATA.KOGUASHVILI.DAVIT.MANUKELASHVILI   ანოტაცია: აუცილებელია ფუნდამენტურად განსხვავებული სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება, რომელიც ორიენტირებული იქნება რეგიონების მოსახლეობის უმრავლესობის, ანუ მცირემიწიანი და დაბალშემოსავლიანი მეურნეების ინტერესების დაცვაზე, ქვეყნის განვითარებაში მათი პრიორიტული როლის აღიარებაზე და ისეთი მოდელების შექმნაზე, რომელიც გახსნის პიროვნების თავი
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ მალხაზ ჩიქობავა

საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კრიტიკა

10.36172/EKONOMISTI.2023.XIX.01.MALKHAZ.CHIKOBAVA რეზიუმე: სტატიაში გაანალიზებულია საქართველოს ეროვნული ბანკის ინფლაციის თარგეთირების პოლიტიკა, მისი გავლენა ფასების, ეროვნული ვალუტის გაცვლით კურსზე და ფინანსურ სტაბილიზაციაზე. ნაჩვენებია, რომ ინფლაციის თარგეთირების პოლიტიკაზე დაყრდნობით, გაუგებარია მონეტარულ ხელისუფალთა დარწმუნება იმაში, რომ მათ შეუძლიათ თავი გაართვან ინფლაციას და ეროვნული ვალუ
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ გივი ბედიანაშვილი გიორგი კოხრეიძე

სახელმწიფო ვალი და ეკონომიკური ზრდა მცირე ქვეყნებში თანამედროვე გამოწვევების პირობებში

 10.36172/EKONOMISTI.2023.XIX.01.GIVI.BEDIANASHVILI.GIORGI.KOKHREIDZE ანოტაცია. თანამედროვე გლობალური გამოწვევების პირობებში განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს მცირე ქვეყნების ბრობლემატიკა. ამასთან მიმართებით აქტუალურია მათი ეკონომიკების თავისებურებების გამოვლენა და ასახვა ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავების და რეალიზაციის პროცესში. მცირე ქვეყნების სპეციფიკის გათვალისწინება ფრიად მნიშვნელოვანია მათი სოც
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ სულხან ტაბაღუა

კავშირი ფისკალურ წესებსა და Covid19 შოკს შორის საქართველოს მაგალითზე (მაკრო მიდგომა)

ვრცელი რეზიუმე საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ მის შემადგენლობაში მყოფი ქვეყანები, მათ შორის საქართველოც, ეკონომიკურ სისტემის მოდერნიზაციას შეუდგა. რაც ბუნებრივია დაიწყო ეკონომიკური საქმიანობის საკანონმდებლო ჩარჩოს ცვლილებებით და საბაზრო ეკონომიკის განვითარებისთვის შესაბამისი გარემოს შექმნით. საწყისი პერიოდიდან საქართველოს ეკონომიკური პოლიტიკის ძირითად მიმარ
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ თენგიზ ვერულავა

კრიტიკული შემთხვევების ანგარიშგების სისტემის დანერგვის გამოწვევები საქართველოში

10.36172/EKONOMISTI.2023.XIX.01.TENGIZ.VERULAVA ანოტაცია.კვლევის მიზანია თუ რამდენად ეფექტურად გამოიყენებაკრიტიკული შემთხვევების ანგარიშგების სისტემა და რამდენად ხშირად ხდებაკრიტიკული შემთხვევების იდენტიფიცირება საავადმყოფოში.კვლევა განხორციელდა ჩაფიძის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრში, სადაცპირველად დაინერგა კრიტიკული შემთხვევების ანგარიშგების სისტემა. კვლევამაჩვენა, რომ კრიტიკული შემ
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ გიორგი მიქელაძე

საქართველოს შინამეურნეობების შემოსავლებისა და ხარჯების ეკონომეტრიკულ-სტატისტიკური მოდელირების შესაძლებლობები მცირე ზომის ერთეულების მიხედვით: შერჩევითი და არაშერჩევითი გამოკვლევის მეთოდოლოგიური ანალიზი და მსგავსი ცვლადების იდენტიფიცირება

