English / ქართული / русский /ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ასიფ მირლაზიმ მუსტაფაევი,ტარიელ მუსალიმ ყურბანოვი

გლობალური მასშტაბით მდგრადი ეკონომიკური განვითარების უზრუნველყოფის პრობლემები

10.36172/EKONOMISTI.2023.XIX.02.MUSTAFAYEV.GURBANOV ანოტაცია.არმოდგენილ სტატიაშგანიხილაულიამდგრადი ეკონომიკური განვითარების თანამედროვე პრობლემები. აღინიშნულია,რომ მდგრადი ეკონომიკური განვითარების უზრუნველყოფა რთული პროცესია და ასევე პრობლემაა, რომელიც მგრძნობიარეა ეროვნული და გლობალური მახასიათებლების გავლენის მიმართ. სტატიაშიკონკრეტულად განიხილულიარუსეთ-უკრაინის კონფლიქტით მიყენებულიზ
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ზურაბ გარაყანიძე

საქართველოს გაზის ჰაბად გადაქცევის პერსპექტივა

10.36172/EKONOMISTI.2023.XIX.02.ZURAB.GARAKANIDZE ანოტაცია. საქართველოს ევროპასთან ინტეგრაციის პროცესებს მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი კასპიის ნახშირწყალბადებით მდიდარი რეგიონის ათვისებამ, რაც ევროპის ქვეყნების ენერგეტიკული უსაფრთხოების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი გახდა. გაიზარდა ინტერესი საქრთველოს მიმართ და დაიწყო ნავთობისა და გაზის ევროპაში ტრანსპორტირების თანამედროვე ინფრასტუქტურის ფ
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ვლადიმერ ბასარია

გეოეკონომიკის როლი ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში

10.36172/EKONOMISTI.2023.XIX.02.VLADIMER.BASARIA ანოტაცია. სტატიაში საუბარია გეოეკონომიკის მნიშვნელობასა და როლზე ნაციონალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში; ტრანსნაციონალური კორპორაციებისა და იმპორტირებული კაპიტალის სარგებლიანობასა და საფრთხეებზე ეროვნული ეკონომიკისათვის; ნაციონალური უსაფრთხოების უზრუნველმყოფი გეოეკონომიკური ინსტრუმენტების გამოყენებაზე; საერთაშორისო ეკონომიკური უ
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ მურმან ცარციძე

მინიმალური ხელფასის განსაზღვრისა და რეგულირების თავისებურებანი განვითარებულ ქვეყნებში

10.36172/EKONOMISTI.2023.XIX.02.MURMAN.TSARTSIDZE ანოტაცია. მიმდინარე გლობალური კრიზისის პირობებში მოსახლეობის ცხოვრე­ბის დონისა და შრომითი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით აუცილე­ბე­ლია მათი შემოსავლების ეფექტიანი სახელმწიფო რეგულირება, სადაც მნიშვნე­ლოვან როლს შრომის ანაზღაურება და მინიმალური ხელფასი ასრულებს. ეს უკანასკნელი განეკუთვნება იმ მინიმალურ სოციალურ სტანდარტს, რომელიც წ
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ თამილა არნანია-კეპულაძეგიორგი კეპულაძე

ეკონომიკის დოქტორები შრომის ბაზარზე: საერთაშორისო გამოცდილება

10.36172/EKONOMISTI.2023.XIX.02.TAMILA.ARNANIA.KEPULADZE.GIORGI.KEPULADZE ანოტაცია. საერთაშორისო სამეცნიერო სივრცეში დაგროვებული გამოცდილებისა და ჩატარებული კვლევების შესწავლა-ანალიზის საფუძველზე ნაშრომში განხილულია ეკონომიკის დოქტორების ადგილი და როლი შრომის ბაზარზე. კვლევამ აჩვენა, რომ ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამების კურსდამთავრებულები ძირითადად საქმდებიან აკადემიურ სფეროში. მაგრამ ბოლო პერიოდში გამო
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ბესარიონ სიორდიამირონ ტუღუში

სასწავლო მიგრაციიდან დაბრუნებულთა კვლევა საქართველოში

ანოტაცია. წინამდებარე  სტატიაში ანკეტური გამოკითხვის შედეგად მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე გაანალიზებულია საზღვარგარეთ სასწავლებლად წასულთა, დიპლომირებული სპეცალისტების საქართველოში დაბრუნებასა და დასაქმებათან დაკავშირებული საკითხები. ყურადღება გამახვილებულია ისეთ მახასიათებლებზე, როგორიცაა: რესპონდენტთა სქესი და ასაკი,  პროფესიის არჩევისა და საქართველო
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ მურთაზ კვირკვაიამოგელი შენგელია

