English / ქართული / русский /ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ავთანდილ სულაბერიძეიოსებ არჩვაძევლადიმერ სულაბერიძე

საქართველოს მოსახლეობის მიგრაცია და პოტენციალი დამოუკიდებელობის აღდგენიდან დღემდე

საქართველო იმ ქვეყნებს მიეკუთვნება, რომელთათვისაც გარე მიგრაცია მოსახლეობის და სამუშაო ძალის ფორმირებაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა და თამაშობს. აღნიშნულიდან გამომდინარე, სტატიის მიზანია წარმოაჩინოს თანამედროვე ეტაპზე საქართველოს მოსახლეობის მიგრაციაზე მოქმედი დადებითი და უარყოფითი ფაქტორები. სტატიაში დასაბუთებულია, რომ საქართველოს მიგრაციული პროცესები ექვემ
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ნუგზარ პაიჭაძე

სახელმწიფო და მუნიციპალურ მოსამსახურეთა ორგანიზაციული ქცევის მართვა და მისი სრულყოფის გზები

რეზიუმე ნაშრომში განხილულია ორგანიზაციული ქცევის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საკითხები და საქართველოში სახელმწიფო და მუნიციპალურ მოსამსახურეთა ორგანიზაციული ქცევის მართვის კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე გამოვლენილია მოცემულ სფეროში არსებული ზოგიერთი ნაკლოვანება და კონკრეტული ღონისძიებებია დასახული მათ გამოსასწორებლად. საკვანძო სიტყვები:ორგანიზაციული ქცევა; სახელმ
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ბორის გითოლენდია

საქართველოს სატრანსპორტო სისტემის ევროპულ და საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოებისა და შემდგომი თავსებადობის გზები

რეზიუმე ბოლო წლებში საქართველომ მნიშვნელოვნად გააღრმავა ურთიერთობა ევროკავშირთან, რომელიც ამ დროისთვის განმტკიცებულია საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობის ისტორიაში არსებული, ყველაზე მძლავრი და ყოვლისმომცველი ე.წ. „საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების“ ხელშეკრულებით, რომლის გაფორმებით საქართველო-ევროკავშირს შორის ურთიერთობები თვისობრივად ახალ, ისტორიულად უპრ
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ თენგიზ ვერულავანინო ბესიაშვილიმირიან თოდრიაზვიად ლობჟანიძე

არამომგებიანი საავადმყოფოების განვითარების პრობლემები საქართველოში

რეზიუმე მსოფლიოში სამედიცინო ორგანიზაციების მესაკუთრეობის ყველაზე გავრცელებული ფორმა არამომგებიანი ორგანიზაციებია, რაც სამედიცინო ბაზრის თავისებურებებითაა განპირობებული. საქართველოში არამომგებიანი სამედიცინო დაწესებულებების როდენობა ერთ ათეულსაც ვერ აღწევს, ხოლო კერძო მომგებიან სამედიცინო ორგანიზაციებს უკავიათ სამედიცინო ბაზრის დაახლოებით 90%. ჩატარებული კვლე
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ვლადიმერ ბასარია

საკუთრება და მეწარმეობა

რეზიუმე საქართველოში სერიოზული (რევოლუციური) სოციალურ - პოლიტიკური და ეკონომიკური პროცესები მიმდინარეობს. მათი არსი ჯერ კიდევ უკავშირდება წარმოების ერთი წესიდან (სოციალურ - ეკონომიკური წესრიგიდან) მეორეში გადასვლას: რთულია დადასტურებით იმის თქმა, რომ მბრძანებლური წარმართვადი სისტემა საბოლოოდ ჩაანაცვლა სოციალურად ორიენტირებულმა თავისუფალმა საბაზრო ეკონომიკამ. ეს თვ
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ იზა ბუკია

მოგების გადასახადის ესტონური მოდელი - ეკონომიკური ზრდის პერსპექტივა

რეზიუმე ნაშრომში განხილულია ერთერთი მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ცვლილება საქართველოს საგადასახადო კოდექსში, რომლის თანახმადაც მოგების გადასახადით დაბეგვრის არსებული მოდელი შეიცვალა ესტონური მოდელით. გაანალიზებულია თუ რას ითვალისწინებს აღნიშნული მოდელი,  ცვლილების შედეგად მოსალოდნელი რისკები, პროგნოზი მოკლევადიან და გრძელვადიან პერსპექტივაში, ასევე შეფასებულ
ჟურნალი ნომერი 3 ∘