ანოტაცია. სტატიაში განხილულია საქართველოს შინამეურნეობების შემოსავლებისა და ხარჯების ინფორმაციის ძირითადი წყაროს „შინამეუნეობების შემოსავლებისა და ხარჯების გამოკვლევის“  და „საქართველოს 2014 წლის საყოველთაო აღწერის“ გამოკვლევების მეთოდოლოგის, საველე ინსტრუმენტარის, მეტამონაცემების დეტალური ანალიზი, რის საფუძველზეც განხორციელებულია 40-მდე მსგავსი ცვლადის ი
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ მურმან ცეცხლაძესალომე სულაბერიძე

„ჩაის" წარმოება და მისი როლი აგროტურიზმის განვითარებაში (გურიის რეგიონის მაგალითზე)

ანოტაცია. აგროტურიზმი არის სფერო, სადაც ტურიზმის ინდუსტრიისა და სოფლის მეურნეობის პროდუქტი ერთობლივადაა წარმოდგენილი. ნაშრომში შესწავლილია, საქართველოსა და მსოფლიოში მეჩაიეობის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები, დასახულია მისი განვითარების პერსპექტივები გურიის რეგიონში, შემოთავაზებულია ტურისტული პროდუქტის — „ჩაის გზის“ ვიზიტორებისათვის მიწოდების შესა
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ ქეთევან ომანაძე

ჯანდაცვის სისტემის სოციალურ - ეკონომიკური უსაფრთხოებისა და ანტიკრიზისული მენეჯმენტის თეორიულ - მეთოდოლოგიური საფუძვლები

ანოტაცია. განვითარების ანტიკრიზისული მენეჯმენტი გულისხმობს სისტემურ პროცესს, რომლის მიხედვითაც ორგანიზაციები კრიზისული მდგომარეობიდან უნდა გამოვიდნენ. თანამედროვე ლიტერატურაში, სოციალურ-ეკონომიკური სისტემის განვითარების კრიზისების ზოგადად მიღებული კონცეფცია დადგენილი არ არის. ადრე არსებობდა მოსაზრება, რომ კრიზისები წარმოების კაპიტალისტური ხასიათის მახასიათებ
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ ქეთევან ღუდუშაური

საბანკო სექტორის ფინანსური კონტროლი

ანოტაცია. სუვერენული სახელმწიფოსათვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საკრედიტო სისტემას. საქართველოს ჩართვა მსოფლიო სისტემაში, საწარმოთა ეფექტური ფუნქციონირება და ზოგადად, სახელმწიფოს განვითარება პირდაპირ კავშირშია საბანკო სისტემასთან. იმისათვის, რომ საქართველოში დროულად განხორციელდეს ეკონომიკური კრიზისის დაძლევისათვის აუცილებელი ღონისძიებები, მნიშვნელოვანი როლ
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ ცოტნე გოგიშვილი

2007-2008 წლების გლობალური ფინანსურ-ეკონომიკური კრიზისის არსი, ფორმირება და დასასრული

ანოტაცია. მსოფლიო ეკონომიკის ისტორიაში მრავალი ფინანსური და ეკონომიკური კრიზისი მომხდარა, თუმცა ეს გამოცდილება 2007-2008 წლების კრიზისისგან თავის დასაღწევად მაინც არ აღმოჩნდა საკმარისი. XX  საუკუნის 30-იანი წლების „დიდი დეპრესიის“ შემდეგ აშშ-ს ყველაზე დიდი ზიანი 2007-2008 წლების ფინანსურმა კრიზისმა მიაყენა. ამერიკის ბაზარზე ვალების ჭარბწარმოებამ უძრავი ქონების ბუშტი შექმნა. იპ
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ მარიამ ბიწაძე

სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიების განვითარების დონე და გამოწვევები საქართველოში

ანოტაცია. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ტექნოლოგიურმა განვითარებამ საწარმოო პროცესის გარდაქმნა გამოიწვია. დღეს მომხმარებელთა საჭიროებებზე სწრაფი რეაგირება კომპანიების კონკურენტუნარიანობის განმსაზღვრელი ფაქტორია. ბაზარზე კონკურენციის გამძაფრებამ მოითხოვა მცირე დროში რთული და მრავალფეროვანი პროდუქტების წარმოება, რამაც წარმოების ხარჯების შემცირების პრობლემა