დასაქმების ახალი ფორმები შრომის ბაზარზე

ანოტაცია: ნაშრომში განხილულია დასაქმების ახალი ფორმები, რომლებსაც საფუძველითანამედროვე შრომის ბაზრებზე ციფრული ტექნოლოგიების განვითარებამ ჩაუყარა. მოკლედ არის გაანალიზებული საქართველოს შრომის ბაზარზე არსებული მდგომარეობა. ახსნილია ციფრული სამუშაო პლატფორმების არსი. ხაზგასმულია, რომ ციფრული სამუშაო პლატფორმების განვითარება და პლატფორმების ფარგლებში მუშაობა შეიძ
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ თენგიზ ვერულავაქეთევან ომანაძეთეა ლაზარაშვილი

ჰოსპიტალური სერვისების ანტიკრიზისული მართვის გამოწვევები საქართველოში

10.36172/EKONOMISTI.2023.XIX.02.TENGIZ.VERULAVA.KETEVAN.OMANADZE.TEA.LAZARASHVILI ანოტაცია. თავისი გეოგრაფიული მდებარეობის გამო სამხრეთ კავკასია და განსაკუთრებით საქართველო ითვლება საომარი კონფლიქტების ფეთქებადსაშიშ ზონად, რაც განაპირობებს კატასტროფებისთვის მზადყოფნის გადაუდებელი გეგმების არსებობის აუცილებლობას, რათა საავადმყოფოებმა შეძლონ გაუმკლავდნენ დაშავებულთა გაზრდილ რაოდენობას და შესთავაზონ ეფექტური სა
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ლია თოთლაძე

ურბანიზაციის შემოსავლების განაწილებაზე ზეგავლენის მოდელირება

10.36172/EKONOMISTI.2023.XIX.02.LIA.TOTLADZE ანოტაცია. თანამედროვე სამყარო უდიდესი გამოწვევების წინაშე დგას. პოსტპანდემიურ გამოწვევებს დაემატა რუსეთ-უკრაინის ომის გამო წარმოქმნილი  გლობალური ხასიათის ჰუმანიტარული, ეკონომიკური, ლოჯისტიკური და სხვა სახის პრობლემები. ამ რეალობაში, ცხადია ყველა ქვეყნისათვის უაღრესად მნიშვნელოვანია შეინარჩუნოს მდგრადი განვითარების შესაბამისი ტემპები. ურბანიზა
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ გოჩა უგულავა

მაკროეკონომიკურ პროგნოზირებაში დეტერმინირებულობისა და სტოქასტურობის საკითხისათვის

ანოტაცია. სტატიაში განხილულია საკითხი ეკონომიკურ მოვლენებში განუსაზღვრელობის, შემთხვევითობის როლისა და მნიშვნელობის შესახებ. გამოკვეთილია ამ მოვლენათა დეტერმინისტულ-სტოქასტური დუალისტური ბუნების არსი, მოდელირების დროს არსებული პრობლემები და  წინააღმდეგობების დაძლევის შესაძლო მიმართულებები.  მოკლედაა მიმოხილული მოსაზრებები შემთხვევითობის არსის ონტოლოგიური დ
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ავთანდილ ლილუაშვილი

საპენსიო სისტემისა და დაგროვებითი პენსიის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებულობის კვლევა, რეალური რისკების იდენტიფიცირება და შეფასება

ანოტაცია. კვლევის მიზანია საპენსიო სისტემისა დადაგროვებითი საპენსიო სქემის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებულობის კვლევა, რეალური რისკების იდენტიფიცირება და შეფასება. გამოვლენილია ხუთი ძირითადი პრობლემა და რისკი, რაც დაკავშირებულია საპენსიო სქემებისა და ფონდების განვითარებასთან საქართველოში: 1. საკანონმდებლო ბაზა; 2. ქვეყანაში უცხოური საინვესტიციო და საპენსიო ფონდებ
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ლელა ირემაძე

ქართველი „HR პროფესიონალების“ თვითშეფასება და მათი გამოწვევები პროფესიულ საქმიანობაში

ანოტაცია. კომპანიის წარმატებისთვის მნიშვნელოვანი ფაქტორია ადამიანური რესურსის სწორად შერჩევა და შერჩეულთა ერთ გუნდად ჩამოყალიბება. აუცილებელია, რომ ამ მიმართულებით პროფესიონალებმა იმუშაონ. ქართველ დამსაქმებლებს უჭირთ HR-ებისათვის სრული ნდობის გამოცხადება და ხშირ შემთხვევაში არ აძლევენ სრულ თავისუფლებას გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. ასეთ გარემოებაში მიღებულ