მცირე ინოვაციური საწარმოების კლასტერის შექმნის მეთოდიკა საქართველოში

რეზიუმე 21-ე საუკუნის დასაწყისში მოწინავე ეკონომიკის მქონე თითქმის ყველა სახელმწიფოს ინტერესშია ეროვნული კონკურენტუნარიანობის ზრდაზე ორიენტირებული რეგიონალური ინოვაციური სისტემისა და კლასტერების განვითარების პოლიტიკის ხელშეწყობა, როგორც საშუალება ეკონომიკური ზრდისა და განვითარებისათვის. მსოფლიო პრაქტიკის მრავალი მაგალითი ადასტურებს, რომ წარმოების ორგანიზაციი
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ თამარ ბუწაშვილი

ხარჯთეფექტური პირველადი ჯანდაცვა და მისი ეკონომიკური სარგებელი

რეზიუმე საბაზრო ეკონომიკის პირობებში, სამედიცინო საქმიანობის პროცესში აუცილებელი ხდება სერვისის მიღების მამოტივირებელი ფაქტორების, ახალი მიდგომების შესწავლა და გამოყენება, რადგან, სწორედ, ეს ფაქტორები ახდენს ყველაზე შესამჩნევ გავლენას პაციენტის ქცევის ცვლილებებზე. კვლევის პროცესში შესწავლილი იქნება პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებაში (პოლიკლინიკაში) ოჯახის ექიმი
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ გიორგი ბრეგაძე

ტურიზმის პირდაპირი ეკონომიკური სარგებლიანობის გამოთვლის მეთოდოლოგიური საკითხები

რეზიუმე ტურიზმის სწრაფმა ზრდამ და დივერსიფიკაციამ საჭირო გახადა ამ გლობალური ფენომენის უფრო სიღრმისეული შესწავლა და ტურიზმის ეროვნულ ეკონომიკაზე რეალური ეფექტების გაზომვის აუცილებლობის საკითხი დააყენა. ნაშრომში ხაზგასმულია კვლევაზე დაფუძნებული სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავების აუცილებლობის საკითხი. საქართველოში ბოლო პერიოდში გაზრდილი მოგზაურების რაოდენობა და
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ლია მეტონიძე

სახელმწიფო მარკეტინგი და მისი როლი მართვის პროცესში

რეზიუმე. სტატიაში განხილულია მარკეტინგის მნიშვნელობა სახელმწიფო სექტორში,სწორად შემუშავებული სახელმწიფო მარკეტინგული პროგრამების  როლი  ქვეყანაში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური  გამოწვევების პირობებში.  სახელმწიფო მარკეტინგული პროგრამებისა და ტექნოლოგიების გამოყენება შესაძლებლობას იძლევა გადაიჭრას სახელმწიფოს წინაშე დასმული ამოცანები, დაძლიოს ძირითადი
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ოთარ სოსელია

შრომის ანაზღაურების სისტემის ორგანიზაციის სრულყოფის ზოგიერთი საკითხი საქართველოს სამშენებლო სექტორში

რეზიუმე სტატიაში განხილულია საქართველოს სამშენებლო სექტორში ფინანსური მდგრადობის მისაღწევად  სტრატეგიული ანალიზის ერთერთი მეთოდის გამოყენების  და მის საფუძველზე შრომის ანაზღაურების ეფექტიანი სისტემის ორგანიზაციის შესაძლებლობები. საკვანძო სიტყვები:  CVP ანალიზი, მარგინალური შემოსავალი, რენტაბელობის ზღვარი, სამეწარმეო (ოპერაციული) ბერკეტი, სიმტკიცის მარგინალურ
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ლაშა არევაძე

სამთავრობო დანახარჯების მულტიპლიკატორის შეფასება გარდამავალი ტიპის ეკონომიკებისათვის

გაფართოებული რეზიუმე ამ ნაშრომის მიზანს წარმოადგენს ფისკალური პოლიტიკის ეფექტიანობის (დანახარჯების მახარის) შეფასება ზოგიერთი გარდამავალი ტიპის ეკონომიკებისათვის, უფრო ზუსტად კვლევა ეხება დსთ-ის წევრი ქვეყნების[1] (სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელორუსია, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, მოლოვა, ტაჯიკეთი, თურქმენეთი, უკრაინა, უზბეკეთი) და საქართველოს პანელური მონაცემების საფუძველზე სამ